Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kringlans pedagogiska planering, verksamhetsåret 2015-2016

Skapad 2015-09-21 14:27 i Bagarevägens förskola Orust kommun
Den pedagogiska planeringen innehåller mål, metod och underlag för utvärdering samt hur vi fortsätter det systematiska kvalitetsarbetet på Kringlan.
Förskola
Vi har valt att arbeta med sagotema Mumintrollen på Kringlan. Verksamheten ska genom sagan på ett lustfyllt och utvecklande vis skapa varierat med möjligheter att nå valda strävansmål för verksamhetsåret.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Nuläge på Kringlan
Kringlan har 19 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har 6 nya Kringlor som inskolats nyligen. Vi är en avdelning som möter barnomsorgsbehovet dygnet runt. Inte alla barn hos oss är i behov av dygnet-runt men en övervägande del av barnen har regelbundet  nattomsorg. På avdelningen arbetar sammanlagt 7 pedagoger. Inte alla jobbar nätterna.

Barngruppen tycker mycket om att ha sång och musiksamlingar. Barnen visar på glädje och uppskattning över gemenskapen och den hjärtliga stämningen som uppstår i mötet med sina kamrater och fröknar i samlingen. De som gått på Kringlan ett tag har go rutin på hur man gör i samlingen. Flera av de yngsta har lätt för att följa medans en del behöver övningen att koncentera sig gemensamt.

Samtidigt som det är en utmaning, oavsett ålder, att vara på angiven plats tillsammans med andra, sitta still på sin plats och visa hänsyn till det gemensamma utan att på något vis dra uppmärksamheten på villovägar för sig själv och de andra.


Även att få röra sig till musik, dansa, hoppa, rulla och göra konster till musik är lustfyllt för många. Nästan alla barnen är glad i att få röra på sig.

De vill gärna samtala och berätta om sina familjer, namn på familjemedlemmar och vad de tillsammans med sina familjer hittar på när de inte är på förskolan. De uttrycker att det är viktigt för dem att identifiera sig, skapa tillhörighet och dela gemenskap med andra. De vill få berätta och de vill att deras omgivning så få veta.

Dessutom är det många som vill konstruera och bygga, skapa och vara kreativa. Behovet barnen har kring detta gestaltar sig i att de spontant hittar på bygg och konstruktionslekar tillsammans, både inomhus och utomhus.

För att konstruera, skapa, bygga och kunna vara kreativa saknar de ibland tekniker, tekniker som de lustfyllt tillsammans med kompisar och pedagoger upptäcker tillsammans. Några barn har haft Teknik tillsammans med en pedagog tidigare som planerad pedagogisk verksamhet och det efterfrågar en fortsättning på det.

En övervägande del av gruppen är ofta upptagna med att visa omsorg och ta hand om hundar, bebisar eller sjuka och skadade. De visar på hur trygghet, empati och tröst är läkande men och att det behövs åtgärder ibland för att det ska kännas bra.

Dessa observationer, i och kring, barngruppen har vi låtit vara underlag för den pedagogiska planeringen. Som vi tänker kommer att utvecklas och säkert förändras under verksamhetsåret som går.

Mattelyfts mål: Designa och konstruera
Sortera och karaktärisera objekt med tanke på egenskaper som storlek, form, mönster och samband. Formge och konstruera former och objekt med olika. Utforska egenskaper hos geometriska former som t ex cirklar, trianglar och rektanglar. Representera konstruktioner med avbildningar, ord och andra uttrycksformer. Resonera kring egenskaper, perspektiv och proportioner.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi?

Förberedelse:

De förberedelser vi gjort synliggörs i Nulägesbeskrivningen.


Vi vill uppmuntra, skapa möjligheter, att utveckla den glädje och hjälpsamhet de uttrycker i stunder då vi gemensamt upplever något. Verksamheten ska erbjuda rika tillfällen att gemensamt samlas kring aktiviteter som utmanar och utvecklar deras empati, hjälpsamhet, goda kamratskap och föresatserna att vilja hjälpa någon annan.

