Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och matematik

Skapad 2015-09-13 11:44 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Temat kommer att ha fokus på att utveckla elevens förmåga att kommunicera och förmågan att använda matematiskt tänkande i vardagen.
Grundsärskola 2 Kommunikation Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter
Du kommer att få arbeta med din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Du kommer att få arbeta med att använda matematiskt tänkande i din vardag.

Innehåll

Mitt språk och matematiskt tänkande i vardagen

 • Du kommer att få arbeta med kommunikation på olika sätt.
 • Du kommer att få arbeta med matematiskt tänkande i vardagen.


Kopplingar till läroplan

 • Ev
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • Ko
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • Va
  Syfte välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • Vu
  Syfte sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
 • Vu
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att:

 • uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt
 • att kommunicera i olika sammanhang och ha en tydlig avsikt med detta
 • planera och genomföra aktiviteter vardagen
 • ordna erfarenheter utifrån tid, rum, kvalitet och kvantitet

Undervisningens innehåll

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Här skriver du vilka förmågor som kommer att bedömas på ett sätt så eleven förstår. samt HUR/på VILKET sätt och NÄR bedömningen kommer att ske.

Koppla nationella bedömningskriterier - "syftesmålen" och/ eller så hänvisar man till bedömningsmatriosen nedan. (Kopiera in eller skapa en matris kopplat till ditt arbetsområde.)

Du kan även hänvisa till matriser som finns under rubriken "Matriser" inne i IUP:ns skriftliga omdömen.

Kopplingar till läroplan

 • Ev   9
  Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • Ev   9
  Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
 • Ko   9
  Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • Ko   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • Va   9
  Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
 • Va   9
  I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
 • Vu   9
  Eleven kan delta i ramsräkning.
 • Vu   9
  Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
 • Vu   9
  Eleven ger också exempel på vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.

Matriser

Ev Ko Va Vu
ESTETISK VERKSAMHET Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SKAPA
...genom bild, musik och slöjd
Deltar i skapande aktiviteter. Behöver handledning i processen.
Deltar tillsammans med andra i olika skapande aktiviteter. Genomför moment efter instruktioner. Behöver viss handledning i processen.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker. Har ibland egna idéer om hur arbetet ska utformas. Behöver inspiration och exempel. Arbetar både självständigt och tillsammans med andra och anpassar sig till olika sammanhang.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker utifrån egna val. Planerar, genomför och slutför sin idé både på egen hand och tillsammans med andra.
VÄLJA OCH ANVÄNDA
...olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser.
Deltar i att använda givna material, metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver handledning.
Väljer och använder ibland lämpliga metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver viss handledning
Väljer och använder lämpliga redskap och arbetsmetoder för att skapa. Sätter personlig prägel på det estetiska skapandet.
Väljer och använder lämplig estetisk form utifrån syfte och sammanhang. Använder erfarenheter och nya kunskaper inom den estetiska verksamheten. Arbetar kreativt på eget initiativ

Ev Ko Va Vu
KOMMUNIKATION Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
Samtala
Deltar i enkla samtal om välkända ämnen och vardags-situationer.
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor.
Deltar i samtal och upprätthåller en enkel dialog om välkända ämnen och vardags-situationer. Ställer och besvarar enkla frågor.
Deltar i samtal i både välbekanta och nya situationer. Ställer frågor och besvara frågor samt ställer följdfrågor som driver samtalet vidare. Löser eventuella språkliga problem för att göra sig förstådd och utveckla samtalet.
SÖKA INFORMATION
...från olika källor Elevnära källa = tex loggbok, schema, den kända vardagliga miljön runt eleven
Behöver handledning och hjälp för att söka information i någon given elevnära källa.
Söker på egen hand information i några givna källor.
Försöker själv söka relevant information i elevnära källor. T.ex. genom att hämta information i sin loggbok, sitt schema
Söker fram egen relevant information kopplat till uppgift, situation eller behov. Använder olika medier för att söka olika sorters information och vet vart informationen kan hittas.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, SYMBOLER OCH ANDRA UTTRYCKSSÄTT FÖR KOMMUNIKATION
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.

Ev Ko Va Vu
VARDAGSAKTIVITETER Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
VÄLJA, PLANERA OCH GENOMFÖRA
... aktiviteter i vardagsmiljön
Deltar i aktiviteter i vardagsmiljö. Behöver handledning.
Deltar i aktiviter i vardagsmiljö. Tar ibland eget initiativ till (för eleven kända) aktiviteter. Behöver viss handledning.
Tar eget initiativ till aktiviteter i vardagsmiljö. Planerar aktiviteter med viss handledning. Genomför moment efter instruktioner.
Väljer, planerar och genomför aktiviteter i vardagsmiljö på ett säkert och fungerande sätt. Slutför aktiviteten både på egen hand och tillsammans med andra.

Ev Ko Va Vu
VERKLIGHETSUPPFATTNING Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SORTERA FÖREMÅL
... utifrån kvalitet och kvantitet
Deltar i sortering av föremål. Behöver handledning för att sortera olika föremål.
Försöker sortera olika föremål t.ex. efter lika - olika, antal. Behöver viss handledning för att sortera olika föremål.
Sorterar på egen hand olika föremål och försöker motivera sina val. Beskriver, urskiljer och jämför föremål t.ex. utifrån egenskaper, lika - olika och antal.
Sorterar på egen hand olika föremål och motiverar sina val. Sortera, beskriva och lösa uppgifter och gör egna val utifrån kvantitet och kvalitet.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: