Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och räknesätt, bråk och decimaltal

Skapad 2015-04-04 00:59 i Munkedalsskolan Munkedal
Kunskapsbedömning utifrån arbete i del 1 och 2 under höstterminen 2014
Grundskola 5
Du vill åka till Göteborg och ska vara vid Liseberg kl. 12:00, när behöver du ta tåget från Munkedal för att hinna? Vill du ha 5 åttondelar eller 0,50% av en pizza? I det här arbetsområdet, som handlar och "Tid och räknesätt" och "Bråk och decimaltal", ska du få lära dig mer så att du lättare kan bestämma dig!

Du ska få tillfälle att utveckla dina förmågor i använda matematiska ord/metoder, lösa matematiska problem, prata matematik och utveckla din tilltro/ditt intresse för arbetsområdet.

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att:

 • formulera och lösa matematikproblem
 • använda och analysera matematiska  begrepp och samband mellan begreppen
 • välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • följa och föra matematiska resonemang
 • använda matematiska uttrycksformer för att samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

CENTRALT INNEHÅLL

 

ARBETSSÄTT

Du kommer att få utveckla dina kunskaper genom:

 • gemensamma genomgångar av nya områden och repetitioner av tidigare områden, både  i helklass och i mindre grupper
 • diskussioner  
 • praktisk/laborativt arbete
 • grupparbete och enskilt arbete
 • färdighetsträna i läroboken "Prima - Formula" eller Matte Borgen
 • träna/repetera med lärobokens tillhörande Dvd

BEDÖMNING

Du kommer på olika sätt att få visa vilka kunskaper/förmågor du utvecklat och jag kommer under arbetets gång följa din utveckling genom att titta på t.ex.

 • vad du visar både muntligt och skriftligt i samtal, diskussioner och praktiskt arbete under lektionerna
 • vad du visar i skriftliga/muntliga prov

 

Du kommer att få ett skriftligt prov (du kan få välja att göra en del uppgifter muntligt) i slutet av detta arbetsområde. Målet är att du ska kunna:

Tid och räknesätt  

repetera gärna genom att titta på teorirutorna i läroboken.

 • Uppskatta, jämföra och mäta tider 
 • Välja tidsenheter, göra enkla enhetsbyten och beräkning 
 • Utföra multiplikationer med stora tal 
 • Göra överslag och använda miniräknare 
 • Använda strategier
 • använda strategier vid problemlösning (tex, LURBRA)

Bråk och decimaltal

 

 • Jämföra olika delar av olika helheter
 • Använda samband bråk-decimal-procent
 • Förkorta och förlänga bråk
 • Dividera med stora tal
 • använda strategier vid problemlösning (t.ex. LURBRA)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

BeMa observationspunkter i matematik åk 5

Behöver träna vidare med detta
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tal och antal, mönster och talmönster
Ser enkla talmönster som bygger på tal i decimalform. 0,4 0,6 0,8 ...
Positionssystemet
Avläser, skriver, storleksordnar och anger siffrornas värde (tiondelar, hundradelar) i tal upp till två decimaler.
Addition och subtraktion
Väljer lämpligt räknesätt och skriftliga beräkningar vid flerstegsuppgifter. Använder miniräknaren.
Multiplikation och division
Väljer lämpligt räknesätt och skriftliga beräkningar vid flerstegsuppgifter. Uppskattar och reflekterar över lösningar och deras rimlighet. Använder miniräknaren.
Bråk
Tolkar, jämför och storleksordnar tal i bråkform vet att ett tal i bråkform har en plats på tallinjen Förstår sambandet mellan tal i bråkform och tal i decimalform. t.ex. 1/5 = 0.2
Tid
Beräknar tidsskillnader för analog och digital tid
Längd
Skala: Kan tolka ritningar och kartor samt göra proportionerliga skisser.
Massa
Förstår och kan använda sambandet mellan ton, hg, g och milligram
Volym
Förstår och kan använda sambandet mellan l, dl, cl och ml
Geometri
Använder grundläggande begrepp som t.ex. längd, bredd, höjd, bas, sida och area. Uppskattar och beräknar area (på kvadrat, rektangel och triangel) och använder lämpliga enheter uppskattar storleken av kvadrat- cm, dm, och m
Algebra
Löser enkla ekvationer med positiva heltal
Sannolikhet och Statistik
Kan tolka och skapa egna stapel- och linjediagram. Förstår och använder begreppen medelvärde, typvärde och median. Resonerar och visar förståelse för begreppen sannolikhet, chans och risk
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: