Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dröm om demokrati

Skapad 2014-09-08 05:58 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Innehåll

Avsnitt 1

Mål/syfte med undervisningen:

Undervisningen i samhällskunskap ska ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att:
- reflektera över hur människan och samhället förändras och fungerar tillsammans.
- analysera och kritiskt granska frågor i samhället när dig, i Sverige.
- uttrycka och värdera vad olika människor tycker och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
- reflektera över mänskliga rättigheter och över vad demokrati är och hur den fungerar.


Centralt innehåll:
Rättigheter och rättsskipning
- Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 - De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig- heter i enlighet med barnkonventionen.

Beslutsfattande och politiska idéer
- Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
- Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika upp- drag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.


Genomförande:

Vi kommer att se serien Dröm om demokrati som handlar om demokrati och andra former som t ex diktatur. Här ska eleverna få reflektera och diskutera kring innehållet. De får också lära sig viktiga ord och begrepp som har med området att göra.
Det kommer att bli diskussioner om olika samhällsfrågor, där åsikter och argumentation är en naturlig del. Ibland gör vi övningar där eleven får träna på att uttrycka sin åsikt och lyssna och förstå andras åsikter. Även träna på att argumentera för det man tycker och bemöta andras åsikter med respekt.

På skolan har vi olika råd där elevrepresentanter är med och fattar beslut, därför kommer vi att fatta beslut och prata om hur det går till att fatta beslut. Vi kommer att försöka utveckla klassrådet med hjälp av elevernas kunskaper, idéer.

 

Bedömning:

Det kommer att finnas en bedömningsmatris för de olika kunskapskraven i arbetsområdet. Där kan eleven följa var den ligger och se nästa nivå att sträva mot. Den matrisen kommer att finnas i klassrummet och vi kommer att diskutera den flitigt.

Matriser

Sh
Grundmatris samhällskunskap åk 5 Team Södra Sandby

Rubrik 1

Ej ingått
Ej uppnått
----------->
----------->
----------->
Samhällsstrukturer
Eleven kan inte redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter.
Eleven kan redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven kan redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven kan redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Begrepp
I redovisningar kan eleven inte använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I redovisningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I redovisningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I redovisningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Egna stånd-punkter.
Eleven värderar inte och uttrycker inte ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt välunderbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Demokrati
Du har inte tillräckligt med kunskap om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du kan inte diskuterar hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: