👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning - Åk 7

Skapad 2015-08-24 10:15 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7

Innehåll

Avsnitt 1

Under matematiklektionerna arbetar vi med att utveckla förmågorna:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.


- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.


- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.


- föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,beräkningar och slutsatser

 

 

Ur det centrala innehållet arbetar vi med :

 

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdera valda strategier och metoder.

 

Detta innebär att vi konkret arbetar med

 

 • Hur vårt tiotalsystem är uppbyggt

 •  Överslagsräkning

 • Multiplicera och dividera med 10, 100, och 1000

 • Sammansatta tal och primtal

 • Addition och subtraktion

 • Prioriteringsregler

 • Multiplikation och division med tal mellan 0-1 

 • Olika metoder och strategier vid problemlösning

 

Undervisning

Öppna problem på tavlan.

Redovisa muntligt olika lösningar på samma problem

Lärarledda diskussioner.

 

Bedömning

Utifrån kunskapskraven görs en bedömning hur du utvecklar de givna förmågorna för arbetsområdet (se ovan). Bedömningen omfattar skriftliga arbetsuppgifter och den muntliga kommunikationen i klassrummet.

Redovisningen av dina uppnådda förmåga sker i matris form med en markering för uppnådda mål.

 

Försök själv att uppskatta var du ligger i kunskaps matrisen.

Matriser

Generell bedömningsmatris matematik årskurs 7

E
C
A
Begrepp
Du ska kunna olika begrepp. Du visar att du kan begreppen genom att använda dem och beskriva dem när du löser uppgifter. Du ska också veta hur begreppen hänger ihop med varandra.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningar kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda metoder
Du ska kunna välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redovisning
Redovisning innebär att du tydligt visar hur du har valt att lösa en uppgift. Redovisningarna ska vara strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Värdera lösningar
Att värdera lösningar innebär att du ska kunna svara på hur man löser en uppgift på ett bra sätt samt avgöra om lösningar på uppgifter är utförda på ett rätt och riktigt sätt.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Lösa problem
Problemlösning innebär att du ska kunna lösa problem på ett så bra sätt som möjligt. Det innebär att du ska själv kunna välja lämplig metod för att lösa problemet.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonera och motivera
Resonera och motivera innebär att du kan förklara hur du tänkt och förstår hur andra tänkt. Du motiverar dina förklaringar så att diskussionen kan fortsätta.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.