Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Syror och baser ht-16

Skapad 2015-09-15 11:54 i Irstaskolan Västerås Stad
Här kommer du att lära dig vilka kemiska egenskaper syror och baser har och hur de används i vår vardag. Du kommer också att lära dig vilka konsekvenser ett pH-värde kan få för kemiska processer i kroppen och i naturen.
Grundskola 7 – 9 Kemi

Här kommer du att lära dig vilka kemiska egenskaper syror och baser har och hur de används i vår vardag. Du kommer också att lära dig vilka konsekvenser ett pH-värde kan få för kemiska processer i kroppen och i naturen.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehållet:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Det här kommer vi att göra;

 • Lektionsgenomgångar från boken kapitlet "Syror och baser" 
 • Lektioner med vanliga kemikalier från hemmet
 • Genomgång om syror och baser som finns i vår vardag och inom industrin.
 • Demonstration av indikatorer
 • Demonstration av starka syror och SIV-regeln
 • Demonstration av neutralisation (buffert)
 • Laboration: Surt, neutralt eller basiskt
 • Laboration: Egenskaper hos syror och baser
 • Planera och genomföra en laboration: Filmjölk, mellanmjölk eller grädde?

Hur kan du visa ditt lärande:

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Planera och genomföra laborationer
 • Skriva laborationsrapporter
 • Ditt resultat på läxor
 • Ditt resultat på prov

Laborationer:

Laboration: Surt, neutralt eller basiskt  (Tryck på bilder för att läsa eller spara ner.)

Laboration: Surt, neutralt eller basiskt

 

Laboration: Egenskaper hos syror och baser (Tryck på bilder för att läsa eller spara ner.)

Laboration: Egenskaper hos syror och baser

Bok- och länktips, samt facit till TDS:

 Böcker:

 • Kemiboken s. 102 - 129
 • Lightboken s. 67 - 81

Facit: TDS (Tryck på bilden för att läsa texten)

Facit till TDS: Syror och baser

Länktips:

Filmer:

Efter avklarat arbetsområde ska du:

Vid ett prov redovisa att du kan:

 • Förklara och förstå följande begrepp: Syror, Baser, Neutralt, frätande, neutralisation, kemisk reaktion, indikator, joner, kalk, saltsyra, natriumhydroxid, natriumklorid, salt, SIV-regeln
 • Veta att motsatsen till surt är basiskt och tvärt om.
 • Ge minst ett exempel på något ämne som är neutralt.
 • Förklara varför det är viktigt att vara försiktig när du handskas med starka syror eller starka baser.
 • Ge exempel på hur vi kan använda baser för att motverka syror inom t.ex. miljö- eller hälsovård.
Indikatorer:

 • Ge exempel på flera olika indikatorer och kunna förklara hur de kan användas.
 • Förklara varför det är viktigt att kunna mäta pH-värde till exempel inom sjukvården eller miljövården.
 •  Förklara vad som menas med pH-skalan och kunna förklara hur den fungerar.

Syror:

 • Ge exempel på några vanliga livsmedel som innehåller syror.
 • Ge flera exempel på både svaga- och starka syror och deras användningsområden.
 • Veta att alla syror innehåller vätejoner och att det är antalet vätejoner (H+) som avgör hur sur en lösning är.
 • Förklara skillnaden på en stark syra, en svag syra och en koncentrerad syra.

 Baser:

 • Ge exempel på några vardagsprodukter som innehåller baser.
 • Ge minst ett exempel på en svag- och en stark bas och deras användningsområden.
 • Veta att alla baser bildar hydroxidjoner och att det är antalet hydroxidjoner (OH-) som avgör hur basisk en lösning är.
 • Förklara skillnaden på en stark bas, en svag bas och en koncentrerad bas.

Salter:

 • Förklara hur ett salt kan bildas genom en neutralisation.
 • Ge exempel på några vanliga salter och kunna förklara hur de används i vår vardag.

 lektioner/laborationer ska du visa:

 • att du kan arbeta praktiskt med laborationer
 • att du kan arbeta efter en laborationsbeskrivning
 • att du kan arbeta på ett säkert sätt
 • att du kan samarbeta
 • att du kan dokumentera och skriva labbrapporter
 • att du kan planera och genomföra en laboration

Redovisning sker:

 • Prov: Onsdag 28/9 (v.39)
 • Laborationsrapport: Egenskaper hos syror och baser: Inlämning en vecka efter att laborationen är genomförd.
 • Planera och genomför en laboration, olika datum för de två grupperna

Matriser

Ke

Prov "Syror och baser"

Vid provet i kemi får du möjlighet att visa att du har:
F
E
C
A
Begrepp
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp
Du visar att du inte har tillräckliga kunskaper om syror och baser.
Du använder få naturvetenskapliga begrepp i dina svar men ibland blir dina svar ej helt korrekta.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett oftast korrekt sätt i dina svar.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt i dina svar.
Kunskap
Förmåga att ta till dig och använda kunskap om syror och baser
Du visar bristfällig kunskap om syror och baser.
Du visar grundläggande kunskap om syror och baser.
Du visar goda kunskaper om syror och baser.
Du visar mycket goda kunskap om syror och baser.
Resonemang
Förmåga att resonera och att använda din kunskap i nya sammanhang.
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du har ett enkelt resonemang.
Du har ett utvecklat resonemang.
Du har ett välutvecklat resonemang.

Ke

Formativ bedömning av laborationsrapporten: Egenskaper hos syror och baser

F
E
C
A
Genomförandet
Du har inte genomfört laborationen eller du följer inte laborationsbeskrivingen.
Du genomför laborationen efter laborations beskrivningen.
Säkerhet
Du har inte genomfört laborationen eller du genomför inte laborationen på ett säkert sätt.
Du genomför laborationen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Resultat
Du har inte genomfört laborationen eller du har inte redovisat dina resultat tillräckligt eller saknar labbrapporten.
Du redovisar de flesta men inte alla resultaten med enkel text, tabeller/diagram och bilder. Redovisningen saknar något t.ex bilder, tabell.
Du redovisar resultaten på ett tydligt sätt med hjälp av text, tabeller/diagram och bilder.Du redovisar resultaten på ett tydligt sätt med hjälp av text, tabeller/diagram och bilder.
Du redovisar dina resultat på ett väl genomtänkt sätt så att det blir tydligt med text, tabeller/diagram och bilder
Slutsats
Koppling till resultat/hypotes
Du har inte genomfört laborationen eller du har inte kopplat ihop resultatet med någon av frågeställningarna i slutsatsen eller saknar labbrapporten.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett enkelt sätt.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat på ett utvecklat sätt.
Du har förklarat alla frågeställningarna i slutsatsen på ett vetenskapligt sätt.
Slutsats
Begrepp och resonemang
Du har inte genomfört laborationen eller du saknar eller har en bristfällig förmåga att resonera och använda din kunskap i nya sammanhang eller saknar labbrapporten.
Du har visat att du har viss förmåga att använda de kemiska begreppen.
Du har visat att du har förmågan att till viss del kunna förklara begreppen och använda din kunskap i nya sammanhang.
Du har visat att du har förmågan att kunna förklara begreppen och använda din kunskap i många nya sammanhang.
Slutsats
Felkällor och rimlighet
Du har inte genomfört laborationen eller du har inte angivit några felkällor eller saknar labbrapporten.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och du anger någon felkälla och förklara hur man kan undvika den.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och du anger flera felkällor som är kopplade till den här undersökningen och motiverar varför det är felkällor.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor. Du ger minst ett förslag på en felkälla som kan kopplas direkt till undersökningen och motiverar varför det är en felkälla. Du ger även förslag på hur den här undersökningen kan göras på ett annat sätt eller ger förslag på en ny frågeställning utifrån ditt resultat.
Källor
Du har inte genomfört laborationen eller du har inga källor angivna eller saknar labbrapporten.
Du har en källa angiven
Du har tagit del av kunskapen via flera källor. Vissa källor angivna.
Du har tagit del av kunskapen via många källor. Alla källor angivna och de har även kort källkritik.
Struktur
Du har inte genomfört laborationen eller rapporten följer inte mallen för en laborationsrapport. Rapporten har inga eller få rubriker och texten är svår att följa. Saknar labbrapporten.
Rubrikerna är till största delen angivna och texten är lätt att följa med ett vardagligt språk.
Rapporten följer helt mallen för en laborationsrapport. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen.
Rapporten följer helt mallen för en laborationsrapport. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen och texten är opersonlig och naturvetenskaplig.

Ke

Planera en egen undersökning: Filmjölk, mellanmjölk eller grädde?

Vid laborationen får du möjlighet att visa din förmåga att planera, genomföra och utvärdera en undersökning.
F
E
C
A
Planering och genomförande:
Du har inte gjort någon planering.
Du visar att du kan beskriva vissa delar i din planering. Du har fått med lite av det material som behövs. Du använde den färdiga planeringen som du fick av läraren vid genomförandet.
Du visar att du kan planera en undersökning. Det framgår vilka material som ska användas och du tar även hänsyn till säkerhet och felkällor i din planering. Din planering kräver justeringar från läraren som inte förändrar genomförandet i sin helhet. Du använder den vid genomförandet men tar hänsyn till lärarens justeringar.
Du visar att du tydligt och strukturerat kan planera en undersökning. Det framgår tydligt vilka material som ska användas och du tar även hänsyn till säkerhet och felkällor i din planering på ett genomtänkt sätt. Din planering går att genomföra utan justeringar från läraren och du använder den vid genomförandet.
Utvärdering av undersökning:
Resultat
Ditt resultat saknas eller är för bristfälligt.
Du redovisar de flesta men inte alla resultaten med enkel tabell.
Du redovisar alla resultaten i en tydlig tabell.
Utvärdering av undersökning:
Slutsats
Du har inte kopplat ihop resultatet med frågeställningen i din slutsats.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett enkelt sätt.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat på ett utvecklat sätt.
Utvärdering av undersökning:
Felkällor och förbättringar
Du ger inget förslag på en förbättring av undersökningen.
Du ger förslag på en förbättring.
Du ger förslag på en förbättring som har med den här undersökningen att göra.
Du ger förslag på en förbättring som har med den här undersökningen att göra och du förklarar varför förbättringen skulle ge ett mer tillförlitligt resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: