Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT16 Demokrati och massmedia

Skapad 2015-09-18 09:54 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

 • Olika sorters massmedia och dess uppgifter
 • Hur massmedia påverkar människors världsbild
 • Innebörden i begreppet demokrati
 • Översiktligt kring vad Sveriges politiska partier står för

Undervisning/arbetssätt

Diskussioner och samtal i smågrupper och helkass.

Föreläsningar

Filmklipp

Arbete med uppgifter enskilt eller tillsammans med andra.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetes gång samt efter att arbetet avslutats och i form av en samlad bedömning. Det som kommer bedömas är:

 • Dina kunskaper i ämnet
 • Din förmåga att beskriva samband mellan olika delar i samhället
 • Din förmåga att resonera kring hur människor och samhällen påverkar och påverkas av varandra
 • Din förmåga att argumentera kring olika samhällsfrågor
 • Din förmåga att använda begrepp som är viktiga för området

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Demokrati och massmedia

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven har ämneskunskaper som är
Ofullständiga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Beskriver samband som är
Samband saknas
Enkla
Förhållandevis komplexa
Komplexa
För resonemang som är
Resonemang saknas
Enkla
Relativt väl utvecklade
Välutvecklade och nyanserade
För argumentation som är
Argumentation saknas eller felaktigt underbyggd.
Till viss del underbyggd
Relativt väl underbyggd
Väl underbyggd
Använder ämnesrelaterade begrepp
Inte alls eller i fel sammanhang.
På ett i huvudsak fungerade sätt
På ett relativt väl fungerade sätt.
På ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: