Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2014-09-07 18:34 i x Trädgårdsstadsskolan Botkyrka
Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Grundskola 6 Biologi Fysik Kemi
Lär dig mer om hur du kan bidra till en hållbar utveckling!

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med energi och miljö, söka fakta i texter och filmer, diskutera och reflektera.

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att arbeta i mindre grupper med att samla fakta, formulera egna texter och göra en presentation. Vi jobbar även gemensamt och enskilt med texter och läsförståelse.

 

Redovisning:

Du kommer att få redovisa dina kunskaper i en presentation, samt i ett skriftligt prov. Du kommer också att få möjlighet att delta i diskussioner om hållbar utveckling.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Syfte

Under den här perioden kommer du att få utveckla följande förmågor: 

Använd "Koppla"-knappen för att koppla in de förmågor som eleverna kan utveckla under perioden. 

 

- Du kan även kopiera in en matris (som du skapat i matrisbanken) med hjälp av knappen "Kopiera matris" nedan.

Matriser

Fy Bi Ke
Fysik

1
2
3
4
Förmågan att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informa­ tionens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig informa­ tion och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informatio­ nens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan använda informationen i diskus­ sioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner FY och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda in­ formationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta syste­ matiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även for­ mulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effek­tivt sätt.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resone­ mang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resone­ mang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikliska samband i naturen och samhället
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens be­ grepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbar­ het och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstör­ barhet och flöde.

Fy Bi Ke
Kemi

1
2
3
4
Förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, hälsa, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, hälsa, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, hälsa, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informa­tionens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig informa­ tion och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informatio­ nens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan använda informationen i diskus­sioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda in­formationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i kemi
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta syste­matiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även for­mulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effek­tivt sätt.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resone­mang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resone­ mang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra ut­ vecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egen­ skaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Fy Bi Ke
Biologi

1
2
3
4
Förmågan att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekolo­ gisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan söka natur­ vetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informa­ tionens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda in­ formationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Fy Bi Ke

--->
---->
---->
---->

Fy Bi Ke
Teknik

1
2
3
4
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila kon­ struktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras upp­ byggnad och de material som används.
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings­ alternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade doku­ mentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå 2
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: