Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Mattespanarna 5A kapitel 1 - Tal på olika sätt"

Skapad 2015-09-16 16:13 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Mattespanarna 5A kapitel 1 - Tal på olika sätt
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 1 i Mattespanarna 5A, området "Tal på olika sätt".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll

Bedömning

I arbetsområdet Tal på olika sätt bedöms din förmåga att:

 • Läsa av och använda decimaltal.
 • Läsa av och använda negativa tal.
 • Förstå hur talmönster är uppbyggda och kunna beskriva dem.
 • Läsa av, teckna och rita egna procentuttryck.
 • Lösa problem och värdera valda strategier.
 • Föra enkla resonemang kring olika uttrycksformer för begreppen i kapitlet.
 • Kunna begreppen decimal, decimaltecken, tiondel, hundradel, negativa tal och procent.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel och lekar.
 • Använda oss av dator och Ipad.

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar som vi gör på lektionerna.

Matriser

Ma
Tal på olika sätt

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven läser av och skriver decimaltal
Eleven läser av decimaltal från bilder eller en tallinje och kan skriva decimaltal.
Eleven läser av och tecknar decimaltal även utan bilder eller en tallinje. Ex. Vilket tal är två hundradelar större än 2,39?
Eleven bestämmer decimaltal utifrån tal med olika antal decimaler. Ex. Ange ett tal som finns mellan 2,9 och 2,92.
Eleven storleksordnar decimaltal.
Eleven storleksordnar tal med decimaler i enklare uttryck. Ex. 3,45 och 3,49.
Eleven storleksordnar tal med decimaler i något svårare uttryck. Ex. 3,09 och 3,9.
Eleven storleksordnar tal med decimaler, även med tusendelar.
Eleven läser av en tallinje eller en termometer med negativa tal.
Eleven läser av negativa tal.
Eleven läser av negativa tal även med decimaler.
Eleven tecknar enkla procentuttryck.
Eleven känner till att procent (%) betyder hundradel och att en hel är 100%.
Eleven använder kunskapen om att en hel är 100% i olika enklare situationer.
Eleven använder kunskapen om att en hel är 100% i svårare situationer.
Eleven förstår bråkbegreppet och kan säga hur många delar det går på en hel.
Eleven tecknar en hel i olika typer av bråk. Ex. 3/3, 6/6, 9/9.
Eleven anger vad som fattas för att bilda en hel. Ex. ? + 5/7 = 1.
Eleven anger när summan av två bråk blir mer än en hel. Ex. 3/12 + 10/12.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör enklare beräkningar med negativa tal.
Eleven gör beräkningar utifrån enklare vardagssituationer och använder en tallinje eller termometer för att lösa uppgiften. Ex. Temperaturen minskar med 4 grader.
Eleven gör beräkningar utifrån enklare vardagssituationer, med större talområde, utan en tallinje eller termometer.
Eleven växlar mellan bråk och enkla procentuttryck.
Eleven växlar till procentform utifrån enkla bråkuttryck som 1/2 och 1/4.
Eleven växlar till procentform utifrån något svårare bråkuttryck som 3/4 och 2/5.
Eleven växlar till procentform utifrån nya och mer komplicerade bråkuttryck som 1/20 och 1/50.
Eleven beskriver talmönster och hur de är uppbyggda.
Eleven beskriver konkret, t.ex. med en bild, hur ett talmönster är uppbyggt och hur mönstret fortsätter.
Eleven beskriver med enklare matematiska termer hur ett talmönster är uppbyggt och hur mönstret fortsätter.
Eleven beskriver med matematiska termer hur ett talmönster är uppbyggt och beskriver hur mönstret fortsätter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: