Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4-6 - Läsa, skriva och samtala.

Skapad 2015-09-23 11:27 i 0 Åsaka skola Trollhättan
Denna PP är övergripande och behandlar läsa, läsförståelse, skriva och samtala i årskurserna 4 till 6. Som en röd tråd i arbetet finns läromedlet Språkskrinet och "En läsande klass".
Grundskola 4 – 6 Svenska
Genom språket utvecklar människor identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Detta ligger till god grund för hur vi arbetar med dessa områden.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under-visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar  egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om        svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Centralt innehåll (Lgr-11)

 

Kunskapskrav (Lgr-11)

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du tillägnar dig kunskap om lässtrategierna från "En läsande klass"
 • du får en ökad säkerhet i stavningen och användandet av skiljetecken
 • du blir säkrare på att tolka och förstå språkets struktur
 • du ska bli förtrogen med ordklasserna
 • du får möjlighet att träna mer på att kommunicera i samtal, ställa frågor och framföra åsikter
 • öka/utveckla säkerheten i din läsning och läsförståelse
 • du utvecklar ditt skriftspråk med en språklig variation, dels genom att skriva olika texttyper men även genom "utmålning" av texter

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

 • förutspå bokens handling (Spågumman)
 • reda ut och få kunskap om nya begrepp (Detektiven)      
 • sammanfatta handlingar som förekommer i texten (Cowboyen)
 • ställa frågor om texten (Reportern)                
 • förklara/illustrera hur ni föreställer er vissa situationer i boken (Konstnären)
 • ordklasserna 
 • stavningsregler och -ljud
 • dikter, recensioner, insändare, broschyr, fantasy, tidningsartikel mf
 • faktatext, skönlitterär text, bilderbok / saga, 
 • inledning, handling och tydligt avslut
 • miljö- och personbeskrivningar
 • ögonblicksdetaljer, parallellhandling och skriva med olika perspektiv

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur) 

 • tillämpa olika läromedel/material och metoder, för att få ett så mångsidigt lärande som möjligt i läsa, skriva och tala
 • arbetsboken "Språkskrinet" följer arbetet som en röd tråd, likaså arbetsmaterialet "En läsande klass"
 • arbeta/utveckla/utvärdera i samtal och diskussion, enskilt och i helklass
 • rika möjligheter att läsa, träna läsförståelsen, skriva och tala, samt lyssna på berättelser
 • skriva, formulera sig, kommunicera och läsa olika typer av texter
 • samtala och redovisa bl.a. en saga 

Bedömning

Detta ska bedömas:

 • din förmåga att beskriva och ge exempel på de olika lässtrategierna
 • din förståelse för och förtrogenhet med språkets struktur/uppbyggnad, samt stavning
 • din utveckling i läsningen och läsförståelse 
 • din förmåga att samarbeta
 • ditt egenansvar bl.a. i arbetet med sagan

Hur bedömningen ska gå till: 

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt med lärare och i grupp, kring dina skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom samtal med- och muntlig redovisning för, lärare/klass
 • genom observationer och dokumentation av lärare

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: