Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturen - samhällets spegel

Skapad 2015-08-18 14:54 i Victoriaskolan Grundskolor
Ett arbete i svenska med samhället i fokus. Vi människor har alltid använt litteraturen för att kritisera och diskutera samhället och de som bestämmer. Pennan och numera kanske datorn har använts som ett vapen mot förtryck och orättvisor. Vi kommer i detta tema att läsa litteratur som har detta syfte och själva försöka lära oss att skriva för att påverka och resonera kring den tid och det samhälle vi lever i.
Grundskola 9 Svenska
Vad finns det för exempel på litteratur som har påverkat och påverkar oss människor? Vilka idéer blev betydelsefulla under Upplysningen och hur kommer det sig att man skrev satirer? Vad är en satirisk berättelse? Hur kan vi själva använda språket för att påverka? Vad är en krönika och vad har den för syfte? Vad är utopiska/dystopiska berättelser och hur hänger de ihop med Upplysningen?

Innehåll

Detta ska du lära dig (syfte):

Syftet med detta arbete är att du ska lära dig...

 1. Att förstå hur litteraturen har påverkat och påverkar oss människor.
 2. Att förstå hur man själv kan skriva för att påverka och/eller resonera kring den tid och det samhälle vi lever i.
 3. Att resonera om Upplysningen som litteraturhistorisk epok.
 4. Att skriva en krönika.
 5. Att ge och ta emot respons på sådant du och andra skriver.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa om och diskutera epoken Upplysningen.
 • Läsa och diskutera den satiriska romanen Djurens Gård av George Orwell (skriven 1945).
 • Läsa utdrag ur andra texter och se filmklipp som ger exempel på hur man med litteraturens hjälp försökt påverka eller kritisera samtiden. 
 • Läsa och diskutera olika krönikor för att sedan skriva våra egna. 
 • Reflektera över och värdera egna och andras texter. 
 • Ha muntliga gruppdiskussioner kring aktuella samhällsfrågor. 

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

 Vi kommer med hjälp av matrisen nedan att bedöma dina förmågor att läsa, skriva, tala och lyssna. Vi kommer tillsammans gå igenom matrisen och de olika kriterierna, så att ni förstår hur vi bedömer och hur ni kan utvecklas. Ni kommer främst att visa era kunskaper genom:

 • läslogg
 • prov på Upplysningen
 • krönika
 • muntliga presentationer och diskussioner (muntligt nat. prov)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv

Matriser

Sv
Bedömning SVENSKA:

Övergripande mål:
ANSVAR
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du deltar i undervisningen och tar ett visst ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar i aktivt i undervisningen och tar ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar gott ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Övergripande mål:
SJÄLVSTÄNDIGHET
Du försöker komma igång på egen hand och du försöker arbeta ganska självständigt.
Du kommer oftast igång på egen hand och arbetar ganska självständigt.
Du kommer igång på egen hand och arbetar självständigt.
Har arbetat med, men inte visat tillräckliga kunskaper eller förmågor.
E
C
A
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna och andras erfarenheter tolka och föra enkla resonemang (som man oftast förstår) om vad texter/bilder handlar om och vad eleven tycker om texten/bilden. Eleven kan på ett enkelt sätt uttrycka åsikter om hur texten/bilden kan påverka en individ eller samhället.
Dessutom kan eleven utifrån egna och andras erfarenheter tolka och föra utvecklade resonemang (med försök till jämförelser och exempel) om vad texter/bilder handlar om och vad eleven tycker om texten/bilden. Eleven kan på ett utvecklat sätt uttrycka åsikter om hur texten/bilden kan påverka en individ eller samhället och förklarar/motiverar detta.
Dessutom kan eleven utifrån egna och andras erfarenheter tolka och föra välutvecklade resonemang (med jämförelser och exempel) om vad texter/bilder handlar om och vad eleven tycker om texten/bilden. Eleven kan på ett välutvecklat sätt uttrycka åsikter om hur texten/bilden kan påverka en individ eller samhället och förklarar/motiverar detta.
Resonera kring litteraturhistoria
Eleven kan också föra enkla resonemang om litteraturhistoriska epoker, det som skrevs under epoken samt betydelsefulla författare. Eleven drar enkla slutsatser som förklaras lite grann, gällande hur och varför en text uppkommit och blivit betydelsefull.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om litteraturhistoriska epoker, det som skrevs under epoken samt betydelsefulla författare. Eleven drar utvecklade slutsatser som förklaras relativt väl, gällande hur och varför en text uppkommit och blivit betydelsefull.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om litteraturhistoriska epoker, det som skrevs under epoken samt betydelsefulla författare. Eleven drar välutvecklade slutsatser som förklaras väl med hjälp av jämförelser och exempel, gällande hur och varför en text uppkommit och blivit betydelsefull.
Skriva - textkvalitet
Eleven kan skriva olika slags texter med: - viss språklig variation - enkel textbindning (meningsbyggnad, stycken och röd tråd) - i huvudsak fungerande anpassning till syfte (vad texten ska förmedla) och mottagare (vem som läser texten).
Eleven kan skriva olika slags texter med: - språklig variation - utvecklad textbindning (meningsbyggnad, stycken och röd tråd) - fungerande anpassning till syfte (vad texten ska förmedla) och mottagare (vem som läser texten).
Eleven kan skriva olika slags texter med: - god språklig variation - välutvecklad textbindning (meningsbyggnad, stycken och röd tråd) - välfungerande anpassning till syfte (vad texten ska förmedla) och mottagare (vem som läser texten).
Krönikan
Krönikan: - följer instruktionerna för texttypen - har en enkel uppbyggnad - innehåller några enkla resonemang - är oftast ganska tydlig, så att man förstår vad som sägs - tar upp en vardaglig händelse med ett konkret exempel - är skriven med ett enkelt språk (exempelvis ordval)
Krönikan: - följer instruktionerna för texttypen och fungerar ganska väl i sammanhanget - har en utvecklad uppbyggnad - innehåller några utvecklade resonemang - är tydlig och genomarbetad - tar upp en vardaglig händelse som är passande och fördjupar diskussionen en aning - är skriven med ett varierat språk som passar en krönika (exempelvis ungdomligt språk, läsartilltal och/eller humor)
Krönikan: - följer instruktionerna för texttypen och fungerar väl i sammanhanget - har en välutvecklad uppbyggnad - innehåller välutvecklade och nyanserade resonemang kring tankar och åsikter - är genomarbetad och känns trovärdig - tar upp en vardaglig händelse som är träffande och fördjupar resonemanget - är skriven med ett träffande och varierat språk som passar en krönika väl (exempelvis val av uttryck med metaforer och/eller citat)
Textbearbetning - ge respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett väl fungerande sätt.
Textbearbetning - använda respons
...och utifrån respons förändra och göra sina egna texter bättre, åtminstone lite grann.
...och utifrån respons bearbeta sina texter för att göra dem bättre och mer tydliga, på ett fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och göra dem bättre (både språkligt och strukturellt) på ett väl fungerande sätt.
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med mestadels fungerande struktur och innehåll. Eleven gör ett gott försök att anpassa framförandet till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll Eleven kan till stor del anpassa framförandet till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll Eleven kan anpassa framförandet till syfte, mottagare och sammanhang.
Tala - samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla argument. Eleven för samtalen och diskussionerna framåt litegrann.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade argument. Eleven för med sina inlägg samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade argument. Eleven för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: