Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gröna gruppen ht-15/vt-16

Skapad 2015-09-14 10:12 i Vallhamra förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola

Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.

Innehåll

Var är vi?

Augusti 2015:

Veckans bok: Vi ser att barnen visar ett stort intresse för böcker, sagoberättande och olika typer av litt

Skapande: Vi ser att vi har en barngrupp som visar sig positiv till olika former och skapande. Vi kan dock se att det vi erbjuder i vardagen är enahanda för barnen och kan i längden bli begränsande. Material som finns tillgängligt för barnen är i princip kritor, färgpennor, pärlor och playdoh.

Gymnastik: Barnen tycker om att röra sig, både till musik och utan, detta vill vi ta tillvara och erbjuda gymnastiktillfälle varje vecka.

Banse/kompistema: Med en ny barngrupp ser vi barn där vissa känner varandra väldigt bra, medan vissa är nya för varandra. För att tidigt skapa ett positivt klimat och gemensamma förhållningsregler i gruppen arbetar vi varje vecka med vårt kompistema.

Februari 2016:

Vi ser en barngrupp där barnen trivs tillsammans och är trygga med varandra. Vi ser att de är nyfikna och vetgiriga och tycker om att ställas inför utmaningar av olika slag. För att möta detta kommer vi att arbeta mer aktivt med naturvetenskap och matematik under våra utedagar.

Från höstterminen kommer vi också att ta med och utveckla arbetet med böcker och berättande, skapande verksamhet och gymnastik.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och

Vart ska vi?

Augusti 2015:

Veckans bok: Vi vill visa på många olika sorters böcker och typer av historier. Alla barn ska få känna att de och deras favoritbok står i centrum.

Skapande: Barnen ska under läsåret får prova på flera olika sorters material och tekniker. De ska få uppleva att alla kan skapa och att det finns olika sätt att uttrycka sig på.

Gymnastik: Barnen ska få utlopp för sin rörelseglädje och uppmuntras att röra sig både fritt och både efter instruktion. Vi vill att deska bli medvetna om sin kropp och hur de kan använda den.

Bamse/kompistema: Vi vill skapa ett gruppklimat där alla barnen känner sig trygga i att göra sin röst hörd och uttrycka sina egna åsikter. Vi vill att alla barn ska känna glädje över att vara på förskolan och känna sig säkra på att de får hjälp när de behöver, av såväl barn som vuxna.

Februari 2016:

Naturvetenskap och matematik: Vi vill möta barnens vetgirighet, nyfikenhet och lust att undersöka saker. Vi vill att barnen ska känna sig bekväma att själva prova och komma med förslag på lösningar på olika problem eller frågeställningar. Vi vill att de ska känna igen och vara trygga med enklare begrepp inom dessa områden.

Skapande verksamhet: Vi vill utmana barnen ytterligare i att själva sätta ord på det de gör och vad de upptäcker i sina processer. Vi vill att alla ska känna att de sitter inne med sina svar och funderingar och att detta blir en tillgång för hela gruppen.

Gymnastik; Vi vill fortsätta att utmana barnen i deras kroppsuppfattning och balans och bibehålla deras lust att röra sig och vara aktiva med hela kroppen.

Berättande/skrifrspråk: Vi vill erbjuda alla barn att med olika mycket stöd själva författa sin egen berättelse där de själva styr innehåll och handling.

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet?  Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Hur blev det?

Februari 2016:

Veckans bok: Barnen var väldigt entusiastiska över att få berätta om den bok de valt att ta med hemifrån och visade även stort intresse för kompisarnas böcker. De blev också väldigt intresserade av boken som föremål i sig och frågar nu spontant om titel och författare på de böcker de väljer att ta fram. Barnen kom själva med förslaget att sätta ihop alla deras boktips till en gemensam bok som de då är författare till. Denna bok ligger nu i deras respektive lärlogg på Unikum.

Gymnastik: Vi har under höstterminen en dag i veckan haft gymnastik med hjälp av Miniröris 2. Barnen har varit positiva till detta under hela terminen och den utveckling vi sett är att de tyckt att det blivit allt med viktigt och roligt att följa instruktioner istället för att bara röra sig fritt till musiken.

Skapande: Barnen har varit postiva till våra skapande aktiviteter och visat mer och mer självständighet i arbetet. De har jobbat på utifrån sina egna val och inte varit beroende av vad kompisarna gör. De har också utvecklat sin förmåga över att reflektera och sätta ord på det de gör både i samtal med oss pedagoger och varandra.

Bamse/kompistema: Barnen har visat intresse och aktivt tagit till sig de berättelser som ingått i  kompistemat. De har också kunnat relatera till vardagliga situationer som uppstår på förskolan

Hjälpfrågor: Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

Hur gör vi?

Februari 2016:

Naturvetenskap och matematik: För att möta barnen i deras intresse att bli utmanade och lära sig saker kommer vi att arbeta mer aktivt med naturvetenskap och matematik på tisdagar och onsdagar då vi är ute. Vi kommer bland annat att använda oss av aktivitetskorten från Utekuligt, material från Skolan i skogen samt låta dem aktivt och konkret arbeta med olika övningar tex gällande mäta och väga samt få fundera på olika problemlösningar och frågeställningar.

Gymnastik: Varje onsdag kommer barnen att erbjudas rytmik eller gymnastik på förmiddagen då vi är ute.

Skapande: Varje torsdag förmiddag kommer barnen att erbjudas skapande verksamhet eller experiment eller problemlösningar kring matematik och naturvetenskap. Vi två pedagoger ansvarar för detta varannan vecka. Vi ska vinnlägga oss om att ge varje barn tillräcklitg mycket tid och utrymme för att de själva ska kunna reflektera och sätta ord på det de gör, vilket ansvarig pedagog dokumenterar för att vi ska kunna fortsätta utmana dem. Den pedagog som inte håller i aktiviteten ansvarar för övrig barngrupp så varje enskilt barn som är inne i sin aktivitet får den tid som han eller hon vill ha.

Berättande/skriftspråk: Vi ska erbjuda varje barn att själva få författa en berättelse där de själva styr innehåll och handling. De kommer även att få vara delaktiga i själva skrivandet. Genom att stötta dem och uppmuntra dem att själva lyssna på vilka ljud som hörs kommer de själva att få prova att leta upp bokstäver på datorn 

Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant? Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: