Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vamos a la playa!

Skapad 2015-02-18 14:20 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett område där vi arbetar med olika områden som behövs när man är på resande fot. Mynnar ut i en turistinformationsfilm om Bjäre.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Nu kan alla berätta om sig själva, sin familj, sin skoldag, sina intressen och varifrån man kommer - allt detta i presens (nutid). Nu är det dags att gå vidare och vi ska lära oss en hel del saker man kan ha nytta av som turist i Spanien. Hur beställer man på restaurang eller på bio? Hur pratar man om väder? Vilka fraser behöver man om man blir sjuk och måste gå till doktorn? Hur uttrycker man vad man vill, måste eller ska göra (framtidsformer - futurum)? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig under våren.

Våra kunskaper använder vi kanske sedan för att göra en film om hur man kan turista på Bjäre! Naturligtvis ska filmen skickas till våra spanska vänner i Värmland! Tid: v. 10-22

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 • M2 4
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2 4
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

Du visar att du kan kommunicera tydligt, sammanhängande och med viss variation i tal och skrift genom att:

 • I samtal, med hjälp av nya ord och uttryck, prata om vad du ska göra i framtiden (under helgen eller sommaren). Ställa och besvara följdfrågor och kommenterar det andra säger.
 • På ett begripligt sätt berätta om din del i Bjärefilmen. Exempel på delar i filmen: väder, restauranger, aktiviteter, strand m.m
 • skriva ett brev och berätta om dig själv och några framtidsplaner du har med hjälp av nya ord och uttryck.
 • Använda dig av spanskan på lektionerna i så stor utsträckning som möjligt

Du visar att du kan förstå och tolka innehållet i spanska texter och talad spanska genom att:

 • återge och kommenterar innehåll och detaljer i de texter vi läser eller lyssnar på (även film)

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

* Din förmåga att förstå sammanhang och detaljer i tydligt talad, enkel spanska i lugnt tempo. (Hörförståelsetest)

* Din förmåga att förstå sammanhang och detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. (Läsförståelse test)

* Din förmåga att kommunicera muntligt på spanska med ord, fraser och meningar samt din förmåga att hålla samtalet igång. (muntligt test och filmen)

* Din förmåga att uttrycka dig tydligt och sammanhängande i skrift med hjälp av ord, fraser och meningar samt din förmåga att bearbeta dina texter. (skrivtest, brev)

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

 • Träna på att förstå, sammanfatta och kommentera olika typer av texter, från lärobok och andra medier
 • utöka ordförrådet och träna på att använda glosor i ett sammanhang
 • Lära oss att prata om väder
 • Lära oss olika turistfraser som bla har med restaurangbesök och shopping att göra
 • lära oss att böja en del oregelbundna verb (Tener, Ir, Estar, Ser)
 • lära oss att uttrycka oss i futurum (framtidsform)
 • Träna på att berätta om vad vi vill, kan, måste och ska.
 • göra många olika muntliga övningar där vi berättar vad vi ska göra i framtiden
 • träna på att skriva om framtiden
 • träna oss på att ge och ta emot respons för att utveckla skrivandet
 • se spansk film
 • leka språklekar, spela spel och sjunga sånger
 • Gemensamt göra en film om Bjäre 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2

Matriser

M2
Läs- och hörförståelse samt muntlig och skriftlig kommunikation.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Läsa och förstå enkel och lättillgängliga texter i olika genrer om vardagliga och välbekanta ämnen. Redogöra för, kommentera och agera utifrån innehållet.
 • M2
Läser och förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text, som till största delen består av vanligt förekommande ord som hör till vardagen. Återberättar på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor.
Läser och förstår innehållet i vardagliga texter inom kända områden. Återberättar huvudinnehållet.
Läser och förstår innehållet av olika typer av texter, även inom okända ämnesområden som är anpassade efter ålder. Återberättar både helhet och detaljer.
Läser och förstår innehållet i olika slags texter. Förstår innehållet även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter. Återger, samt drar slutsatser om innehållet, dvs.”läser mellan raderna”.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
Lyssna och förstå tydligt talat och enkelt språk i långsamt tempo och enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Redogöra för, kommentera och agera utifrån innehållet.
 • M2
Förstår vad någon säger i anpassat tempo och i kända vardagssituationer. Förstår enkelt tal med kända ord och fraser om t.ex. information om familj, närmiljö och egna intresseområden. Återberättar på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor.
Förstår helheten i en t.ex. enkel konversation, berättelse eller beskrivning. Förstår innehållet om det handlar om ämnen som man t.ex. stöter på i skolan, på fritiden. Återberättar huvudinnehållet.
Förstår helheten även i snabbt taltempo under förutsättning att ämnet är någorlunda välbekant. Förstår innehållet i längre framställningar, t.ex. redovisningar, berättelser, diskussioner. Återberättar både helhet och detaljer.
Förstår helheten samt detaljer, både inom kända och okända områden. Förstår språket i stora drag vid tydligt tal t.ex. i radio- och TV-program om aktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse. Återger innehållet i helhet och detaljer. Drar även slutsatser om innehållet dvs." lyssnar mellan raderna”.
Kommunicera i TAL väder presentation.
t.ex. presentation, beskrivningar, meddelanden,
 • M2
Använder ett enkelt språk baserat på kända ord och fraser för att t.ex. beskriva och/eller berätta om vädret i ett land. Du använder några av väderfraserna och geografiorden. (En el sur hace sol). Du försöker berätta om vädret idag och imorgon (i nutid och framtid). Du har ett uttal som förstås av en spansktalande.
Använder ett enkelt språk och berättar och beskriver kortfattat på ett enkelt sätt om vädret i ett land. Du använder flera av väderfraserna och geografiuttrycken. (En la costa, en el sur de España, hace calor y sol). Du visar att du kan uttrycka dig både i nutid- och framtidsform relativt korrekt. Ditt uttal är lite påverkat av ditt modersmål, men en spansktalande kan förstå.
Du använder ordförrådet på ett säkert sätt när du berättar om vädret i ett land. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker dig på ett detaljerat sätt .Du berättar om hur vädret är och ska bli på olika platser och vid olika tider på dagen. Du använder flera väderord och geografiord. (Por la mañana en la costa en el sur de España hace mucho calor.) Du skiftar på ett säkert sätt mellan nutid och framtid. Ditt uttal låter spanskt.
Du använder ett varierat språk, dvs använder ett rikt ordförråd med en del synonymer och nyanser (EX: mucho/muchísimo) Du använder geografi- och väderord och berättar detaljerat om både väder och platser. Du använder en del bindeord för att bilda längre meningar. En el norte de España llueve esta mañana, pero por la tarde va a hacer calor y también un poco de sol. Du använder presens och futurum på ett säkert sätt. Ditt uttal låter spanskt.
SAMTALA
t.ex. samtal, diskussion,
 • M2
 • M2
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta områden som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information, t.ex om familj, fritidsintressen och resor. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal inom olika välbekanta områden och situationer. Ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare samt inleder även enkla samtal.
Deltar i samtal inom både välbekanta och nya ämnesområden. Inleder samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet. Ställer och besvarar frågor, framför åsikter samt diskuterar. Ställer följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal på ett ledigt sätt i olika situationer. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor för att föra samtalet vidare. Tar aktiv del i diskussioner genom att förklara och försvara åsikter samt bemöter andras argument.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner,
 • M2
Använder kända ord och fraser med ett enkelt språk så att alla förstår. Skriver enkel, sammanhängande text om ämnen som är kända och/ eller av personligt intresse, t.ex. om familj, vänner och fritidsintressen. Kan uttrycka sina åsikter på ett mycket enkelt sätt. Me gusta/no me gusta el colegio,
Använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Berättar och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser samt framför egna åsikter. Kan uttrycka sina åsikter på ett enkelt sätt: Me gusta el colegio. Es divertido.
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ordförrådet på ett tydligt, sammanhängande och säkert sätt för att utveckla budskapet genom att beskriva, förklara och förtydliga. Kan uttrycka sina åsikter på ett mer utvecklat och sammanhängande sätt: Me gusta el colegio porque es divertido. Tengo muchos amigos allí.
Uttrycker sig så andra förstår genom att skriva sammanhängande texter med mycket detaljer. Använder nyanser (nucho/muchísimo) omformuleringar, synonymer (me gusta/me encanta) för att utveckla innehållet och variera språket. Kan tydligt uttrycka och motivera sina åsikter på ett sammanhängande sätt: Me gusta el colegio, pero a veces es un poco aburrido. Por ejemplo odio el inglés porque es muy difcil para mi. Mi asignatura favorita es el español! Me encanta porque es una lengua fantástica!
tydlighet
Hantera språket (i tal och skrift), språklig säkerhet Slutet av 7:an: Verb - presens, futurum, tener que + me gusta och me duele. Adjektiv
Finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå: t.ex. svenska ord, ordföljd, uttryck och grammatisk struktur.
Finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Har ett språk som innehåller enstaka fel, men mottagaren förstår sammanhanget
Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem. Du behärskar presens och futurum. Du böjer adjektivet efter substantivet (una casa blanc, dos casas blancas)
Bearbeta
Bearbeta och gör enkla förbättringar av sina framställningar.
Bearbetar språket utifrån tydliga instruktioner.
Bearbetar självständigt språket. Väljer någon form av strategi för att bearbeta det, t.ex. tar hjälp av kompis, lärare, ordbok, omformulering.
Bearbetar medvetet språket för att förbättra och utveckla innehåll och struktur. Utvecklar språket efter återkoppling med hjälp av nya och gamla erfarenheter och kunskaper. Väljer medvetet lämplig strategi för att bearbeta texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: