Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna

Skapad 2015-08-14 09:16 i Björklövens förskola Ale
Babblarna står för olika delar i vår läroplan och kommer finnas med i verksamhetens olika delar.
Förskola

Babblarna ger oss möjligheter att väva in skilda områden ur läroplanen. Respektive figur står förutom ett språkljud också för ett ämne. Babba - språket (brun) Bobbo - rörelse (röd) Bibbi - matematik (gul) Dadda - natur/teknik (grön) Doddo - känslor/social kompetens/värdegrund (blå) Diddi - skapande (rosa)

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi startar hösten med en ny barngrupp och ett nytt arbetslag. Barnen lär känna varandra och hittar nya lekkonstellationer. De nya barnen ska bli trygga med oss pedagoger och med kamraterna i gruppen. Vi arbetar med att barnen ska få en vikänsla och att vi är en grupp där alla har lika värde.

Vi har haft framme babblarna och barnen har fått bekanta sig själva med dem och vi har sett att många barn känner till figurerna och har ett intresse för dem. Flera av barnen kan de olika babblarnas namn och har tittat på babblarnavideon.

Innan vi äter gör vi en matramsa där vi har grodor i olika färger som barnen får välja mellan. Ramsan är tex. gul groda varesegoda, tack. Ramsan gör vi med tecken till.

Vi har barn som inte gör sig förstådda verbalt och då kan tecken som stöd vara ett verktyg för dem att kommunicera med.

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,

Nedbrytning av valda läroplansmål

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- bekräfta, dela med sig och hjälpa sina kompisar i gruppen.

- förmedla tankar och känslor om hur de vill att de ska vara mot varandra.

- utifrån sin egen fantasi, intresse och förmåga skapa med hjälp olika material och tekniker.

- känna tillit till sin egen förmåga och känna trygghet i gruppen.

- kommunicera med hjälp av tecken som stöd och genom sånger, rim & ramsor, böcker, spel och i den dagliga dialogen.

- själv förmedla sina önskemål i verksamheten.

- lyssna in varandras tankar, känslor och önskemål

- hittar lekar själva och kommer med egna idéer på vad vi ska göra i skogen.

- hitta saker i naturen som de använder i sin lek.

- våga delta aktivt i större utsträckning i fysiska aktiviteter.

- utveckla sin motoriska förmåga, koordination och balans.

- själva vara med och påverka hur hinderbanan ska se ut.

-när barnen själva börjar använda och urskilja olika matematiska begrepp t.ex. stor-liten, tjock-smal.

Utveckling sker när vi i arbetslaget ger barnen möjligheter till att:

- vara delaktiga i och ha inflytande över den aktuella dokumentationen.

Genomförande/Arbetsmetoder

- Vi introducerar babblarna successivt och observerar vad de har för förkunskaper.

-Vi kommer att sätta upp de olika babblarna i samlingsrummet och figurerna kommer att vara med oss i samlingsinnehållet beroende på vad samlingen innehåller.

- Vi arbetar med att bli medforskare i barnens lek genom att ta tillvara på deras tankar och idéer. Ett exempel är att några barn hade tidigare åkt tåg-och bussresa vilket gav de önskemål om att åka buss igen, då tog vi tillvara på deras intresse och byggde då upp en buss utav stolar med barnen. Detta har resulterat i flera lektillfällen kring bussåkande.

Doddo

- Vi samtalar med barnen om känslor och hur vi är mot varandra i det dagliga, i de konflikter och positiva händelser som sker i gruppen.

- Vi har på en samling introducerat Doddo och pratat om hur man är en bra kamrat mot varandra. Vi pratar om att vi ska ta bilder när barnen gör bra saker mot varandra.

- Vi gör observationer av barnen i vår innemiljö och utemiljö för att se och göra oss medvetna om vad vi behöver arbeta med i gruppen. Det vi kommer fram till kommer att användas i verksamhetens likabehandlingsplan. Vi kommer sen att arbeta vidare med de åtgärder vi behöver göra.

Dadda

Vi går till skogen och låter barnen utforska naturen. Vi är medforskare tillsammans med barnen och hjälper barnen upptäcka vad som finns i naturen och funderar tillsammans med barnen på vad vi kan göra med det. Vi vill att barnen själva ska få komma med idéer till vad vi ska göra i skogen och om det är något de vill att vi tar med oss till förskolan. Vi ska vara lyhörda pedagoger och lyssna in barnens tankar. Vi tar kort på det vi gör i skogen och lägger ut på unikum. Där tänker vi sedan att vi kan se en utveckling hos barnen mellan gångerna i hur de utvecklar leken i skogen.

Bobbo

Vi har MiniRöris eller hinderbana med barnen regelbundet och Bobbo kommer att medverka. Vår vision är att fånga in barnens intressen kring balansering både i inne -och utemiljön samt uppmuntra dem till att utmana sig själva motoriskt. Bobbo ska också få följa med till skogen, där barnen utmanas motoriskt.

Diddi

Barnen skapar hela tiden under dagen på olika sätt, genom att till exempel bygga och konstruera i leken. Vi kommer även att ha skapande aktiviteter i målarrummet både efter barnens önskemål och utifrån de planerade tillfällena. Diddi kommer att finnas med vid våra skapande aktiviteter detta för att förtydliga för barnen att Diddi står för skapande.

Babba

Vi introducerar nya tecken i samlingen med barnen. Vi går igenom tecknen till sånger och ramsor med barnen men även när det blir aktuellt att ta in nya tecken i andra sammanhang. Vi tar in tecken i matramsan i form av olika färger. Vi lånar böcker med tecken till och använder tecken när vi läser dem.

Babba kommer vara med mer på samlingen och komma in med nya rim, ramsor och sagor. Vi pratar tillsammans om innehållet i ramsan/sagan.

Barnen får vara med och välja ut fotografier, bakgrunder och text utefter sin förmåga i dokumentationen som vi lägger in på Unikum.

Vi kommer låta barnen ha var sin dag att visa sin unikumsida för sina kamrater. Vi tänker att vi kan plocka upp de tankar och idéer som kommer upp från barnen, när de tittar på sina unikum inlägg, till att utveckla verksamheten vidare.

 

Bibbi

Vi tänker ta med Bibbi till skogen och där leta efter material av olika storlek och form.

 Uppföljning

26/10 2015

Babblarna sitter uppe i samlingen och vi har introducerat Doddo och Dadda. Vi har tillsammans med babbeln på väggen satt upp bildkollage på det vi gör tillsammans med babbeln. Vi kommer att fortsätta att introducera även de andra babblarna.

Vi fortsätter med vårt arbete att fånga upp barnens intresse i vardagen och utveckla det. Vi har bla  målat eld och brandbilar på önskan av barnen.

Doddo

Vi har i det dagliga pratat med barnen om hur man är mot varandra och uppmuntrat de positiva ageranden som vi ser hos barnen. Vi har tagit kort på deras positiva handlingar och sen har barnen själva fått göra egna picollage av dem. Några barn ha velat ta fler kort på när de gör bra saker och vill gärna göra fler picollage.

Doddo som figur har varit med i samlingen när barnen har visat sina bilder, men Doddo har inte varit aktiv i den dagliga verksamheten. Vi har en tanke om att få med babblarna i det dagliga arbetet i fortsättningen. Vi kommer nu att gå vidare och fördjupa oss mer i de övriga babblarna.

Babba

Vi har gjort en egen låda med sånger med tecken som vi börjat använda i samlingen. Vi kommer fortsätta med dessa för att göra dem mer bekanta för barnen. Matramsan har barnen tagit till sig och vi ser att fler och fler barn har lärt sig både namnen på färgerna och hur man gör tecknet till dem. Vi har läst böcker med tecken i som vi lånat på biblioteket där nya tecken har kommit in. Vi använder oss av appen TAKK för att hitta nya tecken till ord som dyker upp. Tex letade vi reda på hur man gör spöke när barnen pratade mycket om spöken. Genom att göra barnen uppmärksamma på att vi tillsammans kan ta reda på tecken till ord så är vår förhoppning att barnen själva ska visa intresse för hur man gör olika ord på teckenspråk.

Barnen är ibland delaktiga i det som läggs i deras egna lärlogg, det som läggs till flera barn samtidigt har vi pedagoger gjort själva. När barnen deltar gör det egna picollage (bildgalleri)  med hjälp av oss vuxna och ibland är barnen med och bestämmer vad som ska skrivas. 

14/12 2015

Dadda

Barnen har varit med och byggt Daddas hus och kommit med egna idéer om lekar. De stora stenarna i skogen har blivit båtar, grenar har blivit hästar och klätterställningar. Barnen har använt sin fantasi och lekt att de har hittat djur i skogen och lagt ut fruktrester till djuren. Barnen har uppmärksammat att löven har fallit från träden. Vi har tagit med löv hem och hittat djur i löven som vi studerat. En dag var barnen mer intresserade av bygget på andra sidan ängen än av skogen, då valde vi att gå en extra tur till bygget och titta på vad de gjorde där. Vi kommer att fortsätta ta med Dadda till skogen under våren och utveckla leken mer och även involvera de andra babblarna i skogen.

Bobbo

MiniRöris har varit ett regelbundet inslag i vår verksamhet. Barnen har själva kommit med önskemål om att få sätta på MiniRöris-skivan och det har sen även blivit önskemål om andra skivor för att ha disko/dansa. Det har inte blivit någon hinderbana, men barnen har fortsatt balansera på sandlådekanten, bänken och på pallar inomhus. Bobbo har fått följa med till skogen och barnen har klättrat och balanserat i skogen. Vi kommer under våren att fortsätta ha MiniRöris med Bobbo.

Diddi

Vi har sett ett ökat skapande bland barnen, speciellt i form av att bygga och konstruera i olika material. Barnen har själva tagit initiativ till mycket skapande med pärlor, medan målarfärg och limma mm har varit aktiviteter vi har styrt. Diddi har presenterats vid ett tillfälle inför skapande av ljuslyktor, men sen har vi inte haft Diddi med. Vi får försöka ta med Diddi mer i skapandet till våren.


10 juni 2016

Vi har fortsatt att introducera babblarna och det de står för. Fokus har varit på Babba, Bobbo och Dadda under vårterminen. Diddi har varit med ibland. Bibbi har  inte medvetet berörts så mycket.

Vi har på flera olika sätt tagit vara på barnens önskningar och tagit med det i vår planering av verksamheten. Bland annat plockat in bilar i pladooleken och rör och kuddar att köra på och igenom in i bilrummet.

Doddo

Vi har fortsatt att arbeta med hur barnen är mot varandra, uppmuntrat de bra saker som barnen gör och väglett när vi ser att de behöver hjälp för att komma vidare och förmedla vad de känner och vill i konflikter som uppstår.

Dadda

Barnen har fortsatt vara kreativa i skogen och använder skogen som lekmaterial. Barnen vill gärna använda babblarna att leka med i skogen och därför valde vi att låta barnen göra egna babblar att ta med till skogen. Några av barnen har även byggt hus till babblarna i skogen. Barnen har fortsatt att reflektera över förändringarna i naturen, att det blev mörkt i skogen när löven hade spruckit ut.

Vi har vid två tillfällen följt upp hur det går med bygget. 

Bobbo

Det har varit ett fortsatt stort intresse för att röra sig till musik. Under våren har det varit barnen som oftast kommer med önskemål om att de vill dansa och lyssna till musik. 

Det har det blivit många hinderbanor, både inne och ute. Vi har även sett att barnen själva tar initiativ att bygga hinderbana genom att ta fram visst material.

Diddi

"Degandet" har tagits till en ny nivå sedan vi tillförde bilar och kaplastavar.

Intresset för byggklossar och magnetklossar kvarstår.

Babba

Vi har fortsatt att ha böcker med tecken och haft tecken till sånger och sagor.

Under vårterminen har vi kommit in med flera sagor, rim och ramsor. De äldre barnen har varit med när vi letat tecken till dessa.

Vid upprepade tillfällen har vi låtit barnen visa sin unikumsida för de andra barnen.

Bibbi

Barnen har haft så många andra lekar i skogen så att vi har inte haft någon styrd aktivitet kring matematik i skogen så som var tanken.

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering

Barnen har haft ett stort intresse för babblarna och tagit till sig figurerna. Babblarna finns med i barnens lek och används av barnen dagligen.

Det babblarna står för har varit tydligt för oss i vår styrda verksamhet, men vi hade kunnat koppla aktiviteterna till babbeln på ett mer tydligt sätt även för barnen genom att i större utsträckning haft med de olika babblarna vid respektive aktivitet.

Vi ser tydligt ett större intresse från barnen när de själva har varit med och påverkat verksamheten. Vi upplever också att barnen har blivit bättre på att förmedla sina önskemål. 

I lärloggarna har vi lagt in go kompis kollage på barnen och dessa sitter också uppe på väggen vid samlingen, där har barnen gått och tittat och pratat om dem. Intresset för kollaget har hållit i sig under hela året.

När vi har gått tillbaka och tittat i lärloggarna så ser vi att barnen har utvecklats i att hjälpa och samarbeta med varandra. Vi ser också när vi observerar barnen att leken fungerar bättre och att de har ett bra samspel med varandra.

Vi har dokumenterat våra tillfällen i skogen i barnens lärloggar och där har vi sett att barnen har blivit mer och mer kreativa för varje gång vi gått till skogen.

Vid första tillfället på terminen är barnen lite tvekande till vad man kan göra. Sedan märker vi att de snabbt kommer in i vad man kan hitta på och att man kan använda det som finns i skogen. Barnen återkommer ofta till samma lekar vid varje tillfälle som vi går till skogen.

Mini-Röris har lett till att musik och rörelse har funnits med hela året. Några barn var tveksamma till att delta från början men allt eftersom har alla anslutit sig till musik-aktiviteterna. Önskemål från barnen om musik kommer så gott som dagligen.

Senare såg vi att det uppkom ett intresse för balansering, vilket vi tog upp efter ett tag. Vi har byggt hinderbanor både inne och ute. Vid föräldrasamtal har det framkommit att barnen även har byggt hinderbanor hemma.

Barnen har utvecklat ett intresse för att bygga och skapa med många olika materiel. Vi kan se i barnens lärloggar att det har blivit mycket kreativt skapande, speciellt med playdoodeg och byggklossar.

Barnen har anammat tecknen med stort intresse. Föräldrar har berättat om att barnen visar tecknen hemma. Däremot har fokuset på tecknen minskat i slutet av våren. Vi övergick till nya ramsor som vi inte hade tecken till. Tillsammans med de äldsta barnen tog vi dock fram tecken även till de nya ramsorna.

Barnen har fått visa varandra sin Unikum-sida. Barnet vars Unikum-sida visades var intresserad av vad som fanns, däremot var det svårare att hålla intresset uppe hos de andra barnen. 

Matematik har funnits med dagligen men den styrda matematiska aktiviteten vi planerat har inte varit aktuell på grund av barnen haft så många egna lekar i skogen som vi inte velat avbryta.

 

 

 

Analys och utveckling

 

Vår upplevelse av att barnen oftare kommer med idéer och tankar kring verksamheten tror vi beror på att de märker att det dem önskar tas tillvara på. Vill vill fortsätta att jobba på det viset för vi vill att barnen ska kunna känna att de får vara med och styra verksamheten. Vi ser även att det ger mer engagerade barn i det vi gör.

Det vi känner är att vi inför hösten behöver fundera mer på är hur vi ska bli bättre på att få de allra yngsta barnens röst hörd. Vi tänker att vi ska observera dem mer i leken och ta med oss det vi ser in i vår planering.

Vi vill att babblarna ska vara med i vår verksamhet kopplade till aktiviteterna på ett tydligare sätt. Vi har tankar om att göra böcker om babblarna där det framgår tydligt vad var och en av babblarna står för.

Barnen blev medvetna om att de gjorde bra saker mot varandra när vi tillsammans uppmärksammade det i samlingen och på väggen. Vi kunde se att barnen fortsatte göra bra saker mot varandra även efter att vi hade slutat ha fokus på det. Vi har sett att det skapats en stor vilja till att hjälpa och dela med sig till varandra. Vi känner att arbetssättet fungerar bra. Det vi skulle kunna ändra är att vi skulle kunna ta in Doddo mer aktivt i arbetet. Vi har även en tanke om att fylla på go-kompiskollaget under hela året så att arbetet hålls mer levande hela tiden.

Vi upplever att vi har uppnått våra mål då barnen själva har utvecklar leken i skogen och använt sig av skogen i leken.

Vi upplever att barnen tycker om att vara i skogen och att de gärna vill vara där mer. Vi har valt att inte gå in så mycket och medvetet påverka leken, då barnen själva har skapat sin lek. Till hösten blir det en ny grupp som går till skogen, där vi får vara lyhörda för den gruppens behov och intressen i skogen.

Vi ser att barnen i större utsträckning vill delta i MiniRöris och hinderbanan. Vi har sett att fler barn deltar, glädjen har blivit större och fler är med och gör fler rörelser än i början.

Vi har i verksamheten i stort sett en utveckling att barnen vågar klättra mer och utmanar sig själva utan påverkan från oss.

Det har inte blivit tillfälle att låta barnen själva bestämma hur hinderbanan ska se ut. Däremot har de tagit fram och lagt ut en del materiel. Vi tar med oss tanken om att låta barnen vara delaktiga i hur hinderbanan ska se ut till hösten.

Barnen har skapat efter eget intresse med material som dem tycker är intressant. Att vi har varit flexibla i valet av material och uppmuntrat till kombination av olika material, tänker vi kan ha bidragit till ett mer kreativt skapande. Vi har en tanke om att få till mer skapande med färg genom att använda vårt staffli mera. Till exempel att ta ut staffliet och måla ute för att det ska vara mer lättillgängligt.

Barnen har haft ett stort intresse för tecknen och har tyckt att det har varit roligt. Många har lärt sig tecknen men de har inte använt tecknen spontant i leken bara i ordnade aktiviteter. Till hösten tänker vi att vi ska ta in tecknen mer i vår vardag. Sätta upp flera kort med tecken, till exempel kort med tecken på kläder i hallen så det blir mer naturligt att använda tecknen i olika sammanhang.

Det finns ett stort intresse för rim och ramsor. Barnen tar snabbt till sig nya rim och ramsor och tycker att det är kul. Utmaningen är att samtidigt nå de yngsta barnen i gruppen. Till hösten behöver vi återgå till lättare ramsor, under en period, då vi får fler yngre barn igen.

Genom att barnen har fått visa sin Unikum-sida så har barnen fått upp ögonen för att Unikum finns och vad det är för något. Formen för presentationen var däremot mindre bra, ett alternativ hade varit att sitta i mindre grupper för att behålla fokus. Gruppen var även för stor för att utbyta tankar och funderingar i någon större utsträckning. Vi tror på att jobba med delaktighet i Unikum, men att det får vara i mindre grupper. Barnen visar att de är intresserade av sin egen sida.

Vi tyckte att det var viktigare att låta barnens inflytande och intresse få styra istället för att föra in matematiken och Bibbi som en styrd aktivitet i skogen. Matematiken finns med oss dagligen ändå.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: