Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi och Kemi: Luft och Vatten skolår 5 hösten 2014

Skapad 2014-11-02 16:24 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi
Vad är luft, vad består luft av, hur kan vi ta oss upp i luften och hur nyttjar vi luftens krafter t.ex. som vindkraftverk. Vad är vatten, vilka är vattnets tre former, hur fungerar vattnets kretslopp, hur kommer vattnet hem till oss och hur renas det samt vad är skillnaden mellan naturtyperna hav och sjö. Detta är några av de saker vi ska fördjupa oss i under arbetet med "Luft och Vatten" under hösten i skolår 5.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen inom kunskapsområdet "Luft och Vatten" är att du ska

 • utveckla kunskaper, nyfikenhet och intresse om luft och vatten,
 • utveckla din förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undersökningar,
 • utveckla din förmåga att beskriva begrepp, modeller och teorier och
 • utveckla förmågan att använda dina kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor om luft och vatten.

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med följande:

BIOLOGI

 • vattenverk och reningsverk samt vattnets väg genom dessa
 • vattnets betydelse för djur, människor, växter och globalt
 • organismer och deras liv i naturtyperna hav och sjöar
 • hot mot vår luft, våra hav, sjöar och vattendrag, om begreppen försurning och övergödning

KEMI

 • vad luft består av, dess egenskaper (högtryck och lågtryck, lufttryck) och form (gasform)
 • vattenmolekylens uppbyggnad och utseende, kemiska formel (H2O)
 • vattnets egenskaper t.ex. ytspänning 
 • vattnets olika former (fast, flytande och gasform) samt övergångarna mellan de olika formerna (smälter, avdunstar, kondenserar, stelnar)
 • vattnets kretslopp i naturen

Följande centrala innehåll ur kursplanen för biologi och kemi kommer vi att beröra:

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av...

 • arbeta individuellt eller med studiekamrat i arbetsbok
 • film,
 • genomföra, dokumentera och utvärdera enkla undersökningar/experiment,
 • genomgångar,
 • lektioner med pedagoger från Miljöverkstaden: vattenresa och lektion på Dropp in,
 • läsa faktatexter,
 • läxor,
 • pararbete om naturtyperna sjö och hav som redovisas med tankekarta och valbar redovisningssätt med hjälp av iPad eller dator,
 • samtal och diskussion i mindre grupp och i helklass,
 • skriva faktatexter,
 • söka fakta och information i olika texter och medier,
 • utevistelse och studier i närmiljön.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att...

göra undersökningar,
Dina undersökningar ska innehålla en frågeställning, hypotes, beskrivning av genomförande, resultat (text och bild) och reflektion.

beskriva begrepp, modeller och teorier,
Du ska kunna berätta om luftens och vattnets sammansättning, egenskaper och former. Du ska kunna beskriva vattnets väg från vattenverk, via våra kranar till reningsverket. Du ska även kunna förklara hur vattnets kretslopp i naturen fungerar. Du ska också kunna redogöra för naturtyperna hav och sjö samt några miljöproblem som kan kopplas till luft och vatten.

använda dina kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor om naturen.
Du ska kunna söka och hitta information i bestämda källor. Denna fakta ska du därefter kunna beskriva och förklara muntligt, skriftligt eller med bild. Du ska kunna föra ett resonemang och göra jämförelser av den fakta du har inhämtat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: