Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kompis på vitsippan

Skapad 2015-08-14 14:07 i Vitklövergatans förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola

I början på ett nytt läsår är det flera barn i gruppen som inte känner varandra och det finns ännu ingen gruppsamhörighet. Vi kommer därför att arbeta med "Tema kompis".

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Mål

 • Få en bra sammanhållning på vitsippan.
 • Ge barnen verktyg för att klara av det sociala samspelet.
 • Ge barnen ett utökat ordförråd.
 • Göra barnen medvetna om hur man är en bra kompis.

Omformulering av läroplansmål

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Genomförande/Arbetsmetoder

Barnens frågor och funderingar påverkar innehållet i verksamheten. Vi kommer fokusera på gruppen och individen, att lära känna varandra, ex namnsånger och lekar

Vi har lånat böcker på biblioteket som har ett vänskapstema exempelvis "du får inte vara med eller dela med sig".

För att försöka synliggöra olika dilemman ska barnen få se korta filmer där olika scenarier spelas upp, "Ugglan och kompisproblemet" från UR. Efter varje film pratar vi om vad som utspelade sig.

Med hjälp av 10 kompiskort där olika dilemman tas upp diskuterar vi med barnen.

Uppföljning

Utvärdering

Barnen har KUNSKAPER om det sociala samspelet. Under intervju med barnen har de kunnat berätta hur man är en bra kompis och skilja på rätt och fel.

Vi kan se att barnens FÄRDIGHETER dvs att omsätta det i praktiken/leken när de själva är inblandande är otroligt svårt. Barnens konflikter har inte minskat.

Genom att använda handdockor i barngruppen kan vi synliggöra ett dilemma som pedagogerna spelar upp för barnen. Då barnen inte är inblandade är det lättare för dem att ta till sig budskapet. Detta tar vi med oss till nästa läsår.

Analys och utveckling

Avsnitt 8

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: