👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2014-09-14 19:16 i Vaxmoraskolan Sollentuna
Matte Borgen 6A
Grundskola 6 Matematik
I det här kommer vi repetera tiondelar och hundradelar. Vidare kommer vi arbeta med tusendelar och använder oss då av hur vikt används på många matvaror. Vi kommer att multiplicera och dividera med 10, 100 0ch 1000 för att få förståelse för vårat talsystem och få en grund för att förstå procenträkning. Vi avsluter kapitlet med att räkna kort division med decimaler och överslagsräkning.

Innehåll

Syfte - Varför?

Ämnet matematik syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematisk användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Centralt innehåll - Vad?

När du arbetat klart med detta område ska du kunna förstå vad som menas med ett decimaltal, storleksordna decimaltal, multiplicera med 10,100 och 1000, räkna med överslagsräkning samt räkna med kort division.
Matteord du ska kunna och förstå är heltal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal och decimaltecken.

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi arbetar med gemensamma aktiviteter och genomgångar. Du kommer att jobba enskild, i par och i grupp, där det matematiska samtalet ligger i fokus. 

 

Vad ska bedömas?

 • din förmåga att bedöma rimlighet
 • din förmåga att redovisa uppgifter, skriftligt och muntligt, och använda matematiska begrepp
 • din förmåga att tolka och förstå problemuppgifter
 • din förmåga att delta i diskussioner, argumentera och föra resonemang
 • din förmåga att förstå begreppen heltal, decimaltal, tiondel, hundradel och tusendel.

 

 

 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik år 4-6

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.