Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 5 att konstruera t ex en bro

Skapad 2015-01-14 13:35 i Genarps skola 4-6 Papperskorgen
Vi kommer att samtala och resonera, läsa, skriva och rita om begrepp som ide- behov-skiss-ritning-konstruera-utvärdera. Om hävstångseffekt, funktion och länk, friktion, tyngdkraft, balans och jämvikt.
Grundskola 5 Teknik
Nästan allt i vårt samhälle bygger på teknik, både praktisk och teoretisk. Tekniska lösningar är en utveckling av gammal teknik som kommer från upptäckter eller uppfinningar eller från naturens uppfinningsrikedom. Du ska bli medveten om all teknik som finns i vardagen runt omkring oss, känna till vilka arbetssätt som utvecklar tekniska lösningar. Du ska också bli medveten om teknikens roll i vardagen och dess konsekvenser för människa, samhället och miljön.

Innehåll

Syfte

Ett övergripande syfte med undervisningen i teknik ämnet är att eleverna ska få kunskap om och förstå den teknik som finns i vardagen, hur de fungerar, är uppbyggda och hur de används.  Eleverna ska utveckla sin förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik. Eleverna ska få arbeta fram förslag till lösningar, att planera, konstruera och pröva tekniska lösningar. Eleverna ska också utveckla sin förmåga att värdera konsekvenserna av tekniska val för individen, samhället och miljön.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med teknikämnet utifrån ett historiskt perspektiv och följa teknikens utveckling. Vi lär oss vilken betydelse elden, kniven och hjulet haft för teknikens utveckling. Vi kommer att leta efter tekniska lösningar och titta närmre på dess funktion. Vi letar efter problem och behov som människan har löst med teknikens hjälp. Vi  planerar och konstruerar tekniska lösningar. Vi kommer att samtala om tekniska ord och begrepp som t ex att uppfinna och att upptäcka.

Vi kommer att samtala och resonera, läsa, skriva och rita om begrepp som ide- behov-skiss-ritning-konstruera-utvärdera. Om hävstångseffekt, funktion och länk,  friktion, tyngdkraft, balans och jämvikt.  I grupp får eleverna rita skisser och bygga broar. Vi ser filmer om Leonardo da Vinci.

Bedömning

Bedömning av dina förmågor kommer att ske fortlöpande under lektionstid både muntligt, skriftligt och på andra sätt som t ex att redovisa ett projekt. Vi kommer att samtala och diskutera om vad och varför vi gör vissa moment i undervisningen. Vi kommer också att prata om hur vi arbetar oss fram mot kunskapskraven år 6. Jag kommer speciellt att titta på vilket ansvar du tar för ditt eget lärande och att du arbetar efter din bästa förmåga. Dessutom kommer jag att bedöma hur du använder dig av dina förmågor och kunskaper om t ex begrepp när du kommunicerar med dina klasskamrater. T ex hur du löser problem och ser sammanhang och samband med teknikens behov. Att kunna göra jämförelser och att se likheter och skillnader. Hur du kan använda dina kunskaper att göra en skiss med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser. Hur du använder t ex fakta och annan information som ett redskap för fortsatt lärande. T ex att kunna tolka och värdera och att kunna välja olika strategier för att lösa ett problem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: