Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2015-02-24 13:44 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Från den medeltida Kalmarunionen till ett självständigt, protestantiskt Sverige; hur gick det till?
Grundskola 5 Historia
Med start i det hemska blodbadet 1520 lär vi oss om Sveriges historia under 1500-talet. Vi lär känna Gustav Vasa och hans söner och hur de påverkade historien. Vi lär oss också om Martin Luther och hans idéer och hur reformationen kom till Sverige. Vi undersöker historiska spår och diskuterar deras tillförlitlighet.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

Arbetssätt och undervisning

Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

 

Vi kommer att utgå ifrån materialet "Boken om historia 2" samt filmer från Av-media. Undervisningen utgår från de texter, bilder och filmer vi möter. Vi bygger upp kunskapen genom diskussioner i både stor och liten grupp, samt med enskilda och gemensamma arbetsuppgifter.

Visa vad du lärt dig

Redovisningen av området kommer att ske i två delar:

En skriftlig inlämningsuppgift med rubriken "Var Gustav Vasa en bra eller dålig kung?"

Ett skriftligt prov på de begrepp, personer och händelser vi mött samt de historiska källor vi diskuterat.

Tidsram

Arbetet kommer att pågå under ca 5 veckor.

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Historia åk 4-6

Använda för årskursen anpassade begrepp i historia.
Du använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
Använda en för årskursen anpassad historisk överblick i arbetet med:
- tidsperioder - händelser - personer
Du ser historisk fakta i separata delar.
Du använder en historisk överblick som grund i arbetet med ny historisk fakta och beskriver enkla samband.
Du använder en historisk överblick som grund i arbetet med ny historisk fakta och beskriver förhållandevis komplexa samband.
Du använder en historisk överblick som grund i arbetet med ny historisk fakta och beskriver komplexa samband.
Använda för årskursen anpassade historiska källor.
Du använder källan utan att resonera.
Du för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: