Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

F-klassen Dalen 2015/2016

Skapad 2015-08-24 21:25 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
F-klassens pedagogiska planering.
Grundskola F
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

I läroplanen ,Lgr 11, följer Förskoleklassen de första två delarna.
Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer.
Här nedan ser ni delar av dessa, de delar vi valt att fokusera på under denna termin.

Skolans och fritidshemmets uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Skolan och fritidshemmet ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. 

Skolan och fritidshemmet ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan och fritidshemmet ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

Verksamhetens innehåll: Vad?

Förskoleklassen ska fungera som en övergång mellan förskolan och den obligatoriska skolan. Förskoleklassen ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt och metodik.

Under höstterminen introducerar vi STARK - Idalaskolans trivselregler som sen finns levande i vårt dagliga arbete. Det är viktigt att alla elever trivs och mår bra i skolan och att eleverna känner att de är delaktiga i sin utveckling och sitt lärande. 

Lek, skapande, musik och dans ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara. Genom lek och skapande ska eleverna också få möjlighet att utveckla sina förmågor till koncentration och uthållighet, fantasi, flexibilitet, samtal, problemlösning och bearbeta upplevelser enskilt eller i samspel med andra.

Vi arbetar med elevernas språkliga-  och matematiska förmågor.

Vi arbetar med elevernas förmåga att ta ansvar för sina handlingar och trivseln i klassen.

Vi ska arbeta med elevernas förmåga att använda surfplattor och datorer i undervisningen på olika sätt.

Vi ska arbeta med elevernas motorik för att stärka deras självkänsla och öka deras medvetenhet om den egna kroppen. 

Verksamhetens innehåll: Hur?

 

 Eleverna ska :

- få tid för lek, både valfri och styrd.

- ta ansvar för  t.ex. väska, kläder, på-samt avklädning, hygien och toalettbesök.

- uppmuntras att våga tala sanning och att förstå konsekvenserna av sitt handlande

- kunna sitt för- och efternamn och vilken månad man fyller år i.

- lära känna rutiner och regler på Dalen, skolan, matsalen, gympahallen och skolgården (S-T-A-R-K).

- få verktyg att kunna respektera, tolerera, samarbeta och visa hänsyn gentemot andra (S-T-A-R-K).

- kunna ta instruktioner och fullfölja dem.

- uppmuntras att våga prata och uttrycka sina åsikter.

- vara delaktiga i förskoleklassens planering.

- kunna vänta på sin tur och lyssna på andra.

- träna på att ta både positiv kritik och vad som kan förbättras.

- träna sin finmotoriska förmåga (klippa, pärlplattor, halsband och pennfattning).

- utveckla sin grovmotoriska förmåga (lek i olika miljöer, utedag, redskapsbanor).

- prova på olika material och tekniker.

- utveckla sitt språk i olika språklekar och textskapande på olika sätt.

- lära sig olika matematiska begrepp och hur matematiken är uppbyggd (sorteringsövningar, mönster, problemlösningar).

 - delta i diskussioner om året-månader-dagar-veckodagar-årstider-födelsedagar-högtider

- arbeta med olika ordbehandlingsprogram och appar på surfplattor.

-utveckla sin förmåga att röra sig till musik och sjunga

-förstå andra kulturer och delar av världen genom att ta tillvara på olika kulturer/ursprung i klassen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: