👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöstjärnans kartläggningsarbete september/oktober 2015

Skapad 2015-09-09 09:13 i Båtsmans förskola Ale
Likabehandlingsarbete
Förskola

Varje höst kartlägger vi vår barngrupp på olika vis för att ta reda på hur vi ska tillgodose alla barns behov utvecklingsmässigt samt trygghetsmässigt. Barngruppen består av 19 barn. (ska bli 20 i november) 3 flickor födda -10 4 pojkar födda-10 3 flickor födda -11 5 pojkar födda -11 1 flicka född -12 3 pojkar födda -12

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

 

 • Kartläggning av leken inomhus på gruppnivå vid tre tillfällen inom en timme, mån ,tis och tors inne på avdelningen. Observationen visar hur och var barnen befinner sig i leken, hur de förflyttar sig och med vem de leker. Detta görs v.36 och v.38
 • Under vecka 37 görs en rundvandring med varje barn på avdelningen. På rundvandringen använder vi oss av glada och ledsna gubbar. Vi frågar barnen hur de känner sig i respektive rum. För att tydliggöra de glada och ledsna gubbarna pratar vi om detta på samlingen.
 • Beroende på barnens svar utvecklar vi frågorna.
 • Under vecka 39 kommer vi att intervjua barnen enskilt om kompisar och utemiljön.

 

 

.

Mål

 • Trygga och harmoniska barn som trivs på Sjöstjärnan.
 • Att få en barngrupp där barnen kan ha en fungerande lek med  många olika kompisar.
 • Psykosociala arbetsmiljön (Grön Flagg-mål) är något vi fokuserar extra på

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Nedbrytning av valda läroplansmål

 • Vi vill ta reda på hur våra barn upplever sina dagar på Sjöstjärnan och om alla lekar och alla miljöer är tillgängliga för alla barn oavsett kön och ålder.
 •  Vi vill att barnen ska vara medvetna om likabehandlingsarbetet, och göra det synligt för barnen att de är delaktiga. Detta gör vi genom att sätta upp "ledsna och glada gubbar".
 •  Vi vill att alla barn ska våga säga vad de tycker och känner och att deras egen åsikt är betydelsefull.
 •  Att ge barnen social kompetens och kunna känna empati.
 •  Varje barn får enskild tid genom trygghetsvandring och intervjuer.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 

Kompissolen:

 • Varje höst har vi kompissamlingar och diskuterar med barnen hur man ska vara en bra kompis.
 • Därefter bestämmer vi vad det ska stå på strålarna
 • Vi tar kort för att tydliggöra det som står på strålarna
 • Vi benämner kompissolen och det som står på strålarna i den dagliga verksamheten
 • Vid behov sätts fler strålar upp

 

 • Samling i två grupper för att alla ska komma till tals

 

 • Inne och ute grupper anpassas och görs om efter barnens behov och önskemål.

 

 • Vi är alltid nära tillhands och reder ut alla konflikter så att det ska kännas bra för båda parter.

 

 

 

Uppföljning

 • Vi behöver hjälpa barnen att dela upp sig så att det blir lagom många och rätt kombinationer för att det ska bli fungerande lek.
 • Även utomhus vet vi nu var vi ska befinna oss för att det ska bli tryggt för alla barn.
 • Där barnen upplever att det blev konflikter, behöver det vara färre barn.
 • Stopp-prick istället för: "Du får inte vara med"
 • Vi fortsätter med kompissamlingar/Kompissolen
 • Vi kommer synliggöra för barnen hur resultatet blir genom att visa och förklara.
 • På vårt föräldramöte kommer vi att visa samma material.
 • JANUARI 2016
 • Just nu upplever vi att barnen retar varandra väldigt mycket. Vi kommer att ta tag i det genom att ha småsamlingar med fyra barn i varje grupp. Vi kommer ha små rollspel med våra djur för att göra det tydligt för barnen. Vi börjar under torsdagen (28 jan) med detta. Fokus på: Vad är att retas? Hur kändes det för djuren?

  • Hur kändes det för djuret?
  • Har du känt så här ngn gång?
  • Har du sagt något som har gjort ngn annan ledsen? ( till de äldre )

  Vad vill vi få ut av detta?

  • Lyssna på varandra 
  • Titta på varandra 
  • Sluta-stopp

   

  Ställa ipaden i bakgrunden och filma för att kunna utvärdera och lyssna i efterhand.

 

Utvärdering

 • Tack vare detta arbete har vi fått en lugnare barngrupp än då vi började i höstas.
 • Trygghetsvandringen visade att det till största delen var positivt i alla rum
 • Barnen använder kompissolen mer ju mer vi jobbar med den. T.o.m. hemma. Vi har fått positiv respons från föräldrarna.
 • Vi var tvungna att göra om grupperna och bordsplaceringen flera gånger för att det skulle bli bra.
 • Alla barn är nöjda med sin plats vid bordet.
 • Vi märker att det är lättare att reda ut konflikter nu. Barnen känner sig trygga med vårt arbetssätt
 • JANUARI 2016
 • Samlingarna utvecklades olika beroende på vilken grupp och barn man hade. Barnens behov och kommentarer fick styra utefter vad som kom fram vid första tillfället. Detta fungerade bättre än vi hade förväntat oss och kunde därför lägga till även om skvaller, hur man kramar förlåt. Barnen önskar att djuren får vara med på flera samlingar så det är ett bra koncept att ta vid fler tillfällen. Att ha smågrupper har underlättat mycket för barnen.

  Vi kommer att bestämma vilka djur som vi ska ha som " samlingsdjur", totalt tre stycken.

Analys och utveckling

 • Vi har hittat ett bra sätt att hjälpa barnen lösa konflikter. Tillit och respekt fungerar!
 • Kompissolen måste utgå från varje barngrupps behov. Därför gör vi nya strålar varje höst.
 • Viktigt att alla barn är med på bild, så de känner sig delaktiga.
 • Trygghetsvandringen var ett bättre och tydligare sätt än att bara visa bilder på rummen.
 • I år ser vi en tydlig förändring till det positiva, i de rum där vi tidigare satt in åtgärder.
 • JANUARI 2016
 • Det kändes som ett bra sätt att dela upp i små grupper. Lätt att följa upp med samma barn under alla samlingstillfällena. Det vi behöver tänka på är att ha samma djur i samlingsgrupperna så det blir lika för alla.

  Det underlättade att vi som pedagog hade samma grupp med barn vid samlingarna.