Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Matematik åk 6 vt16 - Sannolikhet, koordinatsystem, diagram och lägesmått.

Skapad 2015-09-23 11:18 i 0 Åsaka skola Trollhättan
Grundskola 6 Matematik
Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Centralt innehåll (Lgr-11)

Kunskapskrav (Lgr-11)

 

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du får kunskap om kombinatorik och sannolikhet
 • du får kunskap om lägesmått och grafer i koordinatsystem
 • du får förståelse för diagram och statistiska undersökningar av olika slag
 • du ska bli förtrogen med sannolikhetsläran

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

 • träddiagram, linje- och cirkeldiagram
 • sannolikhet
 • kombinatorik
 • grafer och koordinatsystem
 • x- och y-axel
 • läsa av och sätta ut punkter
 • medelvärde, median och typvärde
 • läsa av statistiska undersökningar 
 • hur du värderar olika strategier och uttrycksformer
 • problemlösningsförmågor och resonemang

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur) 

 • rika möjligheter att öva på sannolikhet, kombinatorik, koordinatsystem, lägesmått och diagram
 • arbeta i Mattespanarboken
 • rita, skriva och berätta om egna reflektioner och slutsatser utifrån gemensamma aktiviteter (dokumentation)
 • genomföra en diagnos
 • arbeta kreativt, prova sig fram till olika lösningar
 • utvärdera i samtal och diskussion, enskilt och i helklass

Bedömning

Detta ska bedömas:

 • din förmåga att samarbeta kring de konkreta gruppuppgifterna
 • din förmåga att beskriva och ge exempel i matematikområdet
 • din förmåga att göra observationer/jämförelser 
 • din fakta- och färdighetskunskap om koordinatsystem, sannolikhet,kombinatorik, lägesmått och diagram
 • din förståelse och förtrogenhet i/med/om...
 • din förmåga att dokumentera dina kunskaper och ta ett personligt ansvar ...

Hur bedömningen ska gå till: 

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom observationer, dokumentation och diagnosiskt material
 • med samtal / diskussion i dina undersökningar och i arbetet i grupp / par samt enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: