Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik

Skapad 2014-10-29 13:53 i Duveds skola Åre
Grundskola 7 Svenska
Lyrik, poesi, dikter... tre ord för samma sak. Ordet lyrik kommer från antikens lyrikos som betyder ungefär "dikt som sjungs till lyra". (Lyra är ett musikinstrument, ett slags gitarr).

Väldigt ofta handlar poesi om att försöka fånga och beskriva känslor. Orden vägs på guldvåg så att den rätta känslan infinner sig. Rytmen och formen gör att vissa ord känns mer betydelsefulla!

Innehåll

Syfte

Arbetsuppgifter

Under arbetet med lyrik ska du göra följande arbetsuppgifter

1. Delta i den gemensamma läsningen och arbetet med diktexperiment och skriva egna dikter enligt olika mönster (se nedan och lösblad från Mia), som sätts upp i klassrummet.

2. Välja ut en egen dikt och kommentera den enligt mallen för diktanalys som du hittar här nedanför i Unikum. Du kan bland annat hitta dikter här:

Bifoga dikten och skriv ner dina kommentarer i planeringen i Unikum.

Uppgift 2 Diktanalys

Yta - vad ser du? Vad "handlar" en dikt om?
Djup - Vad tolkar du? Vad är grundtanken? Vad handlar detta om egentligen? Budskap? Tydliga, "mellan raderna" och/eller dolda.
Symboler, liknelser, metaforer och andra stilfigurer - bildspråk.

 • Vad börjar du tänka på, associera till?
 • Vilken stämning förmedlar dikten?
 • Vad tror du författaren vill säga med sin dikt?
 • Finns det något du inte förstår?

Hur är dikten indelad i strofer och rader? Är den rimmad och i så fall hur? Vad tycker du om den och varför tycker du så?


3. Bedöma din arbetsinsats och kunskap i matrisen, samt skriva en kommentar om hur det har gått och vad du har lärt dig i planeringen i Unikum.

Innehåll - fakta och exempel

Uppgift 2 Diktanalys

Yta - vad ser du? Vad "handlar" en dikt om?
Djup - Vad tolkar du? Vad är grundtanken? Vad handlar detta om egentligen? Budskap? Tydliga, "mellan raderna" och/eller dolda.
Symboler, liknelser, metaforer och andra stilfigurer - bildspråk.

 • Vad börjar du tänka på, associera till?
 • Vilken stämning förmedlar dikten?
 • Vad tror du författaren vill säga med sin dikt?
 • Finns det något du inte förstår?

Hur är dikten indelad i strofer och rader? Är den rimmad och i så fall hur? Vad tycker du om den och varför tycker du så?

Mönster för Diktskrivande

1. Femrading

Rad 1: Skriv ett ord som är en sak, en person, en företeelse, en plats eller liknande.
Rad 2: Skriv två ord som beskriver ordet på första raden.
Rad 3: Skriv tre ord som talar om något som händer, något man kan göra med den eller det du har skrivit om på den första raden.
Rad 4: Skriv fyra ord som beskriver en känsla inför ordet på den första raden.
Rad 5: Skriv ett enda ord som avslutar det du har skrivit, summerar - gärna överraskande. Du kan också välja att bara upprepa det första ordet igen.

Spaghetti
Messy, spicy
Slurping, sliding, falling
Between my plate and mouth
Delicious

2. Från prosa till dikt

Gör om dessa prosarader till små dikter. Du får göra precis vad du vill med dem: Lägg till ord och meningar, ta bort ord, kasta om orden och experimentera med radbrytningen.

a) Jag hade ingenting att göra och tittade ut. Genom fönstret såg jag en främling.
b) Jag gick snabbt vidare. Vågorna spolade bort mina fotspår.
c) Sprickorna i asfalten påminde mig om sprickorna i dig. Först nu har jag förstått att du inte alls är så perfekt som jag trott.
d) Den vackraste dagen var den då jag mötte dig/upptäckte att...

3. Haiku

Haikun är en dikt som kommer från Japan. En klassisk haiku ska handla om något årstidstypiskt och avslutas med något oväntat eller tankeväckande.

Den innehåller tre rader. Första raden har fem stavelser, andra sju och tredje fem.

Så här kan det se ut:

Köper tuffa jeans
skrider sakta gatan fram
stan är min idag

4. Figurdikt

En figurdikt är speciell, eftersom den inte är skriven som versrader. En figurdikt som handlar om kärlek kan se ut som ett hjärta, en som handlar om en orm kan se ut som en orm etc.

5. Fri dikt

Dikter kan också var helt utan styrd form. Då får du själv bestämma hur långa raderna ska vara, ifall den ska vara rimmad eller inte och hur många strofer det ska vara.

Eller välj lösbladsalternativ om du har svårt att komma på egna...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Bedömning - Lyrik

FORMULERA SIG OCH KOMMUNICERA I TAL
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i tal och skrift.
Uttrycker dig oftast klart och tydligt. Utvecklar ditt budskap genom att försöka förklara och förtydliga.
Uttrycker dig klart och tydligt med ett varierat språk. Utvecklar ditt budskap genom att beskriva, motivera, förklara och argumentera.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt så att andra förstår. Använder ditt ordförråd inom både bekanta och nya ämnesområden. Utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara med ett varierat språk.
KOMMUNICERA I SAMTAL
Tolka och förstå samtal. Föra en dialog. Det här kommer du att kunna visa under lektionstillfällen när vi pratar om och skriver egna dikter.
Visar vilja att delta i samtal, i både välbekanta och nya situationer. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal av olika slag. Tar en aktiv roll i samtalet genom att ställa och besvara frågor.
Inleder och deltar i samtal av olika slag och i nya situationer. Anpassar samtalet utifrån situationen. Är aktiv i samtalet genom att ställa och besvara frågor samt följdfrågor med relevant innehåll för att driva samtalet vidare.
Bedöma innehåll
Samtala, tolka och lämna omdömen om dikterna
Återger relativt självständigt innehållet i olika texter. Kan med viss hjälp berätta och förklara budskapet i olika texter. Gör jämförelser, ser enkla skillnader och likheter mellan olika texter och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Återger, beskriver och kommenterar innehållet i olika texter. Tolkar och värderar på egen hand budskap och syfte i olika texter. Gör jämförelser, ser likheter och skillnader i olika texter samt drar egna slutsatser.
Återger och beskriver på ett tydligt sätt och kommenterar innehållet i olika texter. Tolkar och värderar på egen hand budskap och syfte i olika texter. Gör jämförelser, ser likheter och skillnader i olika texter samt drar egna slutsatser. Förklarar och motiverar sina slutsatser.
Kommentera budskap
Se kopplingar mellan texters budskap och egna erfarenheter. Det här kommer du att kunna visa på lektionerna när ni diskuterar dikter och skriver egna.
Reflekterar kring det lästa och visar på egna tankar och åsikter kring detta. Kopplar till egna erfarenheter.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Reflekterar kring och argumenterar för den egna åsikten.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det lästa genom att referera till egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter. Sätter in det lästa i olika sammanhang. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Drar paralleller, ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: