Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Svenska ÅK1 - Läsa och Skriva

Skapad 2015-06-18 09:11 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
I år 1 arbetar vi med grunderna i läsning och skrivning.
Grundskola 1 Svenska
En planering för hur vi kommer arbeta med läs- och skrivutveckling i år 1.

Innehåll

Syfte

Vi kommer att utveckla vår förståelse för läsandet och skrivandet i olika moment.  

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Mål

Mål för eleven är att efter årskurs 1 uppnå följande mål inom läsning och skrivande.

   Mål för Läsande:

 • Kan höra vilket första ljudet i ord är, t.ex. m-mat och s-sol.
 • Kan höra att fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
 • Kan ljuda ihop s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
 • Kan fonemen för alla bokstäverna.
 • Känner igen vanliga småord somjag, hej, och ser, en, ett, är, var, det, vi, du, den, ha, har, kan, inte, hon, han, ja, nej, mig, dig, sig.
 • Kan läsa ord som is, sol, räv.
 • Kan läsa vanliga ord med flyt, t.ex. bok, sol, spel.
 • Kan läsa enkla ord och förstå vad de betyder.
 • Kan läsa och förstå en enkel mening, t.ex. ”Mia leker med Max”.

 

    Mål för skrivande:

 • Gör mellanrum mellan orden.
 • Kan skriva några ord.
 • Kan skriva en enkel mening.
 • Kan skriva sitt namn, skriva skyltar, minneslappar och önskelista.
 • Kan skriva enkla vykort eller julkort.
 • Kan berätta för någon som skriver ned.
 • Kan skriva saker på en teckning för att förklara vad den föreställer.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med bokstav för bokstav och koncentrera oss på en i veckan. Hur de låter och hur de ser ut. Barnen kommer att ha läsläxa varje vecka.

Vi kommer även att arbeta mycket med läsförståelse tillsammans med läsfixarna.

En spågumma, en apa, en detektiv och en cowboy – fyra figurer som eleverna kan ha med sig när de ska ta sig an och förstå innehållet i texter. Vi kallar dem Läsfixarna.

 

SPÅGUMMAN:

Spågumman förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och textgenre. Denna strategi används innan, under och efter läsningen.Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen. Vid läsning av faktatexter handlar förutsägelserna om att utifrån sin egen kunskap om ämnet förutsäga vad texten kommer att säga.

FRÅGEAPAN:

Frågeapan ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i texten. Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar. Frågeapan används under och efter läsningen.

DETEKTIVEN:

Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. Strategin används under läsningen och innebär att läsaren:
Läser om ordet.
Läser om meningen.
Läser om stycket för att få ordet i ett sammanhang.
Funderar på om ordet liknar ett ord på svenska eller ett annat språk som läsaren redan kan.
Funderar på om ordet är sammansatt av flera ord.
Funderar på vad det är för sorts ord (substantiv, adjektiv, verb)
Använder sina förkunskaper i ämnet.
Slår upp ordet eller frågar någon vad det kan betyda.

 COWBOY JIM:

Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten. Denna strategi används både under och efter läsningen och är extra viktig vid läsning för att lära. 

 

När det gäller skrivandet så arbetar vi med att spåra bokstäverna. Vi lär oss golv, mitten, tak och källare. Var bokstäverna börjar och slutar.
Eleverna skriver också av ord och texter.

 

 

 

 

Bedöming

Bedömingen kommer ske med utgångspunkt i målen som står ovan. Det kommer ske en fortlöpande formativ bedömning i klassrummet där jag kommer dokumentera elevernas progression med hjälp av bilder, material och situationer i klassrummet. Detta kommer att presenteras här på Unikum.

Inför utvecklingssamtal kommer en sammanställning kring ämnet ligga till grund.  Under samtalen kommer fortsatta mål att sättas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: