👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2014-10-15 15:30 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Det är viktigt att kunna läsa, både i och utanför skolan. Genom att vi tränar läsning på olika sätt kan du utveckla din förmåga att läsa olika slags texter. Du behöver också kunna förstå det du läser, och det kallar vi läsförståelse. Att skriva innebär att man kan meddela något trots att man inte är där. Visst är det ganska häftigt!

Innehåll

Tidsperiod

Planeringen sträcker sig över hela årskurs ett.

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Vi tränar vår kommunikativa förmåga både i tal och skrift. I arbetet med olika texter tränar vi vår begreppsliga förmåga, vår analysförmåga och förmågan att hantera information.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi kommer att arbeta med berättelser och sagor, faktatexter, dikter, information, artiklar och instruktioner, och du kommer att få träna på att läsa själv. Vi kommer att träna på att forma bokstäverna så att vi får en läslig handstil och vi ska skriva meningar. Vi kommer att träna på att tala för att uttrycka våra åsikter. Vi kommer att lyssna på andra, och träna på att återberätta. 

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • träna på att höra bokstavsljud i början, inuti eller slutet av ord
 • lästräna i vår läsebok Den magiska kulan
 • bekanta dig med andra böcker, som du klarar av att läsa själv
 • lyssna till högläsning av pedagog
 • uppmuntran att berätta i gruppen
 • använda dator som ett lärverktyg
 • arbeta med bokstavsboken
 • skriva ord och meningar för hand och på dator
 • skriva meningar som beskriver bilder
 • diskutera olika begrepp från andra ämnen som du behöver förstå
 • arbeta med lässtrategierna genom arbetet med "En läsande klass"
 • tillsammans träna på att tolka och förstå olika texter

Elevens ansvar och inflytande

Ditt ansvar är att följa med i undervisningen och delta när vi läser tyst och högt. Du ska följa med i texten när du lyssnar på en kamrat som läser högt.

När vi har lässtund är det ditt ansvar att du verkligen läser, inte bara tittar på bilder.

Det är också ditt ansvar att hjälpa till så att vi får lugn och ro i klassrummet och respektera när andra läser högt eller har fått ordet.

Du kan ha inflytande över vilka böcker och texter du läser.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du ska kunna:

känna igen alla stora och små bokstäver
kunna koppla ljud till bokstav
läsa och förstå korta ord, ordbilder,
läsa och förstå enkla meningar
skriva ditt namn med små bokstäver
skriva ord som är ljudenligt stavade  
skriva enkla meningar
lyssna till olika slags berättelser
kunna berätta om något du har upplevt för gruppen

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3