Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik för år 4, hösttermin

Skapad 2014-09-08 15:06 i Berghultskolan Lerum
Planering i matematik för år 4, höstterminen
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

 • Du ska kunna lösa rutinuppgifter, addition och subtraktion, med skriftlig huvudräkning eller algoritm. Efter år 4 ska alla elever vara säkra på algoritm (uppställning) + och -.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Innehåll/ Undervisning

Under arbetsperioden kommer eleverna träna sig på att:

-kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000

-förstå vårt talsystem

-kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda

-kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

-förstå hur addition och subtraktion hör ihop

-veta hur likhetstecknet används

-kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-1000

-kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppifter

-uppskatta och mäta längd i meter, decimeter, centimeter och millimeter samt kunna växla mellan olika längdenheter

-mäta och rita sträckor

-känna igen och kunna namnge rektangel, kvadrat, triangel och cirkel

-rita rektanglar och kvadrater med givna mått

-hur addition och multiplikation hör ihop

-kunna multiplicera ental, tiotal och hundratal

-förstå hur multiplikation och division hör ihop

-kunna använda kort division

-kunna använda multiplikation och division när du löser textuppgifter

-hämta uppgifter ur tabeller

-ordna fakta i en tabell

-läsa av samt rita stapeldiagram

-arbeta enskilt samt i grupp

-träna på datorn

-diskutera olika matematiska lösningar

-spela olika mattespel

-räkna regelbundet hemma.

Matriser

Ma
Floda/Tollered överlämning 5-6 matematik

matematik

>
>
>
Lösa enkla problem i elevnära situationer gnm att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär
Gör detta på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till problemets karaktär
Gör detta på ett relativt väl fungerande sätt med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Gör detta på ett väl fungerande sätt med god anpassning till problemets karaktär
Beskriva tillvägagångssätt och föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
Gör detta på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Gör detta på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Gör detta på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Ge förslag på alternativt tillvägagångssätt vid ovanstående
Kan bidra till att ge något förslag
Kan ge något förslag
Kan ge förslag
Ha kunskaper om matematiska begrepp och visa det gnm att använda dem i sammanhang
Har grundläggande kunskaper och använder dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
Har goda kunskaper och använder dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
Har mkt goda kunskaper och använder dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt
Beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Gör detta på ett i huvudsak fungerande sätt
Gör detta på ett relativt väl fungerande sätt
Gör detta på ett väl fungerande sätt
Växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang
Välja och använda matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring
Kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och genomför beräkningar med tillfredsställande resultat
Kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och genomför beräkningar med gott resultat
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och genomför beräkningar med mycket gott resultat
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
Gör detta på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till sammanhanget
Gör detta på ett ändamålsenligt sätt med förhållandevis god anpassning till sammanhanget
Gör detta på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med god anpassning till sammanhanget
Vid redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang gnm att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument
Gör detta på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
Gör detta på ett sätt som för resonemangen framåt
Gör detta på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: