Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2, läsår 16/17

Skapad 2015-09-14 14:03 i Rabbalshede skola Tanum
Grundskola 2 Svenska
Diamantjakten består av en arbetsbok och en läsebok. Vi kommer att arbeta med dessa böckerna, samt annat material i svenska för att arbeta mot kunskapskraven i åk 3.

Innehåll

Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur Lgr 11 Syfte

Inledning

Under läsåret kommer vi att fokusera på läsförståelse, skrivregler, muntliga och skriftliga presentationer.

Lärande mål

Du ska kunna:

Återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt. Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

Förstå muntliga och skriftliga instruktioner. Kunna delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

Skriva läsligt för hand och på dator.

Läsa vanligt förekommande ord med flyt.

Stava vanligt förekommande ord. Skriva enkla berättande texter med tydlig inledning, handling och slut. Kunna använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

Undervisning

Vi samtalar, diskuterar och reder ut svåra ord i varje kapitel i "Diamantjakten".

Vi tränar stavningsregler.

Vi läser tyst och efterarbetar boken genom att svara på olika frågor kring bokens innehåll.

Vi skriver berättande texter och bearbetar dem efter råd från lärare eller annan elev. Vi skriver på iPad och för hand. Vi tränar på att skriva meningar med olika skiljetecken.

Arbetsområdet relaterar till följande kunskapskrav åk 3

I matrisen nedan finns de kunskapskrav som skall vara uppnådda i år 3.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

läsa elevnära texter med flyt. Föstå innehållet i det du läser och att du kan återberätta det.

skriva en enkel berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning. Använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.

delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer. Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.

kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser. Kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter. Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 

Matriser

Sv
Bedömningsmatris i svenska, åk 1-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: