👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra Eklandaskolan åk 5 och 6

Skapad 2015-05-17 17:10 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel kommer du att få lära dig varför det kan vara bra att använda bokstäver när du räknar. Du kommer också att få lära dig begrepp som uttryck, ekvation och variabel. Vi kommer att jobba med tre olika delar. Mönster, uttryck och ekvationer samt likhetstecknet och variabelbegreppet. 

Innehåll

Ingress

I detta kapitel kommer du att få lära dig varför det kan vara bra att använda bokstäver när du räknar. Du kommer också att få lära dig begrepp som uttryck, ekvation och variabel. Vi kommer att jobba med tre olika delar. Mönster, uttryck och ekvationer samt likhetstecknet och variabelbegreppet. 

Tidsperiod

 v. 20-23 + 34-37

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 Se länkar nedan

Vi kommer att jobba med och utveckla alla fyra förmågorna 

 • problemlösningsförmågan
 • begreppsförmågan
 • metodförmågan
 • kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan

Centralt innehåll

Se länkar nedan. 

Kunskapskrav och bedömning

 För bedömning se matris.

Begrepp som vi kommer jobba med:

algebra, variabel, ekvation, likhet, olikhet, prövning, obekant, algebraiskt uttryck, numeriskt uttryck

 

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att obekanta tal kan skrivas med en symbol
 • att lösa och pröva lösningar till ekvationer
 • att tolka, skriva, beskriva, förenkla och beräkna värdet av uttryck
 • att beskriva mönster med ord, bild eller symboler.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar
 • Koll på matematik 5B kap 6,  6A kap 5 samt delar av 6B kap 7
 • Tanketavlan - olika uttrycksformer
 • Grupp-, par- och enskilt arbete

 

 

 

Uppgifter

 • Torsdag v. 22

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Mål som vi jobbar mot och uppgifter att göra.

Rubrik 1

I den här matrisen kan både du och jag fylla i vilka mål du jobbar mot och när du nått dem.
Behöver träna mer
Tränat och gjort klart uppgifterna
Känner att jag förstått och kan det här.
Likheter och olikheter
Förstår begreppet likhet och kan använda tecknen för lika med, inte lika med, större än och mindre än sid. 8-9
Ekvationer
förstår hur jag ska lösa och pröva ekvationer. sid. 10-11
Uttryck
förstår hur jag ska tolka, skriva, beskriva och beräkna värdet av uttryck. Begrepp: numeriskt uttryck, algebraiskt uttryck, variabel, sid. 14-16
Uttryck
förstår hur jag kan använda algebraiska uttryck för att beskriva sträckor och geometriska objekt. sid. 17, 20-21
Mönster
förstår hur jag kan beskriva mönster med ord, bild eller symboler sid. 22-23

Ma
Bedömningsmatris algebra

Utvecklingssteg.

Arbetar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Eleven: -beskriver geometriska mönster med ord -tolkar resultat och drar någon relevant slutsats
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Matematiska begrepp
Algebra, Likhet, Olikhet, Ekvation Uttryck, Variabel, Obekant, Numeriskt uttryck, Algebraiskt uttryck Eleven: -skriver algebraiska uttryck Elevena visar, använder och uttrycker kunskaper om: -kapitlets begrepp -skillnaden mellan likhet, inte lika med och olikhet -att obekanta tal kan betecknas med en symbol till exempel att en bokstav, en variabel, kan anta olika värden. -enkla algebraiska uttryck
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Matematiska metoder
Eleven: -använder likhetstecknet korrekt -beräknar värdet av ett enkelt uttryck -ritar nästa figur i ett påbörjat mönster Visa, använda och uttrycka kunskaper om -någon informell metod för att lösa enkla ekvationer -hur en lösning till en enkel ekvation kan kontrolleras genom prövning
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Matematisk kommunikation
Eleven: -motiverar varför en lösning till en ekvation inte stämmer -beskriver/redovisar kunskaper om likheter, obekanta tal, ekvationer och geometriska mönster med olika uttrycksfomer -ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om likheter, obekanta tal, ekvationer och geometrisk mönster.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.