Vi vill fånga deras glädje att vilja berätta om sina familjer och andra signifikanta genom att tillsammans och enskilt få presentera sin familj men också utmanas i att leva sig in i någon annans förhållande och situation.

I varje aktivitet och vardaglig verksamhet kommer målet vi valt för utveckling av förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter att mötas och utmanas.

Vi hörsammar också den uttalade efterfrågan från barnen på att fortsätta med Teknik. Detta i samverkan med att möta Mattelyftet som vi pedagoger genomför just nu.

Vi kommer använda de inre rummen på Kringlan. Vi jobbar utifrån en mental bild att vi har tre områden/utrymmen på Kringlan och att inom varje område presentera/jobba med ca 1-3 teman. Områdena ska möta de mål verksamheten strävar efter och temana ska vara de vi, barnen och pedagogerna, håller som aktiva. 

Genomförande

Vi pedagoger har valt att jobba tematiskt och använda sagan om Mumintrollen. Barnen kommer genom Mumintrollen möta olika karaktärer som tillsammans utgör en brokig familj. Förhoppningen är att alla i barngruppen ska känna samhörighet på något vis med familjen.

Varje barn ska få hem ett pussel på Mumin som de med sin familj i egna hemmet pusslar ihop och får därigenom en ledtråd till vårt tema.

Vi kommer att se en film om Mumin.

Vidare kommer vi konstruera och bygga Muminhuset.

Vi kommer att köpa oss en större Mumintroll. Mumintrollet kommer att få följa med varje barn hem över en helg och komma tillbaka och få berätta om sina upplevelser tillsammans.

Vi ska göra en stor hatt där barnen kan krypa igenom och komma ut med en känsla t ex arg, glad, ledsen.

Vi kommer att använda den litteratur som finns om Mumintrollen. Den ska finnas tillgänglig för barnen att utforska och ta till sig på eget vis men också få den uppläst.

Vi kommer att ha en Projektdag. Den dagen jobbar vi enbart med temat Mumintrollen. Vi har inte kommit fram till hur ofta men förhoppningsvis kan vi ha en projektdag varannan vecka.

Vi kommer att arbeta med temat i 4veckors intervaller. Göra mindre utvärderingar genom barnintervjuer samt med hjälp av en app.

Vi kommer att som metod utforska uttrycksformer så som bild och form, dans och skapande för att på ett varierat sätt låta uttrycka sin åsikter, tankar och upplevelser.

Vi kommer att ha Hjärtestund för alla barn på Kringlan, uppdelat i 3 grupper. 10ggr/termin. Vi kommer att använda Kompismaterealet.Vi kommer att följa upplägget i Hjärtestundsboken.

Vi kommer att ha morgonsamling varje dag. Den äldsta barngruppen ha morgonsamling för sig. Till morgonsamlingarna ska vi tillsammans med barnen göra namnlappar i de matematiska formerna, i färg, med en bild och med namn på. Barnen ska själva på olika pedagogiska vis välja form, bild och färg. Dessa ska också kopieras och sitta i hallen på barnens platser. När namnlapparna är klara ska vi tillsammans med barnen göra familjelappar. Där ska mammas och pappas namn finnas samt ev andra medlemmar i familjen, hund eller så.

UTVÄRDERING - hur gick det?

Ungefär var fjärde vecka kommer vi att göra barnintervjuer om tiden som varit. Och det finns en app vi kommer jobba genom som är en utvärderingsapp.

Vi kommer att fotografera, videofilma temaarbetet samt övriga verksamheterna så som Hjärtestund och morgonsamlingar. Men i stort enbart på sådant som möter strävansmålen vi valt ut.

Både barnen och vi pedagoger ska få dokumentera.

Vi kommer blogga på Unikum varje vecka om verksamheten. Och föräldrarna ska genom barnens lärloggar kunna följa utvecklingen med temat och annan verksamhet.

Vi kommer att varje pedagogisk planering vi har reflektera kring arbetet. Mindre utvärderingar som kommer att analyseras och vara underlag för fortsatt arbete.

UTVECKLING

Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: