👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2014-09-29 14:23 i Marnässkolan Ludvika
Addition - uppställning och huvudräkning. Subtraktion - uppställning och huvudräkning. Multiplikation uppställning och huvudräkning. Kort division. Relationen mellan räknesätten. Likhetstecknets betydelse. Begreppen; addition, subtraktion, multiplikation, division, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, tal, siffra, talsorter, avrundning, överslagsräkning.
Grundskola 5 Matematik
Du ska få lära dig metoder för att bli säker på de fyra räknesätten och hur olika metoder hör ihop.

Du ska också lära dig att kunna välja lämpliga metoder, kunna lösa matematiska problem och använda dig av matematikens språk.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig

 • ställa upp addition, subtraktion, multiplikation med minnessiffror och kort division
 • multiplikationstabellerna
 • olika metoder för huvudräkning
 • likhetstecknets betydelse
 • lösa lästal och problemlösningar
 • matematiska begreppen;                          addition, subtraktion, multiplikation, division, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, tal, siffra, talsorter, avrundning, överslagsräkning.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Ni ska få

 • arbeta med skriftliga räkneuppgifter och färdighetsträning individuellt och i grupp
 • repetera multiplikationstabellerna
 • problemlösningar
 • komplettera färdighetsträningen med läxor

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga

 • att göra beräkningar med alla fyra räknesätt - huvudräkning och uppställning.
 • att lära dig multiplikationstabellerna.
 • att förstå likhetstecknets betydelse.
 • att förstå de matematiska begreppen.
 • att lösa lästal och problemlösningar.

 

Hur du får visa vad du kan:

 Du får tillfälle att

 • ansvara för att arbeta framåt på lektionerna
 • arbeta med skriftliga räkneuppgifter och färdighetsträning individuellt och i grupp
 • öva in multiplikationstabellerna
 • lösa problem i grupp
 • ansvara för dina läxor

Kopplingar till läroplanen

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik - multiplikation och division

Addition

På väg mot målen
Når grundläggande mål
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Huvudräkning
På väg mot att förstå och kunna additionstabellerna.
Kan nästan additionstabellerna men behöver lite extra tid för att tänka efter
Behärskar till viss del huvudräkning i addition
Behärskar huvudräkning i addition.
Algoritmer
På väg mot att förstå och kunna använda algoritmer.
Kan använda algoritmer men har ibland svårigheter med minnessiffror.
Behärskar till viss del algoritmer.
Behärskar algoritmer helt och fullt.

Subtraktion

På väg mot målen
Når grundläggande mål
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Huvudräkning
På väg mot att förstå och kunna subtraktionstabellerna.
Kan nästan subtraktionstabellerna men behöver lite extra tid för att tänka efter
Behärskar till viss del huvudräkning i subtraktion.
Behärskar huvudräkning i subtraktion.
Algoritmer
På väg mot att förstå och kunna använda algoritmer.
Kan använda algoritmer men har ibland svårigheter med minnessiffror.
Behärskar till viss del algoritmer.
Behärskar algoritmer helt och fullt.

Multiplikation

På väg mot målen
Når grundläggande mål
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Huvudräkning
Fortsätter att gå igenom alla multiplikations- tabeller. Behöver träna vidare för att behärska dem.
Har gått igenom alla multiplikations- tabeller. Behöver träna vidare för att behärska dem.
Behärskar de flesta multiplikations- tabeller i huvudräkning
Behärskar alla multiplikations- tabeller i huvudräkning
Algoritmer
På väg mot att kunna använda algoritmer.
Kan använda algoritmer men har ibland svårigheter med minnessiffror.
Kan till viss del använda algoritmer med minnessiffror.
Kan använda algoritmer med minnessiffror
Tabellerna
På väg mot att kunna upp till 10ans tabell.
Kan upp till 10ans tabell med viss osäkerhet.
Kan upp till 10ans tabell ganska säkert.
Kan upp till 10ans tabell helt säkert.

Division

På väg mot målen
Når grundläggande mål
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Huvudräkning
Fortsätter att gå igenom alla tabeller. Behöver träna vidare för att behärska dem.
Har gått igenom alla tabeller. Behöver träna vidare för att behärska dem.
Behärskar till viss del division i huvudräkning
Behärskar huvudräkning i division.
Kort division
På väg mot att kunna kort division.
Kan med vägledning kort division.
Kan till viss del kort division.
Kan kort division.

Matematiska begrepp

På väg mot målen
Når grundläggande mål
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
addition, subtraktion, multiplikation, division, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, tal, siffra, talsorter, avrundning, överslagsräkning, lihetstecknet
På väg mot att förstå och använda de matematiska begreppen.
Använder och förstår de matematiska begreppen med viss osäkerhet.
Använder och förstår de matematiska begreppen relativt väl.
Använder och förstår de matematiska begreppen med säkerhet.