Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 16 - PP - Därför kan vi leva på jorden!

Skapad 2015-05-20 23:58 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vi pratar om vattnet, luften, ämnen/resurser, fotosyntes (och växtens delar), nedbrytare (och repetition av näringskedja) samt miljö och människans påverkan.
Grundskola 6 Kemi Biologi

Hur kommer det sig att vi dricker samma vatten som dinosaurierna och vad är luft? Hur fungerar fotosyntesen och vad händer med alla löv och döda djur? Kan vi slänga vad vi vill i naturen utan att bry oss och hur är jordens naturresurser fördelade i världen? Det och mycket mer ska vi ta reda på i det här projektet som kommer att handla om hur det fungerar i vår värld!

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

...utveckla din...

begreppsliga förmåga

 • kunna använda ord och begrepp olika tillfällen
 • förstå vad ord och begrepp betyder

analysförmåga

 • kan förklara och visa hur saker hör ihop
 • kan se och förstå saker på olika sätt och också förstå varför

kommunikativ förmåga

 • samtala, resonera och diskutera med varandra
 • kunna berätta vad man vet så att andra förstår

procedurförmåga

 • planera en undersökning som kan ge svar på en frågeställning

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om varför vi kan leva på jorden och hur allt omkring dig fungerar och går runt i ett kretslopp.

Vi tittar närmare på

 • jordens naturresurser
 • luftens, solens och vattnets betydelse
 • hur ämnen är uppbyggda och samverkar
 • växternas och nedbrytarnas roll i jordens kretslopp
 • hur människan påverkar och påverkas av miljön

 

 

Arbetssätt

Under arbetet med detta projekt kommer du bland annat att få...

 • titta på film och prata om innehållet
 • ha gemensamma genomgångar
 • läsa och diskutera faktatexter 
 • göra olika experiment och fältundersökningar samt dokumentera dessa
 • repetera dina kunskaper kring vatten, fotosyntes och naturvetenskapligt arbetssätt

Detta kommer att bedömas...

Under projektets gång kommer vi att ha kortare läxförhör där du får visa att du kan...

 • förklara hur saker hänger ihop inom kemi och biologi genom att använda dig av biologins och kemins begrepp
 • planera en undersökning

I slutet av projektet kommer vi också att ha en muntlig examination. Du ska då i en liten grupp visa att du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6

Matriser

Bi Ke
HT 16 - PP - Därför kan vi leva på jorden!

Biologi
Atomernas kretslopp, växtens delar.
 • Bi  A 6
Du är på väg att visa baskunskaper i biologi.
Du har baskunskaper i biologi. Du visar det genom att ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i biologi. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du visar det genom att ge exempel och förklara hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du visar det genom att ge exempel och förklara hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Kemi
Materians uppbyggnad och egenskaper t.ex. luft, vatten. Fotosyntes och förbränning.
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
Du är på väg att visa att du har baskunskaper i kemi.
Du har baskunskaper i kemi. Du visar det genom att ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i kemi. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i kemi. Du visar det genom att ge exempel och förklara hur saker hänger ihop i kemin på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i kemi. Du visar det genom att ge exempel och förklara hur saker hänger ihop i kemin på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Naturvetenskapligt arbetssätt
 • Ke  A 6
Du är på väg att visa att du kan komma på frågor och skriva planeringar som någon annan kan följa.
Du kan med stöd komma på enkla frågor och planeringar som någon annan kan följa.
Du kan på egen hand komma på enkla frågor och efter lite stöd en planering som någon annan kan följa.
Du kan komma på enkla frågor och planeringar som någon annan kan följa.
Hållbar utveckling
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
 • Ge  A 6
Du är på väg att visa att du kan diskutera hur människan behöver naturen och hur vårt användande av naturen påverkar en hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan behöver naturen och hur vårt användande av naturen påverkar en hållbar utveckling. Du kan också ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan behöver naturen och hur vårt användande av naturen påverkar en hållbar utveckling. Du kan också ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människan behöver naturen och hur vårt användande av naturen påverkar en hållbar utveckling. Du kan också ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: