Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 5-6

Skapad 2015-03-03 21:18 i Smedby skola Hedemora
Vi ska arbeta om de fem världsreligionerna där du kommer att fördjupa dina kunskaper om varje religion så att du efter avslutat arbete kan göra jämförelser, se likheter och skillnader mellan dessa religioner samt vilka konsekvenser det får för den enskilda människan. Du kommer också få arbeta med moraliska frågor som rör vardagen.
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap

Har vi samma Gud inom alla religioner? Om inte, vad är skillnaden? Vilka ritualer, heliga platser, skrifter, symboler är förknippade med de olika religionerna? Religion handlar också om att diskutera såväl etiska som moraliska frågor.

Innehåll

Världsreligionerna och moraliska frågor

När du arbetat med detta område ska du;

* kunna något om ursprungsbefolkningens religioner (bl a samisk)
* känna till hur det är att leva som jude, kristen hindu, buddist och muslim
* känna till vilka regler och lagar som finns
* känna till symboler och viktiga högtider inom de olika religionerna
* kunna göra jämförelser mellan de olika religionerna
* kunna se likheter och skillnader mellan de olika religionerna
* känna till något om de olika religionernas ursprung

* kunna delta i moraliska frågor om vardagen

* kunna söka information om religioner i olika källor

 

 

Förmågor som arbetsområdet övar

Förmågor som arbetsområdet övar

Genom detta arbete kommer du att öva din förmåga att;
* inhämta fakta från litteratur, film, diskussioner och genomgångar
* analysera religionens påverkan på människans identitet och livsstil
* föra resonemang kring likheter och skillnader mellan olika religioner
* beskriva vad som är typiskt för samisk religion
* aktivt deltaga i diskussioner och grupparbeten

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Undervisning och arbetssätt

Undervisning och arbetssätt

Ni kommer att läsa texter i läroböcker samt se filmer om de olika religionerna.

Ni kommer att få lyssna på genomgångar och diskutera frågor i helklass och mindre grupper.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

- din förmåga att delta aktivt vid genomgångar och i grupp

- din förmåga att kunna göra jämförelser mellan de olika religioner

- din förmåga att analysera hur religioner påverkar människan och samhället

- din förmåga att reflektera över livsfrågor om din egen och andras identitet,

- din förmåga att föra ett resonemang kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna

- din förmåga att söka information om religioner och värdera källornas trovärdighet.

- din förmåga att använda etiska begrepp.

- dina kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.

Matriser

Re
Religion åk 6

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmåga
Hur påverkar religioner oss i samhället? Hur kan vi se detta?
 • Re
Du kan med stöd av en vuxen delge hur vi kan se någon av vår religioners påverkan i samhället på ett mycket enkelt sätt.
Du kan berätta hur vi kan se några olika religioners påverkan i samhället.
Du kan berätta hur vi kan se olika religioners påverkan i samhället utifrån flera frågeställningar.
Du kan berätta hur vi kan se olika religioners påverkan i samhället utifrån flera frågeställningar. Du för resonemanget framåt.
Metakognitiv förmåga
Hur du kan reflektera över livsfrågor som gäller oss unga.
 • Re
Du reflekterar och berättar eller skriver ner dina tankar. Du belyser frågan ur ett enda perspektiv. Det kan hända att du får följdfrågor för att lyssnarna eller läsaren ska förstå hur du menar.
Du reflekterar och berättar eller skriver ner dina tankar. Du kan ibland se på saken från olika personers perspektiv
Du reflekterar och berättar eller skriver ner dina tankar. Du kan se på saken utifrån olika personers perspektiv.
Du reflekterar och berättar eller skriver ner dina tankar. Du kan se på saken utifrån olika personers perspektiv.
Analys och kommunikativ förmåga
Hur du kan resonera och argumentera i olika moraliska frågeställningar och värderingar och vad det innebär att göra gott.
 • Re
Du kan inte alltid förklara hur du resonerar i frågan. Du kan inte argumentera för din åsikt.
Du kan förklara hur du resonerar i frågan. Du kan argumentera för din åsikt. Du för resonemanget till viss del framåt.
Du kan förklara hur du resonerar i frågan. Du kan argumentera för din åsikt. Du för resonemanget framåt.
Du kan förklara hur du tänker och kan argumentera för din åsikt. Du för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Analys och kommunikativ förmåga
Hur du kan se skillnader och likheter mellan några olika religioner.
 • Re
Du kan med stöd av en vuxen ange någon likhet eller skillnad.
Du kan ange någon likhet eller skillnad.
Du kan ange både likheter och skillnader. Du drar antingen någon egen slutsats eller gör någon egen värdering.
Du kan ange både likheter och skillnader och du drar egna slutsatser eller gör egna värderingar.
Procedur och analys förmåga
Hur du resonerar om källans tillförlitlighet.
Du samlar information från olika källor men märker inte när fakta skiljer sig åt. Du för inget resonemang om källornas trovärdighet.
Du samlar information från olika källor och märker när fakta skiljer sig åt men för inget resonemang om källornas trovärdighet.
Du samlar information från olika källor och märker när fakta skiljer sig åt. Du motiverar till viss del varför källorna anses vara trovärdiga.
Du samlar information från olika källor och märker när fakta skiljer sig åt och resonerar om tänkbara orsaker. Här motiverar du klart och tydligt varför källorna anses vara trovärdiga.
Bereppförmåga
Hur du använder etiska begrepp i ditt resonemang.
 • Re  4-6
Du kan använda något etiskt begrepp men inte i något resonemang.
Du använder några etiska begrepp i ditt resonemang.
Du använder flera etiska begrepp för att göra jämförelser i ditt resonemang.
Du använder flera etiska begrepp för att göra jämförelser i ditt resonemang.
Kunskap om
Heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
 • Re  4-6
Du visar att du kan ange några heliga platser eller ritualer eller levnadsregler.
Du visar att du kan ange några enstaka heliga platser, ritualer och levnadsregler.
Du visar att du kan ange flera heliga platser, ritualer och levnadsregler.
Du visar att jdu kan ange de flesta heliga platser, ritualer och levnadsregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: