👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva och lära!

Skapad 2014-09-07 21:45 i Rödsleskolan Oskarshamn
Om studieteknik och grunder i läsförståelseträning och skrivande.
Grundskola 7 Svenska
Vi kommer att jobba med ett arbetsområde i boken ”Kontakt” under veckorna 35-40. Vi pratar om studietekniker, vi övar läsförståelse och skriver olika sorters texter. Vi utgår främst ifrån ”Kontakt” men använder även annat material.

Innehåll

Visa vad du lärt dig

Du följer planeringen och visar att du förstått undervisningens innehåll genom att vara muntligt aktiv i diskussioner.

Du skriver texter som visar att du kan göra kopplingar till undervisningens innehåll och använda dina nya kunskaper i praktiken.

När vi jobbar med läsförståelseuppgifter visar du att du förstår innehåll och uppbyggnad och du kan svara på frågor om det lästa både muntligt och skriftligt.

 

Bedömning

Kontinuerlig bedömning av diskussionsuppgifter, skrivövningar och läsförståelseuppgifter.

Avslutande skrivuppgift och läsförståelseuppgift. se matriser nedan. Dessa kommer att fyllas i efter avslutat arbete.

 

Matriser

Sv
Kopia av Matris "Berättande text" 7-9 svenska

Beättande text år 7-9 svenska

 Utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra
 Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan
 Kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator
 Genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang
 Förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig att både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper
 Utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd
  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Sv  7-9   Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Sv  7-9   Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  • Sv  7-9   Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  • Sv  E 9   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  • Sv  E 9   De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kommunikativ kvalité
• Begriplighet för mottagaren • Förmåga att beskriva stämningar, upplevelser, känslor osv
Innehållet framgår inte. Texten väcker ej läsarens intresse.
Innehållet framgår. Texten väcker läsarens intresse.
Innehållet framgår klart och tydligt. Texten väcker och bibehåller läsarens intresse.
Texten väcker och bibehåller läsarens intresse genom att medvetet använda sig av t ex stämningar, upplevelser osv.
Innehåll
• Genre • Handling • Miljö- och personbeskrivningar
Inga eller enstaka drag av genren förekommer. Staplar händelser på varandra utan att koppla samma dessa. Texten innehåller inga eller få beskrivningar alternativt detaljrika uppräkningar snarare än beskrivningar.
Försöker följa genren och lyckas delvis. Redovisar händelser och kopplar samman dessa. Texten innehåller enkla outvecklade beskrivningar
Följer genrens mönster. Händelserna kopplas medvetet ihop och för berättelsen framåt. Texten innehåller beskrivningar anpassade till innehållet.
Följer genrens mönster på ett genomtänkt sätt. Texten innehåller väl utvecklade beskrivningar som kan vara genom exempelvis metaforer och liknelser som ger läsaren en tydlig bild.
Strukturer
* Uppbyggnad • ”Röd tråd” • Kronologi • Styckeindelning
Textens uppbyggnad är otydlig. Röd tråd saknas. Texten har inte en fungerade kronologi. Det finns ingen logisk uppbyggnad. Styckeindelning förekommer inte.
Textens uppbyggnad är i huvudsak tydlig t ex genom början, mitt och slut. Röd tråd finns dvs texten kan läsas från början till slut. Texten har en enkel men fungerande kronologi. Styckeindelning förekommer men fungerar inte alltid.
Textens uppbyggnad är tydlig och genomtänkt. Röda tråden är tydlig och klar genom hela texten. Texten har en tydlig och genomtänkt kronologi anpassad till textens innehåll. Styckeindelning fungerar väl.
Textens uppbyggnad är tydlig, genomtänkt och välvald för ämnet. Texten har en avancerad kronologi, t ex genom återkopplingar i texten, förklarande tillbakablickar och/eller parallellhandling Stycke-indelningen är genomtänkt och fungerar väl.
Språk
• Meningsbyggnad • Ordval • Talspråk och skriftspråk •Stavning Se även avprickningsschema • Formella skrivregler (t ex interpunktion, direkt anföring, kommatering osv) Se även avprickningsschema
Enkel menings-byggnad utan bisatser. Ordvalet är inte varierat och/eller anpassat. Skiljer inte på tal- och skriftspråk, skriver som man talar. Stavar inte korrekt. Behärskar inte de formella skrivreglerna.
Menings-byggnaden är i huvudsak korrekt med inga eller få variationer. Väljer ord som passar. Stavar de flesta ord korrekt, gör vissa systematiska stavfel. Behärskar de formella skrivreglerna med viss tvekan.
Menings-byggnaden är varierad och korrekt. Väljer medvetet ord som passar till innehållet och varierar ordvalet. Skiljer medvetet på tal- och skriftspråk t ex i dialog och brödtext. Stavningen fungerar även när man prövar ord som kan karakteriseras som svåra eller ovanliga.
Korrekt menings-byggnad som varieras med korta och långa meningar, huvudsats och bisats samspelar, inskjutna förklaringar förekommer. Väljer ord som är träffande och specifika. Stavar korrekt. Behärskar de formella skrivreglerna väl.

Sv
omdömesmatris läsa och förstå

På en årskursanpassad nivå läsa med flyt.
Kan med stöd läsa olika texter.
Kan läsa olika slags texter med flyt och i huvudsak fungerande sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika slags texters särdrag.
Kan läsa olika slags texter med gott flyt och på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Kan läsa olika slags texter med mycket gott flyt och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa och förstå olika slags texter anpassade för årskursen.
Uppfattar delar av innehållet eller tydligt framhävda detaljer i texten. Hittar endast ”precis där”-frågor.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet, väsentliga detaljer och tydliga budskap i texten.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning och kan självständigt använda och dra slutsatser.
Läsa och analysera skönlitteratur anpassad för årskursen.
Kan med stöd göra analyser genom att föra enkla resonemang om budskap i skönlitteratur
Gör analyser genom att tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om budskap i skönlitteratur och relaterar då till egna erfarenheter, livsfrågor, omvärldsfrågor och kopplingar till upphovsman. Drar till viss del underbyggda slutsatser om påverkan av de historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.
Gör analyser genom att tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap i skönlitteratur och relaterar då till egna erfarenheter, livsfrågor, omvärldsfrågor och kopplingar till upphovsman. Drar relativt väl underbyggda slutsatser om påverkan av de historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.
Gör analyser genom att tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om texters budskap och relaterar då till egna erfarenheter, livsfrågor, omvärldsfrågor och kopplingen till upphovsman. Drar väl underbyggda slutsatser om påverkan av det historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.
Tala på en årskursanpassad nivå:
-samtala -diskutera -argumentera
Behöver stöd för att samtala och diskutera, argumentera.
Kan delta i samtal med enkla och till viss del underbyggda argument.
Kan delta aktivt i samtal med underbyggda argument.
Kan föra samtal med bredd och fördjupning med underbyggda argument.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.