👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, "Från ide till produkt"

Skapad 2015-03-09 09:24 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Arbetsområdet kommer ingå i årskursens "Kärlekstema" Syftet med uppgiften är att utveckla en produkt som har en given målgrupp(mottagare) Vi kommer i arbetsområdet gå igenom de olika stegen inom produktutveckling, ”Behov Analys Konstruktion Utvärdering ”. .Du kommer att få arbeta med olika material där du väljer det som bäst är lämpat till din produkt/konstruktion.
Grundskola 8 Teknik
Du ska i den här uppgiften utveckla en produkt som har en tydligt mottagare och användningsområde. Produktens utformning ska anpassas till den tilltänkta mottagaren. Vi kommer i arbetsområdet gå igenom de olika stegen inom produktutveckling, ”Behov Analys Konstruktion Utvärdering ”. Förutom produkt ska även en utvärdering redovisas enligt bifogad mall.

Innehåll

Kursplan i ämnet

"Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar".

Syftet med den här "designuppgiften" är att träna och utveckla din förmåga att planera, formge utifrån givna förutsättningar och material, ta hänsyn till aspekter som tid, funktion och kvalitetskrav(Behov Analys Konstruktion Utvärdering

 

 

 

Arbetssätt och undervisning

Innehåll

Du ska få möjlighet att utveckla, detta kommer bearbetas i undervisningen...

 • din förmåga att använda, ”teknikutvecklingens” olika faser i arbetet att utveckla din produkt:
 • Vad är behovet och hur ser det ut?
 • Undersökning, vilka material finns att tillgå, tid, m.m.?
 •  Förslag till lösningar, vad är möjligt utifrån förutsättningarna?
 • Konstruktion och utprövning, är min ide lyckad/hållbar? Om inte, vad behöver förändras?
 •  Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. (är beroende av varandra)
 • Lämpliga material och dess egenskaper, hur de kan sammanfogas och bearbetas samt hur de kan återanvändas ur miljöaspekt.
 •  din förmåga att värdera din arbetsprocess, var mitt val av ide framgångsrik? Om inte varför, vad hade jag kunnat göra annorlunda? (material, metoder, tid, m.m.) 

"En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap".

 

 

 

 

Visa vad du lärt dig

 • Du redovisar din produkt/konstruerade ide och dess skisser/ritningar.
 • Du beskriver och motiverar dina materialval och de tekniker som du har använt i samband med uppgiften.
 • Du ska även beskriva hur du har anpassat din formgivning/design till din mottagare(målgrupp)

Vi kommer att bedöma din produkt, arbetsprocess samt det du redovisat i form av skisser/ritningar och beskrivande text

Tidsram

Arbetsområdet kommer sträcka sig över 6 lektionstillfällen.

Bedömning

VISADE kunskaper kommer redovisa i matrisform.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9