Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKAPA MUSIK år 6

Skapad 2015-03-25 09:46 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Musiskt-kreativa lärprocesser mot erfarande av skapande i musicerande aktivitet
Grundskola 6 Musik

Elever komponerar, musicerar och samverkar. Elever utvecklar förståelse för hur musik, text och uttryck kan samverka. Elever framför kompositioner i valfritt uttryck.

Innehåll

VAD

I år 6 eller 7 arbetar eleverna i musiskt-kreativa skapandeprocesser och det är då första gången av tre de arbetar under rubriken. Eleverna lär om musik efter enkla strukturer och väljer mellan flera utmaningar en form för att komponera. Eleverna meningserbjuds och handleds att komponera, mot att utveckla musikaliska förmågor liksom mot att nå förståelse för hur musikaliska komponenter kan kombineras, hur musik kan struktureras och uttryckas.

Målsättningen är att, utifrån elevers lust och vilja, skapa intresse för möjligheter att uppleva, komponera och att uttrycka sig med musik.

 

HUR

 • Elever övar sina förmågor när de accepterar lärsammanhanget, innehållet, momenten och de meningserbjudande som erhålls.
 • Elever övar sina förmågor när de involverar sig i skapande processer. 
 • Med konstruktiva, kreativa och sociala förmågor påverkar elever samvaron och möjligheterna till lärande aktivitet.
 • Med föreställningsbyggande och meningsskapande frågor påverkar elever arbetets innehåll och utformning.

 

 

NÄR

Vi arbetar i ordinarie undervisning v. 35 - 43 och fortsätter efter ett FN-tema, en Lucia och en julavslutning på vårterminen v. 3 - 12. Förhoppningen är att det kan utmynna i en melodifestival med elevbidrag år 6-9. (Planeringen återfinns nedan under rubriken Lektion för lektion)

PEDAGOGIK

En musiskt- kreativ lärmiljö kräver en hel del av elever. I grunden handlar det om den tillit som finns till läraren förmåga att undervisa och att upprätthålla  överenskommelser, regelverk, undervisning och avtal. Lika mycket handlar det om att eleven upplever likavärde, delaktighet och tolerans för olikhet. Elever i musiskt-kreativa processer är både engagerade, koncentrerade och känsliga. Utmaningen är lärarens förmåga att ta ansvar för gruppdynamiken och att handleda och tillgodose varje elev det skapande utrymmet. 

Förutsättningen för att en musiskt-kreativa lärpraktik ska fungera är också elevers acceptans av klassrumssituationen, dess innehåll, struktur och moment liksom deras acceptans för de möjliga meningserbjudanden läraren väljer utifrån sin pedagogiska position. En ofta avgörande faktor för ett musiskt-kreativt lärandesammanhang är elevers medverkan. Delaktighet kommer i många former men måste alltid börja inom elevers egna bekvämlighetszoner för att sedan utmanas mot vidare kunnande. Just så, via utmaningar, meningserbjudanden och i utvecklande lärmoment skapas värden, kunskaper, upplevelser, samverkande erfarenheter liksom musicerande och möjliga konstnärliga uttryck. Kunskap liksom kunnande utvecklas av elever och lärare i interaktiv lärande aktivitet.  Ett musiskt kreativ lärsammanhang förutsätter interaktivitet och att elever medskapar och är delaktiga i utformandet  av undervisningen.

 

CENTRALA MÅL
Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

BEDÖMNING

Undervisningen är genomgripande formativ vilket innebär en framåtsyftande och dialogisk metodik i varje lärmoment i arbetsområdet. Kunskapande relateras mot mål och måluppfyllelse genom att läraren ger respons, utmanar och bekräftar elever i sina antaganden och uttryck. Läraren riktar all sin uppmärksamhet mot elevers lärprocesser, mot deras delaktighet och medverkande skapande, liksom mot hur de lär och förstår vad de lär sig.

I redovisningssituationer relateras utvecklade förmågor mot kunskapskrav. Varje bedömning av elevens lärande diskuteras i en ömsesidig dialog och dokumenteras i ämnesmatrisen. Bedömning är en komponent i all interaktion, också då elever medverkar till en gemensam utvärdering.

Den summativa bedömningen sker då arbetsområdet avslutats. Då avgör läraren, i dialog med eleven, om denne visat eget lärande, dvs i vilken utsträckning eleven utvecklar förmågor mot kunskapskraven i kursplanen.

 

KUNSKAPSKRAV

Utifrån ovan valda mål förväntas måluppfyllelse motsvarande följande kunskapskrav för betyg E:

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
 • Mu  E 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
 • Mu  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

REDOVISNING

I redovisningssituationenrelateras utvecklade förmågor mot kunskapskrav. Detta diskuteras i en ömsesidig dialog och dokumenteras i ämnesmatrisen.

Elever deltar i klassgemensam redovisning. Varje grupp visar sitt resultat. Elever deltar i klassgemensamt samtal om nådda mål och kring vad de motsvarar i kunskapskraven.

Elever skriver skriftlig individuell utvärdering i Unikum, i kommentarrutan sist under LPPn (Unikum/Planering/välj ämnet musik/välj rätt planering/ skriv så mycket och så många gånger att du är nöjd med dialogen).

Elever medverkar till en gemensam utvärdering.

UTVÄRDERING

 Elever skriver skriftlig individuell utvärdering i Unikum i kommentarrutan sist under den lokala planeringen. (Unikum/Planering/välj ämnet musik/välj rätt planering, skriv i sista rutan så mycket och så många gånger du vill tills vi har en dokumenterad dialog du är nöjd med) Elever medverkar slutligen till en gemensam muntlig utvärdering. 

Ur VÄRDEGRUNDEN Lgr 11 om god miljö för utveckling och lärande:

"Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter."

LEKTION FÖR LEKTION

V.35

 1. Presentation
 2. Genomgång av arbetsområdet, aktuella mål, tillvägagångssätt
 3. Medbestämmande, förslag, konsensus
 4. Sång:

 

V.36

 1. Mål, tillvägagångssätt, mm.
 2. Gruppindelning
 3. Samspel:

 

V.37 Rytmiken

 1. Elever utvecklar olika rytmiska komponenter.
 2. Elever komponerar, musicerar och samverkar.
 3. Elever framför kompositioner i valfritt uttryck.

 

V. 38 Melodier

 1. Elever utvecklar olika melodiska komponenter.
 2. Elever komponerar, musicerar och samverkar.
 3. Elever framför kompositioner i valfritt uttryck.

 

V. 39 Harmonier

 1. Elever utvecklar olika harmoniska komponenter.
 2. Elever komponerar, musicerar och samverkar.
 3. Elever framför kompositioner i valfritt uttryck.

 

V.40 Samspelet

 1. Spela tillsammans. Gruppdynamik, ömsesidighet.
 2. Samtal: Samspel, genrer, stilar, förebilder
 3. Elever musicerar och samverkar och framför i valfritt uttryck

 

V.41 Struktur

 1. Musik utifrån ackord: Vers, refräng, brygga, stick
 2. Musik utifrån text: Stil, harmonier, spelsätt
 3. Musik utifrån rytm:
 4. Musik utifrån melodi:
 5. Elever musicerar och samverkar och framför i valfritt uttryck

 

V. 42 Komponera tillsammans

 1. Elever komponerar genom att musicera och samverka i valfritt uttryck.
 2. Elever framför sina kompositioner.

 

V. 43 Komponera tillsammans

 1. Elever spelar in sina kompositioner.
 2. Skriftlig utvärdering
 3. Gemensam utvärdering

V. 2 - 12 Grupparbete  

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: