Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A fair world!

Skapad 2015-09-09 09:31 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbete kring mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Martin Luther King, Rosa Parks, Nelson Mendela och Malala. Vi läser några gemensamma texter och filmklipp sedan fördjupar sig var och en i ett område kring mänskliga rättigheter.
Grundskola 9 Engelska
What is a fair world? Does a fair world mean the same everywhere, to everyone? In this area, we are going to focus on Human Rights, for you and for other people around the world, today and back in time. Get to know some people who have fought for their rights, sometimes with their lives as the prize.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Konkretisering av målen

 • Du visar att du förstår genom att återge samt kommentera talad engelska i måttligt tempo, t ex i nyhetsinslag och kortfilmer kring mänskliga rättigheter och kring olika personer som har arbetat för mänskliga rättigheter.
 • Du visar att du förstår genom att återge samt kommentera olika slags texter kring mänskliga rättigheter och kring olika personer som har arbetat för mänskliga rättigheter.
 • Du visar att du kan kommunicera i tal genom att delta i samtal och diskussioner kring olika frågor som kommer upp i samband med texter vi läser och lyssnar på samt i en redovisning av eget arbete.
 • Du visar att du kan bidra till att samtal fungerar genom att t ex bygga vidare på vad  andra säger och/eller ställa följdfrågor.
 • Du visar att du kan skriva genom både kortskrivande och längre texter. Du bearbetar och gör förbättringar av innehåll och språk i dina texter genom att välja passande ord och uttryck.

 

Undervisning

 • Vi läser och lyssnar på olika texters som handlar om människors rättigheter och om personer som på olika sätt har kämpat för mänskliga rättigheter, främst i den engelskspråkliga världen.
 • Vi arbetar med att återberätta texter i tal och i skrift.
 • Vi arbetar med ord och uttryck som har med ämnet att göra för att kunna samtala, diskutera och skriva kring ämnet.
 • Vi övar på att samtala och diskutera. Vi övar på att hålla igång samtal och diskussioner.
 • Vi skriver några olika typer av texter och arbetar med att göra dem mer korrekta och mer innehållsrika.
 •  Vi arbetar med fördjupande arbete enskilt eller i grupp.

Bedömning

 • Din förmåga att förstå och tolka engelska när du läser och när du lyssnar.
 • Din förmåga att samtala, diskutera och använda strategier för att hålla igång ett samtal.
 • Din förmåga att skriva olika slags texter.
 • Din förmåga att förbättra dina skriftliga framställningar.

Matriser

En
Läs och hör åk 7-9

Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå
Du behöver stöd att förstå både händelser och detaljer i enkla texter avsedda för din ålder.
Du förstår händelser i texter som är avsedda för din ålder. I svårare texter har du ibland svårt att uppfatta detaljer som döljer sig mer i texten.
Du förstår det väsentliga innehållet i både kortare och lite längre texter. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för textens helhet.
Du förstår både helhet och detaljer i olika texter du läser, både i autentiska och avancerade texter.
Hur du visar din förståelse
Du har ännu inte visat att du har förståelse för det som händer i texter.
Du visar att du har en översiktlig förståelse genom att du redogör för handling och personer, men utan att ge vidare exempel och kommentarer kring händelser.
Du visar att du förstår händelser och även viktiga detaljer genom att du sammanfattar det viktiga i texten och du ger någon reflektion kring handlingen.
Du visar att du förstår både helhet och detaljer genom att självständigt sammanfatta handlingen tydligt och samman-hängande. Du kommenterar utvecklat handlingen och ger flera egna reflektioner kring det som sker i texten.

Hörförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla hörövningar avsedda för din ålder.
Du förstår några viktiga händelser i tal i måttlig tempo avsedda för din ålder. I svårare hörövningar har du ibland svårt att uppfatta detaljer.
Du förstår det väsentliga innehållet i tal i måttligt tempo. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för helheten.
Du förstår både helhet och detaljer i tal, även då det går lite snabbare eller vid regionalt talad engelska.
Hur du visar din förståelse
Du har ännu inte visat att du har förståelse för engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har en översiktlig förståelse genom att du redogör kortfattat för handling och personer i det du hör, men utan att ge vidare exempel och kommentarer kring händelser.
Du visar att du förstår händelser och även viktiga detaljer genom att du självständigt sammanfattar det viktiga i det du har hört och du ger någon reflektion kring handlingen.
Du visar att du förstår både helhet och detaljer genom att sammanfatta handlingen tydligt och samman-hängande. Du kommenterar utvecklat handlingen och ger flera egna reflektioner kring det som sker i det du hör.

En
Kommunicera i tal och skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Nivå 4
Innehåll och språk
Kunna samtala i olika samman-hang och kring olika ämnen Fyllighet och variatio
Du använder ett enkelt språk så att mottagaren förstår för att beskriva och/eller berätta om något välbekant ämnesområde
Du berättar, beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt t.ex. om egna upplevelser samt framför dina åsikter. Du använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Meningsbyggnaden är enkel.
Du har ett relativt gott ordförråd som gör att du kan variera ditt språk och utveckla budskapet i nya sammanhang. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt.
Du talar obehindrat om olika ämnesområden på ett klart och detaljerat sätt. Du använder nyanser, synonymer och omformuleringar för att utveckla innehållet och få ett bättre flyt.
Flyt och ledighet
Kunna uttrycka sig tydligt och med flyt Sammanhang och struktur
Du berättar i punktform och med stöd och svarar kortfattat på frågor.
Du gör ibland språkliga fel som stör förståelsen vilket gör det svårt för en engelskspråkig person att förstå.
Du gör enstaka språkliga fel men mottagaren förstår sammanhanget. Du har en varierad meningsbyggnad
Ditt språk är så gott som grammatiskt korrekt och du använder en del avancerade ord och uttryck och sambandsord.
Kommunikativa strategierNy aspekt
Kunna använda strategier som förbättrar samtalet och för det framåt och anpassa språket efter syfte och situation
Du deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta områden som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information t,ex om familj, fritidsintressen och resor. Du ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Du deltar i samtal inom olika välbekanta områden och situationer. Du ställer och besvara frågor för att föra samtalet vidare samt inleder även enkla samtal.
Du deltar i samtal inom både välbekanta och nya ämnesområden. Du inleder samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet. Du ställer och besvarar frågor, framför åsikter samt diskuterar. Du ställer följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Du inleder och deltar i samtal på ett ledigt sätt i olika situationer. Du ställer och besvarar frågor och följdfrågor för att föra samtalet vidare. Du tar aktivt del i diskussioner genom att förklara och försvara åsikter samt bemöta andras argument.

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Nivå 4
Tydlighet
Språklig säkerhet Flyt
Budskapet går delvis fram men kan vara svårt att uppfatta för en engelsktalande eftersom t ex svenska ord och uttryck, svensk ordföljd och grammatisk struktur används
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel som stör.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel.
Har ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet.
Innehåll och språk
Fyllighet och variation Struktur och sammanhang Anpassning till mottagare och situation
Du skriver med stöd enkla texter om ämnen som är välbekanta och/ eller av personligt intresse, Du använder enkla ord och fraser så att läsaren delvis förstår texten Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt med korta meningar. Du har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt, Du kan formulera dig enkelt med viss variation.
Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver båda korta och längre meningar. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du varierar meningar, ord och fraser. Din text är språkligt korrekt, stilfullt med avancerade uttryck och varierat och exakt ordförråd Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Bearbeta
Bearbeta och förbättra texten Fylla i luckor och stryka Förbättra språket och rätta det med hjälpmedel
Du bearbetar språket med stöd av tydliga instruktioner
Du bearbetar språket med viss vägledning så att resultatet förbättras.
Du bearbetar innehåll och språk i stort sett självständigt, så att resultatet förbättras
Du bearbetar medvetet och självständigt ditt språk för att förbättra och utveckla innehåll och struktur.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd t.ex. omformulerar sig, använder synonymer
Du känner till någon strategi för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Kan behöva stöd vid val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskap.
Du använder sig av någon form av strategi för att förstå och göra sig förstådd.
Du använder och väljer olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Anpassar sin strategi utifrån situation och behov för att lösa språkliga problem.
Du gör medvetna val och använder lämpliga strategier utifrån situation för att förstå och göra sig förstådd. Använder strategier som effektivt löser språkliga problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: