Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

revolutionernas tid

Skapad 2014-10-06 00:07 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Grundskola 8 Historia

Europa kom att dominera världen under 1800-talet. Detta avsnitt kommer att förklara vägen dit och hur Europa erövrade världen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska träna förmågan att:

 • beskriva och förklara samband. T.ex. sambandet mellan fritt tänkande och ekonomisk välstånd. Sambandet mellan jordbruksrevolutionen, industriella revolutionen och politiska revolutionerna.
 • göra jämförande analyser. T.ex. likheter och skillnader Storbritannien och Frankrike under Franska revolutionen.
 • resonera, diskutera, motivera och argumentera. T.ex. Om och hur jordbruksrevolutionen gjorde den industriella revolutionen möjlig.
 • ta in och använda dig av begrepp i olika och nya sammanhang. T.ex. skifte, revolution, envälde, kolonier, imperialism, industrialism m.m.
 • söka, värdera, sortera och kritiskt granska information. t.ex. skilja mellan fakta och värderingar i texter, filmer, diskussioner m.m.


För att träna dessa förmågor ska vi utgå från de kunskapskrav som står i läroplanen. 

De områden vi tar upp är följande:

 

 • Vetenskapens utveckling från 1500-talet och framåt
 • Dåtidens internationella handel
 • jordbruksrevolutionen, orsaker och konsekvenser
 • industriella revolutionen, orsaker och konsekvenser
 • Politiska revolutioner (Amerikanska, Franska och Ryska revolutionen) orsaker och konsekvenser
 • imperialismen, orsaker och konsekvenser

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Bedömning - vad och hur

Det som bedöms är hur din utveckling av förmågorna sker och hur förtrogen du blir med det material som vi går igenom. 

Vi ska visa vad vi har lärt oss genom att:

 • Söka information och lösa frågor enskilt eller i grupp. 
 • Gruppdiskussioner
 • Prov som kan göras skriftligt eller muntligt.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer ske genom:

 • Föreläsningar 
 • litteraturstudier (läsa i böcker, websidor, artiklar)
 • Gemensamma diskussioner kring dilemmafrågor där er faktakunskap ska ligga till grund för era argument
 • Enskilt arbete 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: