Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årshjulet 2015-2016 Trollet

Skapad 2015-09-07 18:01 i 0 Förskolan Lindåsen Trollhättan
På förskolan Lindåsen, arbetar vi efter en modell som vi kallar Årshjulet.
Förskola

Årshjulet består av sex olika Fokusområden. Vilka är våra fokusområde? Du och Jag vecka 36-41 Språk och drama vecka 42-47 Skapande vecka 48-4 Musik och rörelse vecka 5-10 Matematik och teknik vecka 11-16 Natur och Miljö vecka 17-22

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Dessa områden står med i vår läroplan och är viktiga byggstenar till ett livslångt lärande.

Verksamhetens pedagogiska miljö skall utformas så att barnen har möjlighet att erövrar kunskap kring och genom sitt intresse. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Genom leken bearbeta känslor och upplevelser som sedan utvecklas till självständighet och ett lärande.

Genom att fokusera på olika områden kan barnen får större förståelse för att vi alla är olika och är duktiga på olika saker.

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

* Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper för att arbeta med de olika fokusområdena. Efter beprövad erfarenhet vet vi att en mindre grupp gör att möjligheten för lärande ökar.

* Samling i storgrupp för en första presentation om dagen och vad som skall hända denna dag.

* Lyssna in barnens tankar och idéer och bygga vidare på dessa.

* Ge barnen tid att pröva och undersöka .

* Tillföra nytt material och skapa nyfikenhet och lust att lära.

 

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få vårdnadshavare delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? Vad ska vi undervisa om?

Du och Jag

Dela med sig

Vänta på sin tur

Lyssna

Prata med varandra

Kunna visa känslor

Ta eget ansvar

Samarbeta

Kompissol

Kork-kompis

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? Vad ska vi undervisa om?

Språk och drama

Maskerad

Sagor

Rim och ramsor

Utklädning

Musik

Böcker

Sång

Teater

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Skapande Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? Vad ska vi undervisa om?

Målkriterier

Vi vill

 • se att barnen ökar sin självkänsla genom att de känner glädje över vad de presterat utefter sin egen förmåga.
 • höra titta jag kan, titta vad jag målat.
 •  höra och se att barnen hjälper varandra och tar hjälp utav varandra. 

 

Skapande

Pärlplattor, Bygglek, Sandlåda, Sy, Väva, Musik, Pyssel ,Playdoo, Måla

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Musik och rörelse Mål för verksamheten.

Mål - Musik och rörelse veckorna 5 - 11

Vi vill att barnen skall få uppleva glädjen i att lyssna på olika sorters musik.

Vi vill att alla barn ska få uppleva glädjen i musiken

 Att våga dansa och sjunga inför kompisarna och tro på sin egen förmåga.

Att barnen får uppleva glädjen i att röra sig till musik

Att få tillverka egna instrument och lära sig namnen på några instrument.

Få känna glädje i dans och rörelse, samt förstå vikten av att röra på sig för sitt eget välbefinnande.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Varför? Så märks det. Analys, reflektion.

Matematik och Teknik Mål för verksamheten.

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 • Vi vill att barnen skall få syn på matematik och teknik som finns runt omkring dem i vardagen.

 • Att barnen skall känna igen siffrorna 1 -10

 • Dokumentera på Unikum, bildskärmen i tamburen, inne på avdelningen.

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

 

 

 

Så går vi vidare.

NATUR OCH MILJÖ Mål för verksamheten

Vi vill att barnen skall få komma ut i naturen och lära sig mera om denna.

Genomföra aktiviteter för miljön och hälsan

Lära oss mera om återvinning

Lära barnen ta ansvar för sin närmiljö

Följa Grodans utveckling från ägg till groda.

Följa Nässelfjärilens utveckling från ägg till Fjäril

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Vad / Gjort

Vi har genomfört årets Lindåsjogg.

Deltagit i Skräpplockardagarna.

Följt Nässelfjärilens utveckling.

Hämtat grodyngel som vi följer utvecklingen på.

Följt gårdens vackra träd från första lilla blomknopp till full lövkrona.

Lärt oss de vanligaste vårblommorna. Vitsippa, Tussilago, Blåsippa, Smörblomma, Syren.

Varför / Så märks det (analys, reflektion)

Barnen är mycket intresserade av allt nytt som presenteras.

Har varit mycket engagerade i Lindåsjoggen. Spännande att få en prick på handen för varje varv de sprang.

Skräpplockardagarna, fick vi gula fina påsar att kasta skräp i som vi hittade ute i vårt samhälle. Barnen tyckte det var roligt att leta upp skräp och se vad det är folk slänger  ute i vår natur. Vem är det som skräpar ner i Upphärad undrade barnen.

Stor upplevelse att gå till kärret och hämta grodyngel.

Så kul att se barnen titta till våra grodyngel under dagarna.

Att gå till grillplatsen och grilla korv är en fantastisk upplevelse. Barnen väntar på att få gå dit igen.

Besöket på återvinningsstationen lyckat på så sätt att många av barnen berättade att de varit där med sin familj. Svårt att sortera rätt, skulle vara tydligare skyltat för barnen.

Så går vi vidare

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: