Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 , 2015/2016

Skapad 2015-09-17 18:36 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 2 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska bidra till att eleven utvecklar sitt intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematiken i olika sammanhang.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i matematik syftar till att du ska utveckla förmågorna att...

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll

 Vi kommer att arbeta med följande arbetsområden:

Taluppfattning och tals användning

 •  Läsa och skriva tal, samt ange siffrors värde.
 •  Förstå och använda "större än / mindre än" tecknen.
 •  Jämföra, storleksordna och dela upp tal.
 •  Kunna förklara räknesättens begreppsord och samband.
 •  Räkna addition och subtraktion, både med och utan tiotalsövergång.
 •  Multiplikation tabellerna 10, 1, 2, 5.
 •  Enkel bråkform , 1/2, 1/3, 1/4.

Algebra

 •  Likhetstecknet betydelse.
 •  Mönster och enkla talföljder.

Geometri

 •  Namnge och beskriva geometriska objekt.
 •  Lägesord
 •  Symmetri
 •  Jämföra och uppskatta längd, area, massa, volym och tid.

Sannolikhet och statistik

 •  Avläsa och göra enkla tabeller och diagram.

Problemlösning

 •  Arbeta med olika strategier för problemlösning.

Samband och förändringar

 •  Arbeta med dubbelt och hälften.

 

Följande centrala innehåll ur kursplanen för matematik kommer vi att beröra:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Arbetssätt

Undervisningen kommer att bestå av ;

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • arbete enskilt, i par, i grupp och i helklass
 • praktiskt och laborativt material och spel
 • färdighetsträning med hjälp av digitala verktyg (Smartboard, IPad och dator), Theglanders arbetsblad  och Prima matematikbok  
 • problemlösning
 • diagnoser och självbedömning

   

Bedömning

Jag bedömer dina kunskaper och förmågor i det skriftliga omdömet och i bedömningsmatrisen. Bedömningsmatrisen anger lägsta krav för årskurs 2, då den bygger på Helsingborgs tjänstegaranti i matematik. 

Matriser

Ma
Matematik Tjänstegaranti år 2

På väg
Kan
Beträffande tal
Du ska kunna läsa och skriva naturliga tal samt ange siffrors värde.
Du ska kunna jämföra, storleksordna och dela upp naturliga tal.
Du ska kunna beskriva mönster i enkla talföljder.
Du ska kunna hantera matematiska likheter med naturliga tal och förstå likhetstecknets betydelse.
Beträffande räkning
Du ska kunna förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra med hjälp av till exempel konkret material eller bilder.
Du ska med hjälp av addition och subtraktion kunna räkna i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.
Du ska kunna bedöma rimlighet vid enkla beräkningar och uppskattningar.
Beträffande mätning och rumsuppfattning
Du ska kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar.
Du ska kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella geometriska objekt.
Du ska kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: