Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Matematik åk 4-6 - Decimaltal, procent, proportionalitet och bråkform.

Skapad 2014-10-02 14:39 i 0 Åsaka skola Trollhättan
Arbetsområde inom matematiken som återkommer varje årskurs 4-6, med ökad fördjupning och kunskapskrav.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Centralt innehåll (Lgr-11)

Kunskapskrav (Lgr-11)

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du får kunskap om bråk i procent- och decimalform
 • du får förståelse för olika bråk med lika värde
 • du ska bli förtrogen med samband mellan decimal- och procentform, samt proportionalitet och procent
 • du tillägnar dig kunskaper om bråkform och blandad form, samt problemlösningar i området

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

 • bråk, procent, proportionalitet och decimaltal
 • bråkcirklar, bråk i sträcka mm
 • problemlösningar
 • olika uttryckssätt för bråk
 • mönster

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur) 

 • rika möjligheter att arbeta konkret med matematikområdet
 • arbeta i Mattespanarboken i stor grupp och/eller i mindre grupp
 • rita bråk på olika sätt och göra beräkningar
 • i par tillverka en bråk och procenttavla
 • sambandet mellan proportionalitet och procent
 • genomföra ett test med blandade uppgifter inom området
 • utvärdera i samtal och diskussion, enskilt och i helklass

Bedömning

Detta ska bedömas:

 • din förmåga att beskriva och ge exempel på bråk-, procent- och decimaltal
 • din fakta- och färdighetskunskap inom området
 • din förståelse och förtrogenhet med sambanden 
 • din förmåga att dokumentera dina kunskaper och samarbeta i par

Hur bedömningen ska gå till: 

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga uppgifter
 • genom observationer, dokumentation och diagnostiskt material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: