Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens yta och sårbara platser

Skapad 2014-11-10 13:12 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 4 – 6 Geografi
I detta avsnitt skall du får lära dig om jorden både på utsidan och insidan. Varför uppstår jordbävningar? Hur bildas en tsunami? Varför skapas vulkaner och varför får de utbrott? Om det och mycket annat kommer du lära på detta område.

Innehåll

Undervisningens syfte (Varför läsa om detta?)

Genom undervisningen ska du utveckla kunskaper om hur människan, samhället och naturen samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge dig kunskaper om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att du kan orientera dig. Du skall också få kunskaper om hur jorden är uppbyggd och vilka konsekvenser det får för människor som bor kring jordytans sårbara platser. Detta för att kunna resonera  och förstå hur samspelet mellan människa och natur hänger samman.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Undervisningens bedömning

Ditt arbete kommer att bedömas löpande genom ditt ansvarstagande i det löpande arbetet, hur du kommer förberedd till lektionerna, din delaktighet i diskussioner och resonemang under arbetsområdet samt möjlighet att visa hur långt ni nått i er kunskapsutveckling genom en avslutande skrivning.

För området kommer Du ges förutsättning att utveckla  dina förmågor enligt nedan och koppla detta till kunskapskraven vilka är specifierade i matrisen längre fram i detta dokument. 

Jag bedömer din förmåga:
- Hur du visar och använder din kunskap, både muntligt och skriftligt
- Hur du använder de begrepp som hör till området.
- Hur du resonerar i din muntliga och skriftliga presentation. 
- Hur du formulerat din fakta kring arbetsområdets mål och de slutsatser du drar utifrån den fakta du hittat.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Redovisning och tidsomfång

Det här arbetsområdet kommer att kretsa kring genomgångar, filmer vi ser och efterföljande diskussioner kring dem samt arbete i I-movie. Vi kommer också att använda kartboken (Atlas) och träna på Europakartan.

Konkreta uppgifter:
1) Du skall studera och läsa i Geografihäftet kapitlet om "Sårbara Platser" s. 158-175 samt arbeta med tillhörande frågor på s. 175 i häftet.

2) Du skall ikläda dig rollen som journalist! Sedan skall du välja en naturkatastrof som hänt i verkligheten (översvämning, jordbävning, vulkanutbrott, tsunami, ökenspridning osv) och skaffa information om denna. Sedan skall du göra ett kort nyhetsreportage i Imovie där du berättar om katastrofen som om du själv vore på plats och rapporterar hem till oss hemma i tv-soffan. Du kan ta hjälp av en klasskamrat när du skall filma. Filmen skall visas för mig och dina kamrater och gärna för dina föräldrar hemma i slutet av ämnesområdet. 

Tidsåtgång: 
Projektet löper under november 2014. 

Redovisningsform:
Muntlig aktivitet genom resonemang i helklass, grupp och bikupor. Avslutande skrivning på området och visning av sitt nyhetsreportage i Imovie.  Vi beslutar tillsammans dag för redovisning.

Matriser

Ge
Matris betygskriterier Geografi år 6

F
Har ej uppnåt kriterierna för E
Kriterierna för E
Kriterierna för C
Kriterierna för A
Livsmiljöer Punkt 1-4 - Torp
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt. Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Miljö människor och hållbarhetsfrågor
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag påmiljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag påmiljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: