Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP matematik taluppfattning, algebra och problemlösning år 4

Skapad 2015-09-08 13:42 i S:t Jörgens skola Helsingborg
PP om taluppfattning direkt kopplad till Lgr11.
Grundskola 4 Matematik
Mycket i vår vardag består av matematik. Det är därför viktigt att du har goda matematiska kunskaper för att kunna ta bra och viktiga beslut som rör din vardag.

Innehåll

Övergripande mål

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Syfte / förmågor

Vi arbetar med att utveckla följande förmågor:

Metod / centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande centrala innehåll när vi arbetar med området taluppfattning och tals användning, algebra samt problemlösning.
Tidsplan:  Läsåret 2018-2019

Undervisning: Vi arbetar  i läroböcker som Matteborgen men även andra som t.ex. Formula som innehåller aktiviteter och övningar som ger eleverna  möjlighet att upptäcka och utveckla strategier för problemlösning samt ge eleverna tilltro till sitt kunnande genom konkret och abstrakt arbete samt med formativ bedömning. Eleverna kommer att ges tillfälle att föra matematiska samtal och träna på att välja logiska metoder och strategier.

Arbete i matteboken handlar  även om att repetera, färdighetsträna, hantera procedurer och lösa rutinuppgifter.

Vi kommer arbeta mycket med att diskutera och kommunicera med varandra, i par och i smågrupper. Elevers olika sätt att tänka och se samband visar på hur viktigt det är att aktiviteter och uppgifter är utformade så att de kan ge upphov till djupare begreppsförståelse. Utöver detta kommer vi att arbeta praktiskt  i Matteverkstaden med konkret material. Eleverna kommer att stimuleras till att upptäcka mönster, att se samband och förstå begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MATEMATIK avprickningsmatris arbetsområden skolår 4

Taluppfattning och tals användning

Träna mer
Behärskar
Behärska additionstabellerna
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Behärska subtraktionstabellerna
Underhålla och färdighetsträna dessa tabeller.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Behärska multiplikationstabellerna
Kunna alla tabeller 0-10 och underhålla denna kunskap.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Se sambandet mellan division och multiplikation
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Ha strategier för huvudräkning
T.ex. algoritmer, uppskattning, rimlighet
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Har förståelse för kommutativa lagen
Veta att 5+3=8 då är även 3+5=8. Samt är 5+3=8 då är 8-3=5
 • Ma  4-6
Vid textuppgifter vet vilket räknesätt som ska användas
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Se mönster
5x6, 5x 60, 5x 600
 • Ma  4-6
Behärska multiplikation och division när du löser en textuppgift
 • Ma  4-6

Geometri och mätning

Träna mer
Behärskar
Kunna begrepp som diagonal, paralell, diameter och radie
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
kunna använda de olika viktenheterna ton, kg, hg och g
Växla mellan olika viktenheterna
 • Ma  4-6
kunna använda och växla mellan längdenheter så som meter, kilometer och mil
enkel enhetsomvandling t.ex. 4 mil 3 km = ___ km
 • Ma  4-6
kunna använda enkel skala
Känna till principen för hur man använder och räknar med skala. 1:2, 1:10, 2:1 mm
 • Ma  4-6
Kunna använda de olika enheterna för volym
Så som dl, cl och ml samt växla mellan dem.
 • Ma  4-6
Koppla samman de olika enheterna med positionssystemet
 • Ma  4-6
Tidsberäkning i ett sammanhang
 • Ma  4-6
Kunna räkna med area på kvadrater och rektanglar
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Kunna räkna med omkrets på kvadrater, rektanglar samt trianglar
 • Ma  4-6
kunna skilja på att räkna på area och omkrets
 • Ma  4-6
Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer.
Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
Kunna avbilda olika geometriska objekt.
 • Ma  4-6
Känna till namn och utseende på vinklar så som spetsig, trubbig och rät.
 • Ma  4-6
kunna växla mellan olika volymenheter
 • Ma  4-6
kunna jämföra enheterna kilogram, hektogram och gram
 • Ma  4-6
kunna växla mellan olika viktenheter
 • Ma  4-6
veta skillnaden mellan en rät vinkel, trubbig vinkel och en spetsig vinkel.
 • Ma  4-6
kunna använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • Ma  4-6

Sannolikhet och statistik

Träna mer
Behärskar
kunna göra tabeller, stapeldiagram samt linjediagram
kunna avläsa tabeller, buss, tv, resultat mm
Enkel kombinatorik i konkreta situationer
Hur många sätt kan du kombinera halsdukar, slipsar osv.

Samband och förändring

Träna mer
Behärskar
veta att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: