Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division år 5

Skapad 2015-01-11 20:01 i Hedens skola Öckerö
Vi kommer att arbeta med att multiplicera och dividera med 10,100 och 1000. Vi kommer lära oss olika tankestrategier för huvudräkning av större tal, samt algoritmerna för multiplikation och division.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer bl.a. att arbeta med att multiplicera med 10,100 och 1000 samt lära oss multiplikationsalgoritmen, samt kort division. Vi kommer även repetera så att alla multiplikationstabellerna sitter. Vi kommer också träna några olika tankestrategier för huvudräkning av större tal. Vi kommer även arbeta med de olika begreppen som hör ihop med multiplikation och division. Vi kommer arbeta med rena beräkningar, problemlösning samt textuppgifter.

Innehåll

Mål och förmågor

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vi kommer träna på följande förmågor: den kommunikativa förmågan, den metakognitiva förmågan samt begreppsförmågan.

Följande begrepp kommer vi att arbeta med:

 • multiplikation
 • multiplicera
 • faktor
 • produkt
 • division
 • dividera
 • täljare
 • nämnare
 • kvot
 • delningsdivision
 • innehållsdivision

Undervisning och centralt innehåll

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

Arbetssätt:
genomgångar
laborativt arbete
diskussioner
par- och grupparbete
färdighetsträning
problemlösning

 

Följande innehåll ska du kunna efter det här området:

- Multiplikationstabellerna 1-10

- Du ska kunna räkna i huvudet med tal som 50x20, 100x100, 12x50000 o.d.

- Du ska vara säker på multiplikation och division med 10, 100, 1000 o.s.v.

- Du ska kunna använda metoden hälften - dubbelt vid multiplikation, t.ex. 4x35 = 2x70 = 140

- Du ska kunna avrunda, samt göra en överslagsräkning i huvudet, med både division och multiplikation

- Du ska kunna faktorisera talen, d.v.s. dela upp multiplikationen i mindre delar, t.ex. 5 x 213 = (5x200) + (5x10) + (5x3) = 1000 + 50 + 15 = 1065

- Du ska var säker på uppställning med kortdivision, både vad gäller heltal och decimaltal, t.ex. 947/4 och 22,50/3, både vad det gäller tal med som utan minnessiffra.

- Du ska vara säker på uppställning med multiplikation, med både 1 och 2 siffror i nedersta faktorn, t. ex. 146 x 6 samt t.ex. 253 x 32.

- Du ska kunna begreppen multiplikation, multiplicera, faktor, produkt

- Du ska kunna begreppen division, dividera, täljare, nämnare, kvot

- Du ska förstå sambandet mellan multiplikation och division, t.ex. 75/5 = 15, 15 x 5 = 75.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Multiplikation och division åk 5

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem med strategier och metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: