Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2015-01-06 10:55 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
För att jordens resurser ska kunna nyttjas även av människor i framtiden måste de användas förnuftigt. Då kan vi få en hållbar utveckling.
Grundskola 7 Geografi
Arbetsområdet handlar om hållbar utveckling och vad det är. Vi definierar själva begreppet och de tre perspektiven av hållbar utveckling – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Området tar upp människans miljöpåverkan och intressekonflikter om naturresurserna.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer hållbar levnadsmiljö för alla. 

Mål för arbetsområdet

Efter att vi arbetat färdigt med arbetsområdet ska du kunna besvara nedanstående frågor och kunna förklara och använda viktiga begrepp inom ämnet. 

 • Vad innebär begreppet hållbar utveckling?
 • Ge exempel på intressekonflikter om naturresurser både i Sverige och i andra länder.
 • Hur kan man i samhällsplaneringen minska risker och hot mot människa och miljö?
 • Hur kan vi i Sverige minska vårt ekologiska fotavtryck?
 • Varför bör andelen förnybara energikällor av världens energiproduktion öka och de icke förnybara energikällorna minska?
 • Vad kan du göra för att minska negativ miljöpåverkan, som till exempel klimatförändringar? 

Viktiga begrepp:   

ekologisk hållbar utveckling   ekonomisk hållbar utveckling    socialt hållbar utveckling ekologiska fotavtryck   ändlig energikälla      förnybar energikälla    fossila bränslen biobränslen      naturresurser      intressekonflikt.

Planering och metoder

Du kommer att arbeta med arbetsområdet fram till och med vecka 9 och den mer detaljerade planeringen kommer att publiceras på classroom.

Vi arbetar med genomgångar, diskussioner och cases där läroboken kommer att vara grunden för undervisningen. Arbetet kommer att avslutas med en övning, muntligt och skriftligt, där du som elev ska argumentera kring fördelar och nackdelar med olika energislag.

Bedömning

Kvaliteten på dina kunskaper i arbetsområdet kommer att bedömas utifrån kunskapskraven i bedömningsmatrisen i geografi. Du kommer att ges möjlighet att visa dina kunskaper och förmågor både muntlig och skriftligt. Se nedan vilka förmågor och kunskaper som kommer att bedömas. Som stöd för din förståelse av de olika nivåerna i kunskapskraven kommer några exempel att visas vid starten av arbetsområdet .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: