Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2014-09-23 14:58 i Figeholmskolan Oskarshamn
Vi arbetar med bokstavskännedom och att kunna föra samman enskilda bokstäver till ord och meningar i både tal och skrift samt att öka hör/läsförståelse för det lästa i en text.
Grundskola 1 Svenska

Innehåll

Kursplan i ämnet

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts."

Arbetssätt och undervisning

I undervisningen kommer eleven att på olika sätt få öva sig på att forma, ljuda och skriva stora och små bokstäver.

Eleven tränar sig på att skriva bokstäverna genom att spåra på Ipad, arbeta i bokstavsböcker, lyssna efter bokstävernas ljud i olika ord och skriva enklare meningar. 
Eleven tränar på språklig struktur genom att skriva meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven tränar på att skriva med en läslig handstil.


I läsundervisningen tränar eleven både avkodning och läsförståelse. Avkodning innebär att eleven förstår vilken bokstav som har vilket ljud och kan sammanföra dessa. Läsförståelse innebär att eleven skapar sig en uppfattning kring det den läst.

Eleven tränar sin läsförmåga genom att arbeta i sina arbetsböcker, läsa enskilt och tillsammans med pedagog samt läsa sin läsläxa hemma varje vecka. Eleven läser texter som är anpassade efter dess förmåga och tränar exempelvis på att återberätta innehåll och göra förutsägelser för att visa sin förståelse.

Eleven tränar sig i att samtala om samt återberätta texter de hört eller läst. Eleven tränar även på att redogöra egna åsikter, berätta om egna upplevelser och arbeten inför en grupp av elever.

Visa vad du lärt dig

Under arbetet kommer jag att bedöma:
Elevens förmåga att att se sambandet mellan ljud och bokstav.
Elevens förmåga att läsa med flyt.
Elevens förmåga att förstå enkla texter.

Elevens förmåga att skriva stora och små bokstäver.
Elevens förmåga att veta vad en mening innebär med stor bokstav och punkt.
Elevens förmåga att skriva enkla texter med små bokstäver.
Elevens förmåga att skriva enkla texter med läslig handstil.

Elevens förmåga att föra samtal om olika texter den hört samt göra jämförelser med egna erfarenheter.

Tidsram

Arbetet med att utveckla läs- och skrivinlärningen pågår under årskurs 1.

Bedömning

Jag kommer att bedöma elevens förmåga att läsa och skriva kontinuerligt under läsåret. Bedömning till elever och vårdnadshavare görs en gång per termin i matrisen för svenska under fliken kunskaper. Kunskapskraven finns nedan under kopplingar till läroplanen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: