Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2014-09-29 12:54 i Råå Södra Skola Helsingborg
Grundskola 5 Svenska
Språket omger oss, med språket gör vi oss förstådda och med språket lär vi oss. Vi talar, lyssnar, läser, skriver och skapar.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla dina förmåger att:

Vad?

 • befästa kunskapen om hur man skriver olika sorters texter
 • kunna bearbeta sina texter utifrån den respons du får av mig eller en kompis.   
 • få full koll på de grundläggande reglerna för stavning och meningsbyggnad.              
 • lära sig skillnaden mellan en källa och en tolkning
 • få förståelse för användbarheten och trovärdigheten av olika informationskällor.
 • lära sig samtala kring en boks innehåll och de upplevelser som läsningen ger.            
 • se skillnader på de nordiska språken
 • lära dig de olika ordklasserna

 

Hur?

 • Gemensamma genomgångar
 • Diskussioner
 • Enskilt arbete
 • Skrivuppgifter med fritt ämne eller givet ämne
 • Läsning av skönlitterära texter och andra texter
 • Arbeta i vår svenska bok, Klara svenskan.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • uttrycka dig i tal med tydligt innehåll
 • uttrycka egna känslor, tankar och idéer
 • Du ska kunna formulera dig i skrift/skriva egna texter med tydligt innehåll
 • bearbeta dina texter med hjälp av kamrat- och lärarrespons
 • arbeta med språkets struktur med hjälp av grammatik
 • kunna läsa olika texter, svara på frågor och visa att du förstått innehållet.
 •  reflektera över det lästa, tolka och uppleva texter

Min bedömning kommer att ske fortlöpande under läsåret genom att observera och dokumentera elevernas väg till lärande samt deras aktivitet under lektionerna. Jag använder även elevernas uppgifter, muntliga förhör, läxor samt ett prov i textskrivning där de ska använda sig av alla kunskaper de fått med sig under läsårets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: