Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa, år 4-6, Enskede byskola

Skapad 2015-02-19 12:10 i Byskolorna Grundskolor
Övergripande Lpp över ämnet Idrott & Hälsa i år 4-6.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande.

Innehåll

Ämne

Idrott och hälsa

Syfte - varför vi ska arbeta med det här

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.
De långsiktiga målen är att:

Mål - det här ska du lära dig

Du ska utveckla din förmåga och visa att du kan:  

 • genomföra aktiviteter i natur och utemiljö och känna till allemansrätten
 • delta i lekar, spel och idrotter med sammansatta motoriska rörelser
 • anpassa dina rörelser till takt och rytm till musik och i danser
 • orientera i kända miljöer med hjälp av kartor
 • känna till regler och rutiner för idrottssalen och omklädningsrummet och visa hänsyn
 • balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge samt kunna simma 200 m varav 50 i ryggläge
 • utveckla förståelse och kunna samtala om samband mellan fysisk aktivitet och hälsa
 • kunna ge enkla beskrivningar om hur man undviker skador 
 • kunna hantera nödsituationer vid vatten i olika årstider
 • kunna samarbeta 

Undervisning - så här kommer vi arbeta

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 • orientering i närmiljön med hjälp av kartor och kartors uppbyggnad och symboler
 • rörelseövningar i kombination med olika gymnastikredskap 
 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • rättigheter och skyldigheter i naturen enl allemansrätten
 • simning i mag- och ryggläge
 • hantering av nödsituationer vid vatten
 • teori med ord och begrepp för att kunna samtala om upplevelser av fysiska aktiviteter, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild
 • säkerhet och hänsynstagande
 • samarbetsövningar
 • planera, genomföra och värdera olika rörelseaktivieter i smågrupper
 • eleverna kommer få vara med och bestämma aktiviter för vissa lektioner  

Bedömning - så här kommer dina kunskaper bedömas

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter med sammansatta motoriska rörelser
 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din fömåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • din förmåga att orientera
 • din simkunnighet
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan
 • din förmåga att hantera säkerhet och hänsynstagande för andra vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelser
 • din förmåga att visa och ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador vid träning
 • din kunskap om hur man hanterar nödsituationer vid vatten
 • din förmåga att samarbeta och visa respekt
 • din förmåga att delta aktivt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh

Matriser

Idh
Bedömningsmatris för Idrott & Hälsa, år 4-6

Matris över kunskapskrav i slutet av årskurs 6 i Grundskolan...

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
På väg
Grundläggande kunskaper
Relativa goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Ej genomfört moment
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innehåller sammansatta rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innehåller sammansatta rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innehåller sammansatta rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på på hälsa, rörelse och livsstil
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: