Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna Rågfältet

Skapad 2015-09-21 09:24 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Babblarna är ett härligt gäng färgglada figurer som gör språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr. Barnen älskar dem inte minst för den medryckande musiken. Vi kommer jobba med de olika fokusområdena som varje figur representerar. Babba: språk, Bibbi: matematik och teknik, Bobbo: rytmik och musik, Dadda: naturvetenskap, Diddi: skapande, Doddo: socialt. Vi kommer att börja med Babba som fokuserar på barnens språkutveckling.
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Genom arbetet med Babba vill vi lägga grunden för att barngruppen utvecklar sitt talspråk, ökar sitt ord och begreppsförråd samt utvecklar sin förmåga att samspela och kommunicera med varandra. Vi vill lägga grunden till en trygg barngrupp där barnen får tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Genom språkstimulerande aktiviteter såsom språklekar, rim och ramsor, sång och musik, berättande och boksamtal kommer barnen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sig språkligt.

Vi kommer att starta upp vårt tema med att barnen på Rågfältet får ett brev från Babba. I brevet skriver Babba att han kommer på besök och att han har tappat bort några olika saker. Babba ber barnen om hjälp att leta upp de borttappade sakerna. Varje dag har Babba ett nytt uppdrag att leta efter en försvunnen sak. Vi sjunger en sång om Babbas saker som är borta.

Barnen får träna på att samspela, använda lägesbegrepp, leka med ord, ställa frågor, argumentera och kommunicera med varandra. De utvecklar även sin förmåga att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar på olika problem som kan dyka upp. 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att lyssna på barnens tankar, funderingar och tidigare erfarenheter gör vi barnen delaktiga i sitt eget lärande. Vi låter barnen kontinuerligt ta del av sina egna lärprocesser genom att tillsammans med barnen utvärdera olika lärsituationer

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Genom reflektioner tillsammans med barnen kan vi se hur det har ökat sina kunskaper. Vi pedagoger kommer att ta bilder, filma och anteckna som dokumentation för att följa processerna som sker både individuellt och i barngruppen.

Med hjälp av dokumentationen kommer vi pedagoger att utvärdera och analysera lärprocesserna.

Hur gick det?

Vi startade upp vårt tema genom att vi fick ett brev från Babba med ett uppdrag. Barnen skulle leta efter en försvunnen banan. I brevet fanns även en sång om Babbas försvunna saker. Vi sjöng sången och fick där en ledtråd om var vi kunde hitta bananen.

Barnen var nyfikna och lyssnade på instruktionerna som de fick. Instruktionerna innehöll flera steg och barnen tog sig an uppdraget med stort engagemang. De yngre barnen såg hur de äldre gjorde och följde efter. Med lite hjälp från oss vuxna kunde de yngre barnen delta utifrån sina förutsättningar. Bananen blev till slut hittad och vi samlades igen för återkoppling.

 Vi utvärderade uppdraget tillsammans med barnen och de fick uttrycka sina tankar om hur det hade gått. Vi dokumenterade uppstarten genom att fotografera och filma

Vad fungerade/fungerade inte?

Barnen samspelade och kommunicerade med varandra och de äldre barnen förstod instruktioner i flera steg. Vi såg att de yngre barnen följde efter och gjorde likadant som de äldre barnen. Ett lärande i sig men för att ge de yngre en chans att lära utifrån sina förutsättningar planerade vi att göra på annat sätt vid nästa temasamling.

Hur går vi vidare?

Vid nästa temasamling lät vi de yngre barnen gå ut och leta efter den borttappade saken först. Vi kunde då se hur deras förståelse var av det uppdrag barnen fick i gruppen och hur de förstod instruktionerna. De yngre barnen fick på egen hand och med stöd av oss vuxna göra egna upptäckter utifrån sina förmågor. 

Vi delade även på samlingen då vi först hade en gemensam aktivitet för att sedan dela upp barnen i två grupper. Då kunde vi bättre möta varje barn utifrån deras styrkor och behov.

Tema Babblarna har fortsatt under hösten och vi har fått träffa ännu en babblare som heter Dadda. Han och Babba kom flygande i en luftballong och barnen har fått det sista uppdraget för året. Nu reser Babba och Dadda till Babblarnas land över julen och vi väntar med spänning på vad som ska hända nästa år när de kommer tillbaka!

Fortsättning tema Babblarna VT-16

Uppstart av temat börjar med att Babba och Dadda skickar ett mail till oss på Rågfältet. I mailet skriver de till oss att de har kommit vilse. Det är mörkt där de är och de har svårt att se. De behöver vår hjälp att hitta tillbaka till Rågfältet. De hade en karta från Babblarnas stad till Rågfältet som de har tappat bort på vägen till oss, så nu undrar de om vi har hittat den och kan försöka se om vi kan finna Babba och Dadda längst vägen. 

När vi har hittat kartan får barnen i uppdrag att ut i från kartan hitta Babba och Dadda. Kartan leder oss till skogen, där vi till slut hittar Babba och Dadda. Med sig har de en ny Babblare som heter Bibbi. 

Bibbi gillar matematik och teknik. Redan nu har Bibbi med sig ett uppdrag till barnen. Barnen ska hitta olika saker. Som tex. en stor och en liten sten, 5 kottar, 6 långa pinnar osv. 

Genom barnens delaktighet och samarbete kommer de att stöta på nya olika matematiska begrepp och hur man läser och följer en karta. Genom detta arbete vill vi ge barnen en ökad förståelse för matematik, naturvetenskap och teknik. I arbetet kommer även våra två andra babblare att vara inne med sina ämnesområden. Språket går som en röd tråd genom hela temat med vår språkkunnige Babba. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: