Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigans planering 2015/2016

Skapad 2015-09-18 14:46 i Ellös förskola Orust kommun
Matematik och språk
Förskola

Vi har valt att arbeta med Tema Matematik och språk.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

 

 • Var befinner vi oss nu? Vi har startat upp vårt tema med några samlingar.

Under en samling samlades alla på samlingsmattan. Vi lekte leken "ballongen". Först tätt tillsammans och då var "ballongen" liten, sedan hjälptes vi åt att blåsa och blåsa så att ballongen blev större och större tills den blev så stor att den gick sönder. Barnen tyckte att detta var en rolig lek som vi lekte flera gånger och barnen lärde sig skillnaden på liten/stor. Samlingen fortsatte och vi hällde vatten i vattenkannan och sedan hällde vi vattnet i våra dricksglas. Vattnet räckte till 4 och 1/2 glas. Barnen tyckte det var spännande. Sedan fortsatte några barn i den fria leken att mäta vatten i olika plastglas.

Under en samling tränade vi språket med mungymnastik. En pedagog läste en saga med massor av ljud som barnen fick härma. Det var exempelvis ljuden rrrrrrr, sssss, ksksksks m.fl. 

 • Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu? Barnen är nyfikna och intresserade av både matte och språk
 • Speciella behov att ta hänsyn till? Just nu har vi en grupp där flera av barnen behöver stöd i sitt språk.
 • Intressen? Vi pedagoger går matematiklyftet och genom detta har vi väckt barnens intresse, de frågar och vill lära sig olika matematiska kunskaper.
 • Språk- Barnen visar intresse för bokstäver och tecken som stöd och vill lära sig.

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi?

En gång i veckan delar vi in barnen i två grupper. I dessa grupper kommer vi att ha en matematikaktivitet eller språkaktivitet.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

UTVÄRDERING - hur gick det?

Beskriv hur ni tänker utvärdera mot målen i den pedagogiska planeringen.

Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet

Koppla detta till målen ni satte upp och utvärdera utifrån dem.

Verktyg som går att använda är

 • dokumentation,
 • observation,
 • reflektionssamtal med barnen,
 • pedagogisk dokumentation m.m

Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

 

Vi började med att ha aktiviteter med hela gruppen, men eftersom vi fick fler barn så blev gruppen för stor så vi bestämde oss för att ändra. Först delade vi in barnen efter ålder, men vi kom fram till att det var lämpligast att dela in barnen i två grupper med blandade åldrar istället. 

Under samlingarna gjorde vi olika aktiviteter där vi fick in många olika matematiska begrepp exempelvis räkna, mäta, lokalisera m.m. 

Vi tränade också på språket med mungymnastik, rim och ramsor, bilder med olika begrepp. 

Vi hade vårt tema en gång i veckan, men vi hade aktiviteter i den övriga verksamheten också, exempelvis i Utegrupp, femårsgrupp och dagliga samlingar. 

Vi har upplevt och märkt att barnen är mer intresserade av matematik och språk sedan vi startade vårt tema. 

Vi anser att vi har uppnått målen som vi hade med vårt tema. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: