Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema forntiden Åk 3

Skapad 2015-06-16 09:08 i Kopperskolan Stenungsund
Ett tema som handlar om att jämföra hur vi lever i dag med hur det var att leva på forntiden.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik SO (år 1-3) Svenska

Du kommer att arbeta med hur jorden skapades, istiden och människans utveckling. Under det här temat kommer du att få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern, järnåldern, vikingatiden och jämföra med hur vi lever idag.

Innehåll

Syfte

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • NO   3
  Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 • SO   3
  Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Bedömning

 Dina insatser på lektionerna kommer att ligga till grund för bedömningen och du ska:

 - kunna delta i samtal, återberätta och skriva egna enkla texter utifrån skönlitteratur, filmer, faktatexter och egna tankar

 - få förståelse för vad en tidslinje visar 

- reflektera över likheter och skillnader vad det gäller hur vi lever nu och hur det var att leva på forntiden

-kunna berätta något om jägarstenåldern,bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: