Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Gul HT 2016

Skapad 2015-08-28 10:08 i Myran Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola

Välkommen till Gul avdelning - en av Myrans småbarnsavdelning. Vi som arbetar på Gul avdelning är tre pedagoger med flera års erfarenhet inom förskolan. Vi arbetar för att ni och era barn ska trivas så bra som möjligt. Vi vill skapa en trygg och stabil verksamhet där barnen utvecklas på många olika sätt. Vårt uppdrag är att "Lägga grunden för ett livslångt lärande där verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar". Lpfö 98/10

Innehåll

Normer och värden

Grundverksamhet 

På vår avdelning har vi utarbetat en gemensam barnsyn och ett förhållningssätt utifrån barns perspektiv:

- vi vill sätta barnet och des lärande i centrum

- vi stimulerar barnen till lärande i en rolig, inspirerande och lekfull miljö

- vi anpassar oss efter barnets behöv

- vi ger alla barn lika möjlighet till utveckling

- alla barn är lika mycket värda och lika bra på olika saker

- vi uppmärksamar alla barn varje dag

- vi ger tid och möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker

- vi vill att barn ska vara trygga hos oss 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och

Barns inflytande

För att barnen ska kunna vara delaktiga i den dagliga samvaron så krävs det att vi pedagoger lyssnar på det enskilda barnet. Detta skall vi uppnå genom att:

- att barnen uppmuntras att på olika sätt bli mer självständiga i sitt val av aktiviteter, material och lek,

- att vi vill ge barnen möjlighet att påverka sin situation och förskolans verksamhet,

- att vi lyssnar på barnens åsikter, tankar, behov och intressen och utforma verksamheten och miljön efter det,

- att vi låter barnen få se konsekvenserna av sitt handlande i olika situationer. 

Utveckling och lärande

Vi på gul avdelning erbjuder barnen aktiviteter som stimulerar till utveckling och lärande utifrån Lpfö 98/10. Detta ska vi uppnå genom att:

- att vi har ett förhållningssätt som grundar sig på en respekt för barnet, dess behov och förmåga, så att barnen utvecklar sin nyfiket och tolerans, 

- att vi uppmuntrar barnen att utforska världen runt omkring dem,

- att vi skapar en lekfull och lärande miljö,

- att vi tror på barnens förmåga.

För att tydliggöra vår verksamhet och lyfta fram hur viktig leken är för barns utveckling och lärande arbetar vi på ett lekfull sätt där barnen Fårö använda fantasi, bearbeta händelser, lära sig samarbeta och lösa konflikter. De provar hur det känns att vara stor, farlig, snäll, mamma eller nåt riktigt elakt. Vi hjälper med material om det behövs eller var med på barnets villkor. Vi lyssnar till vad som berättas i leken. Kanske en rädsla, oro, lycka ... Barnet är både manusförfattare, scenograf, regissör och skådis. Den fria leken är en viktig del i barnens utveckling som främjar bland annat samarbete, turtagande och självständighet. Vi pedagoger försöker vägleda barnen att ta ansvara för vad de vill leka.

 

 

 

Förskola och hem

Föräldramedverkan

Vi vill ha bra kontakt med våra föräldrar på gul avdelning. Det ser vi som grunden i vårat samarbete. Detta skall vi uppnå genom att:

-att genom nära samarbete med hemmet ger föräldrarna möjlighet till insyn och inflytande i verksamheten

- att ha en tillitsfull relation mellan förskola och hemmet

- att vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin eller vid behov

- att pedagogerna ansvarar för att den daglig kontakten vid hämtning och lämning bli bra ,

- att vi ska visa respekt för varandra

Uppföljning, utvärdering och utveckling

En viktig del i hela verksamheten är utvärdering av arbetet på förskolan. Vi utvärderar och reflekterar i arbetslaget och tillsammans med barnen efter avslutad aktivitet och innan nästa träff. Vi samtalar, tittar på bilder för att göra barn delaktiga och få en uppfattning om och hur barnen lär sig av aktiviteten. Genom en gemensam utvärdering av den pedagogiska dokumentationen går vi tillbaka och tittar på vad har vi gjort tidigare.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärandeprocess. Verksamheten dokumenteras bland annat med hjälp av digitala verktyg. Dokumentation gör att föräldrarna blir delaktiga och ger de möjlighet att följa barnens utveckling på förskolan.

I vårt arbete med pedagogisk dokumentation arbetar vi med:

 1. Unikum (webbverktyg för samarbete kring lärandet i förskolan
 2. Projekt (ett verktyg för dokumentation, reflektion och utvärdering)
 3. Vägg dokumentation (som gör vår verksamhet synlig för föräldrar och barn)
 4. Fotografierna (som visar på hur barnen lär, leker och utvecklas)
 5. Pärmar (barnen har en egen pärm där vi samlar barnens läroprocessen)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: